Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 kwietnia 2019 13:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice

uchwalona uchwałą nr VI/39/19 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 16 kwietnia 2019r.

UCHWAŁA NR VI/39/19
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 16 kwietnia 2019 r.


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 - tekst jednolity), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 – tekst jednolity z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXIX/213/2017 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice, zmienionej uchwałą Nr XLI/319/2018 z dnia 4 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/213/2017 Radę Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 26 września 2017 r. w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice, oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka przyjętego Uchwałą Nr XXVII/200/2017 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 27 czerwca 2017r.,
Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


Rozdział 1.
Przepisy ogólne


§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice, o powierzchni 1,20 hektara, zwaną dalej planem.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, wskazany jako załącznik nr 1, stanowiący integralną część uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3.
3. Granice obszaru objętego planem przedstawiono na rysunku planu.


§ 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych w pkt od 1 do 5, w planie nie określa się:
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3) zasad kształtowania zabudowy, maksymalnej i minimalnej intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokość zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
5) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.


§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) dojazdach niewydzielonych – należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy i dojścia niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów poprzez zapewnienie dostępu do dróg publicznych;
2) masach ziemnych i skalnych - należy przez to rozumieć wszystkie masy ziemne w tym niezanieczyszczoną glebę, masy skalane, jakie powstają w wyniku prowadzenia działalności górniczej na każdym jej etapie: udostępnianie złoża, eksploatacji złoża, likwidacji zakładu górniczego;
3) obszarze planu – należy przez to rozumieć teren objęte planem;
4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu;
5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, przy czym powierzchnia zabudowy budynków związanych z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może przekraczać powierzchni zabudowy budynków związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
6) terenie powierzchniowej eksploatacji złoża – należy przez to rozumieć teren bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologiczne, związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze;
7) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.


§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) granice obszaru objętego rekultywacją;
4) numery i symbole identyfikacyjne terenu;
5) przeznaczenie terenu.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są ustaleniami planu.


Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego


§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń niezwiązanych z eksploatacją złoża, z zastrzeżeniem ust 2;
2) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z gospodarką leśną;
3) kształtowanie wyrobisk i zwałowisk w sposób umożliwiający ich przyszłe zagospodarowanie na cele leśne, w powiązaniu funkcjonalno-przestrzennym z przyległymi gruntami.


Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
oraz kształtowania krajobrazu


§ 6. 1. Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317, którego średnia głębokość ujęć wynosi 100-200 m p.p.t. i który posiada status najwyższej ochrony (ONO). W obszarze tym należy stosować przy realizacji nowych inwestycji rozwiązania techniczne uniemożliwiające zanieczyszczenie wód podziemnych.
2. Ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych.
3. Nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi należy uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odprowadzać zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów, w tym odpadów w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża:
1) dla odpadów komunalnych obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych oraz gminnych przepisach porządkowych;
2) obowiązuje maksymalne wykorzystanie oraz zagospodarowanie mas ziemnych i skalanych w celach rekultywacyjnych i technologicznych w granicy obszaru górniczego;
3) dopuszcza się przyjmowanie mas ziemnych i skalnych pochodzących z innego zakładu górniczego;
4) na obszarze objętym planem dopuszcza się magazynowanie oraz odzysk odpadów jedynie przez ich wytwórcę, stosownie do przepisów odrębnych;
5) lokalizację miejsc magazynowania oraz odzysku ww. odpadów należy określać w oparciu o przepisy odrębne;
6) w miejscach magazynowania ww. odpadów należy uwzględniać możliwość ich segregacji;
7) zakazuje się:
a) tworzenia nowych miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów;
b) magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;
c) trwałego składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych.
Rozdział 4.
Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych


§ 7. 1. Obszar planu położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 „Niecka Zewnętrzna Sudecka Bolesławiec”, którego średnia głębokość ujęć wynosi 100-200 m p.p.t. i który posiada status najwyższej ochrony (ONO). W obszarze tym należy stosować rozwiązania techniczne uniemożliwiające zanieczyszczenie wód podziemnych.
2. Obszar planu położony jest w granicach złoża rudy miedzi „Wartowice” RM 32, dla którego określono granicę poszukiwania i rozpoznania złoża oraz dla którego obowiązują właściwe przepisy odrębne.


§ 8. 1. Ujawnia się granice udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego - piaskowca ciosowego „Wartowice” KD 951, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, dla którego obowiązują zasady ochrony, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Prace geologiczne i eksploatację należy prowadzić zgodnie z wydanymi koncesjami.
3. Tereny poeksploatacyjne, w granicach obszaru objętego rekultywacją, wskazanych na rysunku planu, będą sukcesywnie rekultywowane. Ustala się leśny kierunek rekultywacji.


Rozdział 5.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem


§ 9. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.
2. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) powierzchnia działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości nie mniejsza niż 5000 m²;
2) szerokość frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości nie mniejsza niż 50 m;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego, z którego ustalono obsługę komunikacyjną, lub do granicy z działką sąsiednią w przedziale pomiędzy 70° a 110°.
3. Dopuszcza się możliwość wydzielenia działek pod drogi, dojazdy wewnętrzne i infrastrukturę techniczną o parametrach innych niż określono w ust. 2.


Rozdział 6.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy


§ 10. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zakładu górniczego, prawidłowej i racjonalnej gospodarki złożem, ochrony środowiska wraz z obiektami budowlanymi, zapobiegania szkodom i ich naprawiania zostanie określone w planie ruchu zakładu górniczego – zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze.
2. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu złoża powinno być zgodne z wydaną koncesją i w granicach ustanowionego terenu górniczego.


Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji


§ 11. 1. Obsługę komunikacyjną obszaru planu stanowić będą:
1) istniejąca publiczna droga gminna relacji Warta Bolesławiecka – Stare Jaroszewicze, położona poza granicami planu
2) pozostałe drogi gminne (wewnętrzne), położone poza granicami planu,
3) dojazdy wewnętrzne i drogi technologiczne służące potrzebom kopalni ,wyznaczane jako stałe lub tymczasowe w obrębie terenu 1PG.
2. Na terenach oznaczonych symbolami 1PG dopuszcza się wydzielanie dojazdów niewydzielonych, o szerokości 5m lub dróg technologicznych, w sposób wynikający z procesu eksploatacyjnego i technologicznego.
3. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych, w ilości niezbędnej dla obsługi, lecz nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na 5 zatrudnionych;
2) min. 1 miejsce postojowe dla potrzeb eksploatacji kruszywa dla samochodów transportu technologicznego;
3) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w formie terenowych miejsc parkingowych;
4) stanowiska postojowe (parkingowe) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczyć w ilości zgodnej z przepisami odrębnymi.


Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej


§ 12. 1. Dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na obszarze planu, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. Dopuszcza się remonty, przebudowę, zmiany przebiegu oraz likwidację istniejących sieci infrastruktury technicznej, w sposób zapewniający ciągłość systemów zaopatrzenia w media oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się zasilanie w energię w oparciu o przenośne agregaty prądotwórcze;
3) dopuszcza się zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje.
4. W zakresie zaopatrzenia w wodę dopuszcza się:
1) zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy (komunalny) system zaopatrzenia w wodę, z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;
2) indywidualne ujęcia wody;
3) dowóz wody w beczkowozach, na cele socjalne.
5. W zakresie unieszkodliwiania ścieków:
1) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz wprost do gruntu;
2) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków w wypadku braku technicznych możliwości podłączenia działek budowlanych do kanalizacji sanitarnej.
5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
1) ustala się rozsączanie wód do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się gromadzenie wód w szczelnych zbiornikach lub w wyrobisku.
6. W zakresie zaopatrzenia w gaz - dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej lub zbiorników gazu.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się obowiązek stosowania proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii, stanowiących mikroinstalacje
8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się obsługę telekomunikacyjną ze stacjonarnej lub mobilnej sieci telekomunikacyjnej.


Rozdział 9.
Ustalenia szczegółowe dla terenów


§ 13. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1PG, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe - teren powierzchniowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego, obejmujące:
a) odkrywkową eksploatację górniczą – wydobywanie kopaliny ze złoża,
b) składowanie odpadów wydobywczych oraz humusu,
c) przeróbkę materiału wydobytego,
d) rekultywację terenu;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) infrastruktura techniczna,
b) dojazdy wewnętrzne i drogi technologiczne,
c) zieleń.
2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązuje prowadzenie eksploatacji na warunkach określonych w koncesji udzielonej przedsiębiorcy, na podstawie projektów zagospodarowania złoża oraz na podstawie planów ruchu zakładu górniczego, sporządzanych na poszczególne etapy eksploatacji;
2) ustala się zakaz budowy budynków;
3) dopuszcza się realizację urządzeń i obiektów budowlanych, związanych z eksploatacją i przeróbką kruszywa oraz z technologią wydobycia;
4) maksymalna wysokość urządzeń i obiektów budowlanych - 12 m;
5) obowiązuje zabezpieczenie skarpy wyrobiska przed osuwaniem, z zachowaniem odpowiedniego kąta nachylenia, zgodnego z projektem zagospodarowania złoża;
6) masy ziemne oraz humus, które powstaną w wyniku prac przygotowawczych zmierzających do otwarcia złoża należy wykorzystać do prac rekultywacyjnych;
7) po zaprzestaniu działalności wydobywczej ustala się rekultywację terenów w kierunku leśnym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w ramach rekultywacji dopuszcza się:
1) niwelację terenu, ukształtowanie rzeźby terenu;
2) wykorzystanie do celów rekultywacji mas nadkładu usuniętych i przemieszczonych w trakcie eksploatacji oraz mas skalnych i ziemnych (tzw. przerostów górniczych i przeróbczych);
3) przyjmowanie mas ziemnych i skalnych pochodzących z innego zakładu górniczego;
4) odtworzenie gleb metodami technicznymi i agrotechnicznymi;
5) zagospodarowanie zespołami zieleni wysokiej, średniej i niskiej.


Rozdział 10.
Stawki procentowe


§ 14. Ustala się stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.
Rozdział 11.
Przepisy końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Przewodniczący Rady

Adam Maksymczyk


Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/39/19
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 16 kwietnia 2019 r.


Rysunek planu w skali 1:1000


Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/39/19
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 16 kwietnia 2019 r.


Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 - tekst jednolity), Rada Gminy Warta Bolesławiecka stwierdza, że:
1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice, został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 31 stycznia 2019 r. do 1 marca 2019 r. Termin składania uwag ustalono do dnia 15 marca 2019 r.
2. W wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice, w związku z tym nie rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag.


Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/39/19
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 16 kwietnia 2019 r.


Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 – tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 - tekst jednolity), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 – tekst jednolity z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 - tekst jednolity), Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:
§ 1. W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Warta Bolesławiecka dla udokumentowanego złoża piaskowca w obrębie Wartowice, nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.
§ 2. W związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie