Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2018 15:20 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zezwolenie na prowadzenie hodowli/utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywn

Referat Rozwoju i Zasobów Komunalnych

PODSTAWA PRAWNA:

  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1002 ze zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (DzU. Nr 77, poz.687),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zmianami),
  • ustawa z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 86, poz. 960 ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek strony wraz z dowodem wpłaty w wysokości 82,00zł tytułem opłaty skarbowej.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Michał Bojanowski - inspektor ds. geodezji i rolnictwa
Referat Rozwoju i Zasobów Komunalnych
I piętro, pok. nr 15, tel. centrala UG: 75 - 738 95 92; 738 95 97; 738 95 39; 738 95 73 wew. 21

OPŁATY:

Opłata skarbowa w wysokości 82,00zł

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zezwolenie lub odmowa wydania zezwolenia wydawane są w formie decyzji administracyjnej. Procedura wydania zezwolenia od momentu wpływu wniosku do końcowego etapu tj. wydania decyzji - zgodnie z Kodeksem postępowania Administracyjnego - 1 miesiąc. W sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na podstawie art. 129 §1 i 2, w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Warta Bolesławiecka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie