Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 grudnia 2012 09:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Skrócony opis dokumentu.

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. Kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących
  do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca parkowania/garażowania ww. pojazdów służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (baza transportowo – magazynowa).
 4. Kserokopia umowy zawartej na wykonywanie czynności w zakresie mycia
  i dezynfekcji pojazdów, służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlew
 6. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”
 7. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Do wniosku można dołączyć dodatkowo następujący dokument:
Kserokopia aktualnej umowy zawarcia spółki cywilnej, w przypadku występowania o wydanie zezwolenia przez spółkę cywilną.

UWAGA:  Przedsiębiorca winien spełniać wymagania określone w Uchwale Rady Gminy Warta Bolesławiecka NR XXIV/176/12 z dnia 20 września 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opłaty:

107 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

53,50 zł – opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem (tj. 50 % stawki określonej od zezwolenia).

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).

 


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie