Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 grudnia 2018 08:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowie i przebudowie stacji 110/20kV Konrad”

Warta Bolesławiecka, dnia 14 grudnia 2018 r.


RZK-VIII.6220.2.2018.9ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGONa podstawie art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


ZAWIADAMIA SIĘ


że został zebrany niezbędny materiał dowodowy w związku z prowadzonym na wniosek firmy Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, Oddział w Legnicy ul. Partyzantów 21, 59-220 Legnica postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „rozbudowie i przebudowie stacji 110/20kV Konrad”, które realizowane będzie w obrębie 0001 Iwiny na działkach ewidencyjnych nr 426/132 i 426/133 i zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 71) i należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.


Jednocześnie informuje się o prawie do zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, a także do złożenia dodatkowych wyjaśnień mogących mieć znaczenie w sprawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka 40c, pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu, tj. 730 - 1500.


Sprawę prowadzi:

Tomasz Kozioł
inspektor ds. ochrony środowiska
i gospodarki odpadami
w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka
tel. 75 738-95-92 wew. 24
e-mail: tomasz.k@wartabol.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie