Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2018 14:34 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości położonej w gminie Warta Bolesławiecka

Referat Rozwoju i Zasobów Komunalnych

PODSTAWA PRAWNA:

  • art. 96 ust.1 i art. 97 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełniony wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości wraz z:

  • aktualnym odpisem księgi wieczystej,
  • wypisem z katastru nieruchomości,
  • kopią mapy katastralnej obejmującą nieruchomość podlegającą podziałowi,
  • projektem podziału nieruchomości (5 egzemplarzy),
  • postanowieniem Wójta Gminy Warta Bolesławiecka opiniującym wstępny projekt podziału nieruchomości,
  • kserokopią protokołu z przyjęcia granic nieruchomości.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Sekretariat Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:

Michał Bojanowski - inspektor ds. geodezji i rolnictwa
Referat Rozwoju i Zasobów Komunalnych
I piętro, pok. nr 15, tel. centrala UG: 75 - 738 95 92; 738 95 97; 738 95 39; 738 95 73 wew. 21

OPŁATY:

Brak opłat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Zatwierdzenie podziału lub odmowa podziału wydawane są w formie decyzji administracyjnej. Procedura wydania decyzji od momentu wpływu wniosku do końcowego etapu tj. wydania decyzji - zgodnie z Kodeksem postępowania Administracyjnego - 1 miesiąc. W sprawach szczególnie skomplikowanych - 2 miesiące.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Na podstawie art. 129 §1 i 2, w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronom prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Warta Bolesławiecka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie