Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 lipca 2019 08:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 7 załączników 7

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Warta Bolesławiecka, 11.07.2019r.

ZK.7013.3.2019


ZAPYTANIE OFERTOWE


Nazwa zamówienia : Dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (PLSN.01.01.00-02-0094/17)


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40C
59-720 Warta Bolesławiecka
Tel/fax 75 738 95 73 / 75 738 95 23
e-mail: urzad@wartabol.pl; www.wartaboleslawiecka.pl


2. Osoba do kontaktu po stronie Zamawiającego:

1) Maciej Marnicki, tel. 75 610 20 12


3. Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy prowadzone jest na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr SOG.Z.24.2016 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień publicznych.


4. Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych w ilości 5 sztuk.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


5. Wymagania ogólne Zamawiającego

Koszt zakupu jednej sztuki przedmiotu zamówienia musi zawierać koszty wykonania projektu, przygotowania procesu produkcji oraz koszty wysyłki do siedziby Zamawiającego i montażu.


6. Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia - wymagany 10 września 2019r.


7. Kryteria Oceny Ofert

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę.
kryterium - cena - 100%
gdzie 1% to 1 punkt.
2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego i zaproponuje najniższą cenę na całość zamówienia - projekt umowy stanowi załącznik nr 3,
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.


8. Termin i forma składania ofert

1. Ofertę - należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferty - formularze ofertowe można złożyć w formie:
a) pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem "Dostawa i montaż turystycznych tablic informacyjnych " w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Warta Bolesławiecka, I piętro, sekretariat
lub
b) faksem - nr 75 738 95 23
c) e-mail : maciej.m@wartabol.pl - formularz ofertowy należy wypełnić i podpisać, zeskanować a następnie przesłać drogą e-mailową.
3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu ofert do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone;
4. Termin złożenia ofert upływa w dniu 19.07.2019 o godz. 9:00;
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Termin związania ofertą: 30 dni.


9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia lub unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej lub przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie