Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 października 2019 12:15 | wersja 8 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Wymiana wzorów druków w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Miejsce załatwienie sprawy:

Referat Rozwoju i Zasobów Komunalnych Urzędu Gminy, stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pokój nr 7, I piętro. Sprawę prowadzi Tomasz Kozioł.

Tel. wew.24 po wybraniu jednego z numerów centrali telefonicznej:
075-738 95 92, 075-738 95 97, 075-738 95 39, 075-738 95 73.

e-mail: tomasz.k@wartabol.pl

Sposób załatwienia sprawy:

Należy wypełnić Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i dołączyć następujące dokumenty:
1) poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w 3 egzemplarzach;
2) oryginał lub urzędowo poświadczoną kopię pełnomocnictwa w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika,
3) w przypadku przedsięwzięć wymienionych w art.51 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządza się obligatoryjnie, należy dołączyć również raport, sporządzony zgodnie z art.52 ustawy POŚ w 3 egzemplarzach.

OPŁATA:
Opłata skarbowa wynosi 205zł.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie