Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 grudnia 2011 10:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Usuwanie wyrobów azbestowych - zasady udzielania dotacji z budżetu gminy

Podstawa prawna: uchwała nr XII/63/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 11 października 2011r. w sprawie zatwierdzenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka na lata 2011 - 2032” oraz „Regulaminu udzielania i rozliczania z budżetu Gminy Warta Bolesławiecka dotacji celowych na dofinansowanie prac wykonywanych w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest” (ogłoszona dnia 10.11.2011r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 230, poz.3989).

Zasady udzielania  dotacji:

1.    Udzielenie dotacji nastąpi po pozytywnej weryfikacji wniosku przez powołaną Komisję,
na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Wartą Bolesławiecka
a Wnioskodawcą.
2.    Dotacje przyznawane są z uwzględnieniem następujących kryteriów:
a)    kolejność złożenia kompletnych wniosków,
b)    charakter budynku – w pierwszej kolejności dofinansowaniu podlegać będą budynki mieszkalne,
aż do wyczerpania limitu środków finansowych przewidzianych w planie wydatków na dany rok budżetowy.
3.    Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym z powodu braku środków finansowych będą realizowane w pierwszej kolejności w roku następnym z zachowaniem priorytetów określonych w ust. 2.

Zasady przyznawania dotacji

1.    Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji tj. prac wykonywanych w związku  
z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest przyznawana jest wyłącznie na prace wykonywane w związku z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest
i  obejmuje koszty związane z:
a)    demontażem i zabezpieczeniem odpadów azbestowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b)    załadunkiem, transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia odpadów azbestowych.
2.    Dofinansowanie może być przyznane jedynie osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym na usunięcie wyrobów azbestowych lub zawierających azbest z budynków, gdzie nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
3.    Dofinansowanie przyznane będzie osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym
nie zalegającym z podatkiem od nieruchomości na rzecz Gminy Warta Bolesławiecka,
4.    Dofinansowanie wypłacane będzie w formie refundacji części poniesionych kosztów,
po podpisaniu umowy pomiędzy Wójtem Gminy Wartą Bolesławiecka a Wnioskodawcą,
5.    Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 może być przyznawane w wysokości:
a)    do 60 % poniesionych kosztów określonych w ust.1 pkt a) i b) dla jednego obiektu budowlanego nie może jednak być większa niż 5.000,00 zł,
b)    do 50 % poniesionych kosztów określonych w ust. 1 pkt b) dla materiałów pochodzących z jednego obiektu budowlanego nie może jednak być większa
niż 5.000,00 zł,
6.    Dofinansowanie na prace określone w ust. 1 przyznaje się tylko raz dla danego obiektu.
7.    Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji.
8.    Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań określonych w ust. 1 pkt a) i b) przez wykonawców nieuprawnionych.
9.    Wniosek o dotację celową należy złożyć po wykonaniu prac związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych lub zawierających azbest.
10.    Dofinansowaniu podlegają koszty poniesione w związku z wykonaniem zadań określonych
w ust. 1 pkt a) i b) po wejściu w życie niniejszego Regulaminu.
11.    Wniosek winien zawierać:
1)    dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu,
2)    przegląd stanu technicznego stwierdzającego, że w obiekcie budowlanym lub nieruchomości, wykorzystywane (składowane) były wyroby azbestowe lub zawierające azbest wraz z identyfikacją ich rodzaju i ilości,
3)    kopię ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku, gdy usunięcie wyrobów zawierających azbest wymagało przeprowadzenia robót budowlanych lub kopię zgłoszenia prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku starania się o dofinansowanie prac określonych w ust.1 pkt a) i b),
4)    oświadczenie złożone pod rygorem art. 233 Kodeksu karnego, że materiały zawierające azbest należą do wnioskodawcy w przypadku starania się o dofinansowanie prac określonych w ust.1 pkt b),
5)    kserokopię faktury (oryginał należy przedstawić do wglądu w Urzędzie Gminy) wystawionej na wnioskodawcę za wykonanie przez uprawniony podmiot prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, w której określono kwotę, uiszczoną za prace wymienione w ust. 1,
6)    kserokopię karty przekazania odpadów niebezpiecznych, sporządzoną przez wykonującego usługę usunięcia wyrobów zawierających azbest z potwierdzeniem, że odpady te zostały przyjęte na składowisko do unieszkodliwienia.
7)    informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

AKTUALNE ADRESY FIRM UPRAWNIONYCH DO USUWANIA AZBESTU ZNAJDĄ PAŃSTWO
POD ADRESEM http://www.bazaazbestowa.pl/company

Zawsze jednak proszę żądać od Wykonawcy prac czy transportu okazania się aktualną decyzją zawalającą na gospodarowanie opadami niebezpiecznymi lub transport odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Warta Bolesławiecka.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie