Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 listopada 2008 10:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i w opracowywaniu dokumentów

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) cyt.  art.29: "KAŻDY MA PRAWO SKŁADANIA UWAG I WNIOSKÓW W POSTĘPOWANIU WYMAGAJĄCYM UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA".

Szczegóły udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym z zakresu ochrony środowiska zawiera Dział III ustawy jw., którą można pobrać z podkatalogu "WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH"

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie