Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 listopada 2013 14:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXXVIII/286/13

w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
UCHWAŁA NR XXXVIII/286/13 
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie aktualizacji wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Na podstawie art. 21 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami1) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 5942) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala co, następuje:

§1. W uchwale Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr IX/50/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zmienionej uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr:  XIII/79/11 z dnia 
10 listopada 2011 r., XVI/91/11 z dnia 20 grudnia 2011 r., XIX/114/12 z dnia 20 marca 2012 r.,  XXII/160/12 z dnia 26 czerwca  2012 r., XXIV/175/12 z dnia 20 września 2012 r., XXVI/196/12 z dnia 
25 października 2012 r., XXIX/221/12  z dnia 20 grudnia 2012 r., XXX/225/13 z dnia 31 stycznia 
2013 r., XXXIV/259/13 z dnia 23 maja 2013 r. i XXXV/266/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1. Tabela nr 1. Wieloletni plan modernizacji  i rozwoju urządzeń wodociągowych, otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Tabela nr 2. Wieloletni plan modernizacji  i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych - przepompownie ścieków otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Tabela nr 4. Źródła finansowania planowanych inwestycji w zakresie zaopatrzenia w wodę, otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Tabela nr 5. Źródła finansowania planowanych inwestycji w zakresie odprowadzania  ścieków otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie 

Przedmiotowa aktualizacja wynika z konieczności dostosowania założeń planistycznych do ich faktycznej realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka Nr IX/50/11 z dnia 9 czerwca 2011 r. i zmienionym uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XIII/79/11 z dnia 10 listopada 2011r., XVI/91/11 z dnia 20 grudnia 
2011 r., XIX/114/12 z dnia 20 marca 2012 r., XXII/160/12 z dnia 26 czerwca 2012 r., XXIV/175/12 
z dnia 20 września 2012 r., XXVI/196/12 z dnia 25 października 2012 r., XXIX/221/12  z dnia 20 grudnia 2012 r., XXX/225/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., XXXIV/259/13 z dnia 23 maja 2013 r. i XXXV/266/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. Wprowadzana aktualizacja dotyczy:
 
I. wielkości finansowania następujących zadań w roku 2013 ze środków gminnych (udziały):

1. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Wymiana sieci wodociągowej                                  w Raciborowicach Górnych od studni ujęciowej do hydroforni wraz z zasilaniem elektrycznym pompy głębinowej w trasie dz. nr  857/19, 857/18, 857/4, 854/1, 848/23, 848/22, 848/19”                         o kwotę  40 000,00 PLN (z 65 000 PLN na 25 000 PLN), 
2. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Warcie Bolesławieckiej w trasie dz. nr 94/5, 94/2, 94/6, 91/11, 91/12, 91/5, 444, 850” o kwotę  9 000,00 PLN (z 25 000 PLN na 16 000 PLN), 
3. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Warcie Bolesławieckiej w trasie dz. nr 94/4, 94/2 i 94/6” o kwotę  10 000,00 PLN (z 30 000 PLN                     na 20 000 PLN), 
4. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 758/2, 759/16, 763” o kwotę  35 000,00 PLN (z 50 000 PLN                na 15 000 PLN), 
5. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 77/8” o kwotę  5 000,00 PLN (z 30 000 PLN na 25 000 PLN), 
6. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 491/6” o kwotę  5 000,00 PLN (z 30 000 PLN na 25 000 PLN), 
7. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Wilczym Lesie w trasie  działek nr 107/3, 107/4” o kwotę  8 000,00 PLN (z 8 000 PLN na 0 PLN), 
8. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Rozbudowa SUW w Wartowicach o zbiornik 50m3 plus technologia” o kwotę  30 000,00 PLN (z 68 000 PLN na 38 000 PLN), 
9. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wilczym Lesie w trasie działek nr 27, 109, 105/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 456/5” o kwotę  38 000,00 PLN            (z 40 000 PLN na 78 000 PLN),   
10. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej       w Lubkowie zabudowa  studni głębinowej, budowa budynku SUW, wpięcie do istniejącego systemu wodociągowego, instalacje, wprowadzenie II st. pompowania budowa zbiorników retencyjnych 2 x 50 m³” o kwotę  64 000,00 PLN (z 578 100 PLN na 642 100 PLN).

 
II. wielkości finansowania następujących zadań w roku 2013 ze środków własnych ZGK Lubków Sp. z o.o.:

1. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Modernizacja przepompowni o nowej generacji systemy pompowe oraz budowa monitoringu przepompowni” o kwotę  5 000,00 PLN (z 45 000 PLN na 40 000 PLN), 
2. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej                                    w Raciborowicach Górnych w trasie działek nr 572, 573” o kwotę  500,00 PLN (z 8 000 PLN              na 7 500 PLN),   
3. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej                                   w Raciborowicach Górnych w trasie działek nr 572, 573” o kwotę  500,00 PLN (z 5 000 PLN na 5 500 PLN).   

III. wprowadzenie nowych inwestycji w roku 2013 finansowanych ze środków własnych ZGK Lubków Sp. z o.o.:

1. Przyznanie środków pieniężnych na zadanie pn. „Modernizacja hydroforni w Wartowicach”                w kwocie 5 000 PLN.

IV. wielkości finansowania następujących zadań w roku 2014 ze środków gminnych (udziały):

1. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej w Lubkowie zabudowa studni głębinowej, budowa budynku SUW, wpięcie do istniejącego systemu wodociągowego, instalacje, wprowadzenie II st. pompowania budowa zbiorników retencyjnych 2x50m3” o kwotę  65 000,00 PLN (z 65 000 PLN na 0 PLN), 
2. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Rozpoznanie – poszukiwanie nowych ujęć wody dla 2 studni – teren gminy, budowa studni” o kwotę  5 000,00 PLN (z 5 000 PLN                      na 0 PLN), 
3. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Rozbudowa SUW w Wartowicach o zbiornik 50m3 plus technologia” o kwotę  20 000,00 PLN (z 20 000 PLN na 0 PLN), 
4. Zmniejszenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Podział i wykup terenów wraz z dojazdem do przepompowni ścieków” o kwotę  10 000,00 PLN (z 10 000 PLN na 0 PLN). 

V. wprowadzenie nowych inwestycji w roku 2014 ze środków gminnych (udziały):

1. Przyznanie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Warcie Bolesławieckiej w trasie działek nr 39/2, 38/2, 36/3” o kwotę  15 000,00 PLN, 
2. Przyznanie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Warcie Bolesławieckiej w trasie działek nr 39/2, 38/2, 36/3” o kwotę  20 000,00 PLN. 

VI. wielkości finansowania następujących zadań w roku 2014 ze środków własnych ZGK Lubków Sp. z o.o.:

1. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej                             o wodomierz gł. lub studnię wodomierzową” o kwotę  10 000,00 PLN (z 0 PLN na 10 000 PLN), 
2. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Iwinach                        w trasie działek nr 254, 729” o kwotę  10 000,00 PLN (z 0 PLN na 10 000 PLN), 
3. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Wilczym Lesie w trasie działek nr 27, 109, 105/2, 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 456/5” o kwotę  10 000,00 PLN (z 0 PLN na 10 000 PLN), 
4. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 76, 77/8” o kwotę  5 000,00 PLN (z 0 PLN na 5 000 PLN),
 5. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 491/6” o kwotę  5 000,00 PLN (z 0 PLN na 5 000 PLN),  
6. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Warcie Bolesławieckiej w trasie działek nr 758/3, 900 o kwotę  5 000,00 PLN (z 0 na 5 000 PLN), 
7. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Lubkowie                   w trasie działek nr 435, 445, 437/16, 437/15” o kwotę  10 000,00 PLN (z 0 na 10 000 PLN), 
8. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie działek nr 72, 31/28” o kwotę  5 000,00 PLN (z 0 PLN na 5 000 PLN), 
9. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa monitoringu oczyszczalni                            w Tomaszowie Bolesławieckim” o kwotę  5 000,00 PLN (z 0 PLN na 5 000 PLN), 
10. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 77/8” o kwotę  5 000,00 PLN (z 0 PLN na 5 000 PLN), 
11. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 491/6” o kwotę  5 000,00 PLN (z 0 PLN na 5 000 PLN), 
12. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Warcie Bolesławieckiej w trasie dz. nr 758/3, 900” o kwotę  5 000,00 PLN (z 0 PLN na 5 000 PLN), 
13. Zwiększenie środków pieniężnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Tomaszowie Bolesławieckim w trasie dz. nr 72, 31/28” o kwotę  5 000,00 PLN (z 0 PLN na 5 000 PLN). 
zgodnie z pismem ZGK w Warcie Bolesławieckiej z dnia: 8.10.2013 r. 

Zachowane zostały zmiany wprowadzone uchwałą Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XIII/79/11 
z dnia 10 listopada 2011r. i XVI/91/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. , XIX/114/12 z dnia 20 marca 2012 r., XXII/160/12 z dnia 26 czerwca 2012 r., XXIV/175/12 z dnia 20 września 2012 r., XXVI/196/12 z dnia 
25 października 2012 r., XXIX/221/12  z dnia 20 grudnia 2012 r., XXX/225/2013 z dnia 31 stycznia  2013 r., XXXIV/259/13 z dnia 23 maja 2013 r. i XXXV/266/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie