Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 listopada 2012 15:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXVIII/214/12 z dnia 27 listopada 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

Zgodnie z zapisem przyjętym w Uchwale Nr  XXVII/205/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 08 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka – uprawnieni do ubiegania się o stypendium są uczniowie, którzy:
㤠5
1.    Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Warta Bolesławiecka znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
2.    Za trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1 uważa się sytuację, gdy miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego oraz występują okoliczności wymienione w § 3.”

Zapis ust. 2 w § 5 uchwały ogranicza możliwość przyznania stypendium osobom uprawnionym, gdyż z interpretacji jego treści wynika, że uprawniony do otrzymania stypendium musi łącznie spełnić przesłanki kryterium dochodowego i okoliczności wymienionych w § 3.
Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) „Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.”
W związku z powyższym nie możemy żądać od wnioskodawcy aby występowały obie przesłanki do uzyskania stypendium szkolnego.
Chcąc sprostować powstały błąd Rada Gminy postanowiła podjąć zmianę wcześniejszej uchwały.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie