Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2012 13:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXIX/222/12 z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Warta Bolesławiecka

Uchwała określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Warta Bolesławiecka w przypadkach określonych ustawą oraz innych sprawach ważnych dla gminy, zwanych dalej „konsultacjami”

Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa oraz w innych sprawach należących do kompetencji gminy uznanych za istotne dla gminy,  jeżeli rada tak postanowi.

Konsultacje w zależności od ich przedmiotu mogą obejmować obszar całej gminy lub mogą być ograniczone do jednego lub kilku wskazanych sołectw.

Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących trybach:
1)    wypełnienia karty konsultacyjnej w formie papierowej lub elektronicznej, poprzez udzielenie odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej na postawione pytania bądź wybór określonego wariantu rozwiązania sprawy,
2)    wyłożenia do publicznego wglądu na 21 dni projektu dokumentu wymagającego konsultacji z określeniem terminu na składanie uwag, opinii, wniosków w formie papierowej lub elektronicznej,
3)    zebrań z mieszkańcami,
2. Tryby wymienione jw. można łączyć.
3. Konsultacje w trybie, o którym mowa w pkt. 1 przeprowadzone są poprzez:
1)    opublikowanie treści ankiety na stronie internetowej, stronie podmiotowej gminy, prasie o zasięgu lokalnym,
2)    umieszczenie przy wejściu do budynku Urzędu Gminy urny, wyłożenie obok niej formularzy ankiety wraz informacją o trybie i zasadach przeprowadzenia konsultacji.

Z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji o których mowa wyżej może wystąpić:
1)    wójt,
2)    komisje rady gminy,
3)    radni w liczbie co najmniej 3,
4)    mieszkańcy gminy w liczbie co najmniej 50 osób,
5)    organizacja społeczna działająca na terenie gminy.

Wniosek o  przeprowadzenie konsultacji powinien określać:
1)    przedmiot  konsultacji,
2)    zasięg terytorialny konsultacji,
3)    uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

.Uchwała wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie