Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 grudnia 2012 12:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XXIX/217/12 z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 22.213.810,42.-zł z tego:
1)    dochody bieżące w wysokości 21.988.158,02.-zł
2)    dochody majątkowe w wysokości 225.652,40.-zł
z tego:
-    dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000.-zł
-    dotacje przeznaczone na inwestycje w wysokości 175.652,40 zł

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 22.213.810,42.-zł, z tego:
1)    wydatki bieżące w wysokości 19.919.650,64,- zł, w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14.399.502,75.-zł
-    wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.333.978,00zł
-    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  6.065.524,75,-zł
                        b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.022.364,89.-zł,
                        c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.375.908,00.-zł,
                        d) wydatki  na  programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
                            art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości 121.875,-zł
                   
     
2)    wydatki majątkowe w wysokości 2.294.159,78,-zł
a)    inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.774.159,78 zł, w tym na:
      programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w  art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości  0,00 zł

b)    zakup udziałów w wysokości 520.000,00 zł

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 50.000,- zł

Ustala się dochody w wysokości  96.000,00.-zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Ustala się wydatki w wysokości 96.000,00.-zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani


Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm. ) w wysokości 215.199,42 zł

Ustala się dochody  w wysokości 42 000 zł  tytułu  opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Ustala się wydatki w wysokości 42.000 zł na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11.

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 147.774,58zł
Tworzy się rezerwy celowe na:
a)    realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 50 000.-zł
b)    realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 61.000.-zł

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie