Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 grudnia 2011 12:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XVI/93/11 z dnia 20 grudnia 2011r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 rok

Łączna kwota planowanych dochodów budżetu gminy została ustalona w wysokości 21.419.152,00.-zł z tego:
1)    dochody bieżące w wysokości 21.389.152,00.-zł
2)    dochody majątkowe w wysokości 30.000.-zł
z tego:
-    dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 30.000.-zł

Łączna kwota planowanych wydatków budżetu gminy została ustalona w wysokości 21.609.152,00.-zł, z tego:
1)    wydatki bieżące w wysokości 19.357.505.96,- zł, w tym na:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 13.598.489,96.-zł
-    wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.647.323,00.-zł
-    wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości  4.951.166,96,-zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.314.543,00.-zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.349.979,00.-zł,
d) wydatki  na  programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE w wysokości 94.494,00,-zł
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.251.646,04,-zł ( inwestycje i zakupy inwestycyjne)

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 190.000,00,zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 190.000,00,-zł

Łączna kwota przychodów budżetu została ustalona w wysokości 190.000,00,-zł pochodzących z nadwyżki budżetowej lat ubiegłych.

Łączna kwota poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym ustala się w kwocie 50.000,- zł

Wydatki na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani zostały ustalone w wysokości 104.000.-zł.

Wyodrębnione zostały środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm. ) w wysokości 210.685,28 zł
Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

Szczegółowe informacje w uchwale budżetowej jn.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie