Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 grudnia 2013 13:47 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XL/294/13 z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/158/09 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Warta Bolesławiecka

UCHWAŁA NR XL/294/13
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 12 grudnia 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały nr XXV/158/09 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) i art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 3, art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami), art. 266, art. 659 art. 680, art. 693 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zmianami )) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zmianami ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale nr XXV/158/09 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 3 marca 2009r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Gminy Warta Bolesławiecka (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 kwietnia 2009r. nr 72 poz. 1601 ) ust.2 w § 44 otrzymuje następujące brzmienie:


„2. Ustala się minimalną roczną stawkę czynszu dzierżawnego 1 ha gruntów wykorzystywanych na cele rolne, w tym ogrody działkowe, stanowiącą równowartość 5q żyta. Cenę 1q żyta przyjmuje się z komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego. ”.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie