Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 grudnia 2013 13:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XL/293/13 z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR XL/293/13
RADY GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
z dnia 12 grudnia 2013 r.


w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego.


Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zm. )). i art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r., poz. 1059 ze zm. )) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnia się panią Elżbietę Żerdzińską – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej – prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3, pkt. 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.zm.) zamieszkałych na terenie gminy Warta Bolesławiecka.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie