Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 grudnia 2013 13:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR XL/291/13 z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok


Uchwała Nr XL/291/13
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 12 grudnia 2013r.

w sprawie budżetu gminy na 2014 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 , 214, 222 ust.1 i 2, 258 ust. 1 pkt. 1 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Warta Bolesławiecka uchwala, co następuje:


§ 1.


1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 23.723.443,00.-zł z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 23.673.443.00.-zł
2) dochody majątkowe w wysokości 50.000,00.-zł
z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 50.000.-zł

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.


§ 2.


1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 23.723.443,00.-zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 20.696.438,93,- zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 15.488.922,93.-zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8.555.977,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6.932.945,93,-zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 1.920.000,00.-zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.287.516,00.-zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości - -

2) wydatki majątkowe w wysokości 3.027.004,07,-zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.872.004,07, w tym na:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości - -

b) wniesienie wkładów do spółek w wysokości 155.000 zł

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.


§ 3.


Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 50.000,- zł.


§ 4.


1. Ustala się dochody w wysokości 91.000,00.-zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w wysokości 91.000,00.-zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 5.


1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodni z załącznikiem 4a i 4b
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznik nr 5a, 5b.


§ 6.


1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm. ) w wysokości 229.108.06 zł
2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 6.


§ 7.


Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gmin – zamieszczone zostało w załączniku nr 7 do uchwały.


§ 8.


Plan dochodów na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych zawiera załącznik nr 8 do uchwały.


§ 9.


Zatwierdza się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ujęty w załączniku nr 9 do uchwały.


§ 10.


1. Ustala się dochody w wysokości 21.500,00 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w wysokości 21.500,00 zł na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 10.


§11.


Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2014 roku zgodnie z załączniku nr 11 do uchwały.


§ 12.


1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 192.391,94 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe na:
a) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 50 000.-zł
b) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 62.000.-zł.


§ 13.


Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
2. dokonywania zmian wydatków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między zadaniami i rozdziałami w ramach działu.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
4. dokonywania zmian miedzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu.


§ 14.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 15.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie