Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 maja 2016 11:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Najnowsza wersja

UCHWAŁA NR XIV/127/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Skrócony opis dokumentu.

UCHWAŁA NR XIV/127/16
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2016 r.


w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje :


§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka,
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVIII/206/12 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 lipca 2016 r.Załącznik do Uchwały Nr XIV/127/16
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 28 kwietnia 2016 r.


Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Warta Bolesławiecka


Rozdział 1.
Postanowienia ogólne


§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Warta Bolesławiecka.


Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości


§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w zakresie obejmującym:
a) papier, tektura (makulatura, karton),
b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież, tekstylia,
c) opakowania ze szkła,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe,
j) zużyte opony,
k) popioły z palenisk domowych.
2) przekazywanie selektywnie zbieranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów,
4) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości
2. Właściciele nieruchomości mogą dostarczyć odpady komunalne zbierane selektywnie do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zwanego dalej PSZOK, zlokalizowanego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. Lubków nr 63 , w sposób określony w § 10.


§ 3. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
1) przystąpienie do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu niezwłocznie po ustaniu opadów,
2) pryzmowanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.


§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej nieruchomości pod następującymi warunkami:
1) powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
2) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.


§ 5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku tych nieruchomości poprzez ich wyposażenie w odpowiednią liczbę zamontowanych na stałe koszy ulicznych na odpady komunalne.


Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunków rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.


§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych, szczelnych, czystych i wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach
2. Pojemniki muszą posiadać pokrywę i koła oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów szczególnych oraz winny być dostosowane do dźwigowych i grzebieniowych systemów opróżniania.
3. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości winny być w ujednoliconych kolorach:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę ,
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
3) BRĄZOWY lub ZIELONY z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,
4) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,
5) SZARY lub CZARNY z przeznaczeniem na popioły z palenisk domowych,
6) SZARY lub CZARNY z przeznaczeniem na odpady niesegregowane (zmieszane).
4. Pojemniki stosowane do selektywnego zbierania odpadów powinny posiadać:
1) oznaczenia określającego rodzaj gromadzonych w nich odpadów w postaci niezmywalnej naklejki z opisem rodzaju odpadu zbieranego,
2) informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać oraz których umieszczanie jest niedozwolone,
5. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.
6. Ustala się, że minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zbieranych powinna wynosić 240 l odrębnie dla każdego rodzaju gromadzonych odpadów, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 10 Regulaminu.
7. Odpady budowlane należy gromadzić w przystosowanych do tego pojemnikach stalowych o pojemności nie mniejszej niż 1 m3.
8. Zużyte baterie należy gromadzić w specjalistycznych, zamkniętych pojemnikach o pojemności minimum 35l.
9. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów może być spełniony poprzez zlecenie gminie dodatkowej usługi w złożonej deklaracji, o której mowa w art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.


§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, w które wyposażona jest nieruchomość przyjmując, że sumaryczna ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynosi:
1) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem jednorodzinnym – 40 l na każdego mieszkańca, przy częstotliwości odbioru odpadów nie rzadszej niż co 2 tygodnie, przy ustaleniu minimalnej wielkości pojemnika na 240 l dla odpadów zbieranych selektywnie i odpadów nie zbieranych selektywnie,
2) dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem wielorodzinnym – 40 l na każdego mieszkańca, przy częstotliwości odbioru odpadów nie rzadszej niż co 2 tygodnie i ustaleniu minimalnej wielkości pojemnika na 1100 l dla odpadów zbieranych selektywnie i odpadów nie zbieranych selektywnie,
3) dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady w związku z prowadzoną działalnością o charakterze:
a) użyteczności publicznej i oświatowej – pojemniki o łącznej pojemności nie mniejszej niż 5 l na każdego pracownika i ucznia,
b) usługowym, handlowym, produkcyjnym - pojemniki o łącznej pojemności nie mniejszej niż 15 l na każdego pracownika,
c) gastronomicznym - pojemniki o łącznej pojemności nie mniejszej niż 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
d) hotelowym, agroturystycznym - pojemniki o łącznej pojemności nie mniejszej niż 10 l na jedno miejsce noclegowe i każdego pracownika,
e) cmentarzy - pojemniki o łącznej pojemności nie mniejszej niż 2 l na każde miejsce pochówku,
f) dróg publicznych - pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 110 l,
g) pozostałych nieruchomości - pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 240 l
2. Dopuszcza się różną kombinację pojemników do zbierania odpadów komunalnych, przy czym ich sumaryczna pojemność nie powinna być mniejsza od minimalnej pojemności pojemników, o której mowa w ust. 1.
3. Właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obliczają potrzebną ilość pojemników, w które muszą wyposażyć nieruchomość, jako sumę pojemników wyliczoną na podstawie zapisów wskazanych w ust. 1 pkt. 1) lub pkt. 2) i w zależności od rodzaju prowadzonej działalności wymienionej w ust. 1 pkt. 3).


§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w przystosowanych do tego, w myśl obowiązujących przepisów, miejscach na terenie nieruchomości, a ponadto:
1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w wydzielonym miejscu, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt. 2,
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady,
3) pojemniki należy ustawiać tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.
2. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.
3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służących do użytku publicznego należy ustawiać w szczególności przy wyjściu z tych nieruchomości.
4. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym właściciel nieruchomości:
1) zapewnia ich okresowe mycie, odkażanie i dezynfekcję,
2) nie dopuszcza do ich przepełnienia,
3) zamyka klapy pojemników,
4) dokonuje okresowych przeglądów oraz wnioskuje o ich wymianę w przypadku uszkodzenia, uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.


§ 9. 1. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy dostosować do intensywności i specyfiki ruchu. Należy instalować kosze uliczne o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne technicznie, których minimalna pojemność wynosi 10 l.
2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
3. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o jej wyposażenie w pojemniki w ilości dostosowanej do liczby uczestników imprezy.


Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.


§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1, lit. a-d oraz lit. k selektywnie oraz gromadzenia ich w pojemnikach wymienionych w § 6 ust. 3, pkt. 1-5, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę.
3. Właściciele nieruchomości zbierający odpady w sposób określony w § 2 ust. 1 pkt. 4, obowiązani są do gromadzenia ich w pojemnikach wymienionych w § 6 ust. 3, pkt.6, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę.
4. Meble i odpady wielkogabarytowe będą odbierane przez podmiot uprawniony w systemie akcyjnym przynajmniej 2 razy w roku lub mogą być przekazywane do PSZOK.
5. Odbiór odpadów wymienionych w ust. 2-4 odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem, który zostanie przekazany mieszkańcom wraz z wydrukiem formularzy opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także umieszczony na stronach podmiotowych gminy.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które nie mogły być zagospodarowane we własnym zakresie do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg należy przekazywać do PSZOK lub podmiotom posiadającym zezwolenie na zbieranie i zagospodarowanie tych odpadów na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
7. Ścięte gałęzie drzew i krzewów, pni i konarów pochodzące z ogródków przydomowych, które nie mogły być zagospodarowane we własnym zakresie należy przekazywać do PSZOK.
8. Odpady problemowe i niebezpieczne wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 1 będą usuwane z terenu nieruchomości następująco:
1) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które zostały ustawione w wyznaczonych aptekach na terenie gminy,
2) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do PSZOK,
3) zużyte opony należy przekazywać do PSZOK,
4) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach do zbierania baterii, które zostały ustawione w obiektach użyteczności publicznej oraz w placówkach oświatowych na terenie gminy lub przekazywać do PSZOK,
5) zużyte akumulatory należy przekazywać do PSZOK.
9. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem uprawnionym świadczącym usługi w tym zakresie.
10. Opróżnianie koszy ulicznych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a podmiotem uprawnionym świadczącym usługi w tym zakresie, w sposób zapewniający niedopuszczenie do ich przepełnienia.


§ 11. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) z terenów zabudowy jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne – dwa razy w miesiącu;
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
- papier, tektura – raz na dwa miesiące,
- metale i tworzywa sztuczne: w okresie od czerwca do sierpnia – dwa razy w miesiącu, a w pozostałym okresie – raz w miesiącu,
- szkło i opakowania szklane - raz na trzy miesiące,
- bioodpady, odpady ulegające biodegradacji – w sezonie letnim tj. od kwietnia do listopada - dwa razy w miesiącu, a w sezonie zimowym tj. od grudnia do marca - raz w miesiącu,
- popioły z palenisk domowych – raz w miesiącu;
2) z terenów zabudowy wielorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne –dwa razy w miesiącu;
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
- papier i tektura ,metale, tworzywa sztuczne – dwa razy w miesiącu,
- szkło i opakowania szklane – raz na dwa miesiące,
- bioodpady, odpady ulegające biodegradacji – w sezonie letnim dwa razy w miesiącu, a w sezonie zimowym raz w miesiącu,
- popioły z palenisk domowych – raz w miesiąc;
3) z terenów nieruchomości niezamieszkałych :
a) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
b) selektywnie zbierane odpady komunalne:
- papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne - dwa razy w miesiącu,
- popioły z palenisk – raz w miesiącu;
4) ze wszystkich rodzajów nieruchomości:
a) odpady budowlane i rozbiórkowe - w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych;
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
c) przeterminowane leki i chemikalia - według potrzeb właścicieli nieruchomości;
d) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości;
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości;
f) zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości;
g) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.


§ 12. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, w sposób zapewniający ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiający wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe, powinien zapewnić bezodpływowe szalety przenośnie w liczbie dostosowanej do liczby uczestników imprezy.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się nieczystości ciekłych zgromadzonych w czasie zorganizowanych imprez w bezodpływowych szczelnych szaletach przenośnych nie dopuszczając do ich przepełnienia, uzgadniając warunki odbioru z podmiotem uprawnionym.


Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.


§ 13. W ramach działań zmierzających do poprawy w zakresie gospodarki odpadami mieszkańcy gminy powinni:
1) podejmować działania w celu systematycznego ograniczania ilości odpadów powstających na nieruchomościach,
2) zaniechać spalania odpadów w piecach centralnego ogrzewania mając na względzie negatywny wpływ takiego postępowania na środowisko i organizm ludzki.


§ 14. 1. Właścicielom nieruchomości, którzy mają możliwość kompostowania odpadów ulegających biodegradacji zaleca się wykorzystanie tej metody unieszkodliwiania odpadów.
2. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostowniach należy prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości na terenie nieruchomości, na której ma miejsce zagospodarowanie odpadów oraz na nieruchomościach sąsiednich.
3. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, powinno poprzedzać jego zgłoszenia poprzez zapis w deklaracji, o której mowa w art. 6n ust. 1 ustawy.


§ 15. Zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone nie mogą być wywożone poza Region Zachodni Gospodarki Odpadami i muszą być oddane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W przypadku awarii wymienionej wyżej instalacji należy dostarczyć je do Zastępczej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Zachodnim.


Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU


§ 16. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami.
2. Właściciel psa zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.


§ 17. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.Rozdział 7.
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ


§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy dopuszcza się utrzymywania zwierząt gospodarskich, pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków przystosowanych do hodowli zwierząt,
2) teren oraz pomieszczenia przeznaczone do hodowli zwierząt gospodarskich, powinny być utrzymywane w czystości, a odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości,
3) zaleca się, aby ule z pszczołami były ustawione w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości lub 3 m przy zastosowaniu szczelnego ogrodzenia o minimum 3 m wysokości oraz 30 m od najbliższego budynku mieszkalnego, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.


Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZENIA


§ 19. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanym do przetwórstwa, przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,
3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
2. Deratyzację należy przeprowadzić w okresach kwiecień/maj oraz październik/listopad z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana każdorazowo, w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie