Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 grudnia 2014 12:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

UCHWAŁA NR II/6/14 z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Wartowice

UCHWAŁA NR II/6/14
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 18 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Wartowice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz.647 ze zm. ) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr XXXI/236/13 z 07 marca 2013 roku, po stwierdzeniu, że ustalenia niniejszej zmiany planu nie naruszają ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka zatwierdzonego uchwałą nr VI/31/11 z dnia 14 marca 2011 r. uchwala co następuje:


Rozdzial 1
Przepisy ogólne


§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Warta Bolesławiecka w obrębie Wartowice.
2. Integralna częścią ustaleń planu, stanowiących treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:
1) Rysunki zmiany planu w skali 1:1000, będące załącznikami nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy Warta Bolesławiecka,
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały,
3) Rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały,
§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 1 niniejszej uchwały,
2) rysunkach planu – należy przez to rozumieć graficzne zapisy zmiany planu, przedstawione na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000, będące załącznikami graficznymi nr 1 i 2 do uchwały Rady Gminy Warta Bolesławiecka.
3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy prawne wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,
4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunkach planu liniami rozgraniczającymi, w którego każdym punkcie obowiązują te same ustalenia,
5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w danym terenie, które w ramach realizacji planu winno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; wprowadzenie innych niż podstawowa funkcji jest dopuszczalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały,
6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć działalność inną niż podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie przy spełnieniu dodatkowych warunków, oraz wcześniejszej lub równoczesnej realizacji przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów i obiektów, do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w planie,
8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunkach planu, która nie może być przekroczona przez ścianę położoną bliżej drogi. Linię tą przekroczyć mogą jedynie wysunięte zadaszenia, schody, ganki, balkony, wykusze i wiaty. Dla terenów, dla których nie została ona określona stosować należy ogólne zasady lokalizacji budynków określone w przepisach odrębnych,
9) nieuciążliwych usługach lokalnych - należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicznych, nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza swym zasięgiem granic własnego terenu,
2. Pojęcia pozostałe niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi i odrębnymi.
§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami zmiany planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
2) symbole funkcji określające funkcje terenów,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy,
2. Następujące oznaczenia graficzne posiadają znaczenie informacyjne, sugerujące określone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne:
1) proponowany układ działek budowlanych,
2) kierunek obsługi komunikacyjnej.


Rozdział 2.
Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem miejscowym:


§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
1. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu obowiązują następujące wymogi ochrony ładu przestrzennego i zasady jego kształtowania:
1) Ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powinna być realizowana przez:
a) zachowanie określonego w planie przeznaczenia terenów,
b) przestrzeganie określonych planem funkcji i standardów przestrzennych, określonej skali i formy zabudowy oraz wskaźników wykorzystania i zagospodarowania terenów w obrębie obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi,
c) respektowanie ustalonych planem zasad zagospodarowania i użytkowania terenów zabudowy, warunków ochrony środowiska, ochrony i korzystania z walorów krajobrazowych środowiska na terenach objętych planem.
2) Dopuszcza się na terenach przeznaczenia podstawowego, jako stałe lub tymczasowe sposoby użytkowania, formy zagospodarowania terenu i obiektów lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, obejmujące:
a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,
b) sieci infrastruktury technicznej,
c) znaki reklamowe i informacyjne,
d) obiekty małej architektury,
e) ogrodzenia.
3) Zakazuje się w obszarze objętym ustaleniami planu:
a) grodzenia nieruchomości przylegających do cieków wodnych i rowów, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu,
b) wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony ulic publicznych jako pełnych oraz o wysokości większej niż 180 cm; zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych z materiałów trwałych; nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń frontowych prefabrykatów żelbetowych, istniejące winny być sukcesywnie wymieniane.
4) Dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek przy zachowaniu minimalnych powierzchni działek określonych w par.13,
5) Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym ekrany, znaki oraz symbole reklamowe, dopuszczone ustaleniami planu do lokalizacji na terenach przeznaczenia podstawowego lub lokalizowane poza terenami zabudowanymi w oparciu o przepisy odrębne, powinny być sytuowane w ustalonych planem liniach zabudowy lub w odległościach od dróg publicznych określonych w przepisach prawa drogowego.
§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określa się następujące ustalenia:
1) Na terenach zabudowy zagrodowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem RM, wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg,
2) Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanieczyszczenia powietrza, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i wód, nie może powodować przekroczeń obowiązujących standardów środowiskowych określonych w przepisach odrębnych oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania,
3) Uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.
4) Na całym obszarze opracowania planu obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód: powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.
5) Wprowadza się wymóg utrzymania poziomu hałasu w granicach dopuszczalnych norm określonych przepisami odrębnymi na terenach zabudowy zagrodowej określonych na rysunku zmiany planu symbolem RM jak dla zabudowy mieszkaniowej.
6) Obszar opracowania zmiany planu znajduje się w granicach złoża rudy miedzi „Wartowice”, dla którego obowiązują właściwe przepisy odrębne.
7) Obszar opracowania zmiany planu znajduje się w całości w granicach zbiornika podziemnego GZWP OWO nr 317 „Niecka zewnątrzsudecka- Bolesławiec”, dla którego obowiązują właściwe przepisy odrębne.
§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
1. Część terenu objętego zmianą planu, w granicach terenu RM/1, położona jest w granicach strefy „OW” obserwacji archeologicznej, w obrębie której obowiązują właściwe przepisy odrębne w zakresie ochrony zabytków.
2. Obiekty o wartościach zabytkowych ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, na obszarze opracowania zmian planu nie występują.
3. Na obszarze opracowania zmian planu nie występują stanowiska archeologiczne. W razie wystąpienia jakichkolwiek nowych znalezisk archeologicznych obowiązują właściwe wymogi określone w przepisach szczególnych.
§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Na obszarze opracowania zmiany planu nie ustala się potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych.
§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.
1. Obszaru załącznika nr 2 objętego zmianą planu znajduje się w granicach terenu górniczego „Wartowice I i II”, „Wartowice- Zachód II” oraz „Wartowice Las”, dla którego obowiązują właściwe przepisy odrębne.
2. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
3. Na obszarze objętym planem nie występują tereny zamknięte.
§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Na obszarze objętym planem nie ustala się odrębnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu.
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury komunikacyjnej.
1. Ustala się obsługę terenów z układu komunikacyjnego poza granicami opracowania.
2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości miejsc parkingowych, w ilości nie mniejszej niż:
a) 1 miejsce na mieszkanie,
b) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej na terenie zabudowy zagrodowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
c) Ilość miejsc parkingowych przeznaczonych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową powinna być zgodna z wymogami przepisów odrębnych.
§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami, do odrębnych obiektów, powinny być usytuowane pod lub nad ziemią (linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wyłącznie kablowe).
2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów bytowych, usługowo- produkcyjnych oraz ochrony przeciwpożarowej – rozdzielczą sieć wodociągową należy prowadzić w terenie zabudowanym lub przewidzianym do zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi, ze szczególnym uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,
2) w zakresie kanalizacji sanitarnej :
a) dopuszcza się prowadzenie odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) określa się obsługę zgodnie z przepisami szczególnymi.
3) w zakresie kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo lub za pomocą istniejących lub projektowanych kolektorów, do istniejących rowów i cieków,
a) dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,
b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntów,
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo siecią dystrybucyjną, na terenach przeznaczonych pod zabudowę:
a) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące branżowe przepisy szczególne w zakresie systemu gazowego, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. W takim przypadku na obszarze objętym zmianą planu przewiduje się umieszczenie sieci gazowej niezbędnej dla zapewnienia dostarczenia gazu do odbiorców.
b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników na gaz płynny.
5) w zakresie zaopatrzenia w energię – zasilanie istniejącą siecią napowietrzną niskiego napięcia:
a) projektowane sieci elektroenergetyczne prowadzić należy wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych, dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej,
b) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii napowietrznych, kablowych lub napowietrzno- kablowych,
c) zasilanie projektowanego zainwestowania w energie elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycznych, projektowanych stacji transformatorowych lub z projektowanych sieci,
d) dopuszcza się kablowanie istniejących odcinków sieci napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy,
e) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwój zabudowy,
f) sieci średniego napięcia w strefie zabudowy zagrodowej postuluje się realizować jako skablowane,
g) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.
6) w zakresie gospodarki odpadami – stałe odpady bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na zorganizowane składowisko odpadów.
a) Wprowadza się obowiązek usuwania odpadów:
- komunalnych w ramach gminnego systemu gromadzenia i usuwania nieczystości,
- innych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie.
7) w zakresie telekomunikacji - obsługa poprzez sieci telekomunikacyjne w tym radiowe,
8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło - dopuszcza się obsługę z alternatywnych źródeł pozyskiwania energii o mocy do 100 kW zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urządzenia i użytkowania terenów. Do czasu realizacji ustaleń zmiany planu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.
§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania nieruchomości i podziału nieruchomości objętych.
1. Ustala się minimalne szerokości frontu działek powstałych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:
1) w zabudowie oznaczonej symbolem RM, = 22 m,
1. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek, powstałych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:
1) w zabudowie oznaczonej symbolem RM, = 1200 m2
3. Minimalny kąt nachylenia granic wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – 60 stopni.
4. Pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz w celu wytyczenia dróg, ciągów pieszych oraz miejsc postojowych dopuszcza się na obszarze zmiany planu wydzielanie działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odrębnych.


Rozdział 3.
Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów granicach ich linii rozgraniczających
§ 14. RM/1 i RM/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej.


1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa zagrodowa,
2) dopuszcza się lokalizację:
a) nieuciążliwych usług lokalnych (komercyjne lub publiczne), usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynku lub w obiektach wolnostojących,
b) usług agroturystycznych,
c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,
d) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolnostojących,
e) dróg wewnętrznych o szerokości minimalnej 6 m, dla których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6m liczone od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej,
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się:
1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze użytkowe,
2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,
3) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,
4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35- 45 stopni,
5) obowiązuje pokrycie dachowe materiałem takim jak dachówka ceramiczna i łupek (w kolorze ceglastym lub szarym) lub ich współczesnym odpowiednikiem, wizualnie od nich zbliżonym, wyklucza się blachodachówkę oraz gont bitumiczny z dopuszczeniem blachodachówki z posypką,
6) dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych elementów wzbogacających formę dachu,
7) określa się zakaz stosowania sidingu,
8) obowiązuje stonowana kolorystyka elewacji, zbliżona do matowych pigmentów w kolorystyce pastelowej,
9) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe lub wielospadowe, w kolorze ceglastym lub angobowanym, matowym.
10) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub bezpośrednio przy granicy w przypadku lokalizowania zabudowy na obu sąsiadujących ze sobą działkach,
11) maksymalna powierzchnia zabudowy i powierzchni utwardzonych nie powinna przekroczyć 40% powierzchni działki,
12) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 60% powierzchni działki,
13) intensywność zabudowy – 0.1- 0.60,
14) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określonej w 10 ust. 2,
15) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych:
a) dla zabudowy zagrodowej RM = 1200 m2,
16) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się następujące zasady:
a) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogrodzeniowych.
§ 15. 1. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy, dla której obowiązuje lokalizowanie nowej zabudowy w następujących odległościach:
a) 6m od północnej granicy zmiany planu dla terenu oznaczonego symbolem RM/1,
b) 6m od południowej granicy zmiany planu dla terenu oznaczonego symbolem RM/2.
§ 16. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem RM- 20%.


Rozdział 4.
Przepisy końcowe


§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.
§ 18. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący Rady
Adam MaksymczykZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 18 grudnia 2014 r. - rysunek planu do pobrania z załącznika

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 18 grudnia 2014 r. - rysunek planu do pobrania z załącznika

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 18 grudnia 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Warta Bolesławiecka rozstrzyga, co następuje:
1. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wartowice, nie przewiduje się inwestycji stanowiących zadania własne gminy; wszelkie inne koszty i korzyści i ich realizacja określone zostały w prognozie skutków finansowych uchwalenia niniejszej zmiany planu.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/6/14
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 18 grudnia 2014 r.


ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG NA PODSTAWIE ART. 20 UST. 1WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE WARTOWICE


Do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wartowice nie została złożona żadna uwaga.
W związku z powyższym, ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Rada Gminy Warta Bolesławiecka nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie