Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 grudnia 2014 13:13 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR II/13/14 z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR II / 13 / 14
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 18 grudnia 2014 r.


w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art.236, art.237, art.239, art.242, art. 258 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.88 z późn. zm. ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy Warta Bolesławiecka na rok 2014 zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 ustala się;

a) zwiększenie dochodów budżetu ogółem o kwotę 193.555,00 zł z tego;
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 192.895,00 zł
- dochody inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 660,00 zł

b) zmniejszenie dochody budżetu ogółem o kwotę 283.748,00 z tego:
- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 187.250,00 zł
- dochody inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 96.498,00,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

b) zwiększenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 6.305,00 zł z tego:
- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6.305,00 zł

c) zmniejszenie wydatków budżetu ogółem o kwotę 96.498,00 z tego:
- wydatki inwestycyjne ulegają zmniejszeniu o kwotę 96.498,00,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7.427.974,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 4.

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XL/291/13 z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie budżetu gminy na rok 2014 pt; „ Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2014 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5.

Po dokonanych zmianach budżet gminy Warta Bolesławiecka na rok 2014 wynosi:

1. Dochody budżetu gminy 26.841.148,49 zł
w tym:
- dochody bieżące 25.735.994,43 zł
- dochody majątkowe 1.105.154,06 zł

2. Wydatki budżetu gminy 34.269.122,49 zł
w tym:
- wydatki bieżące 22.880.609,65 zł
- wydatki majątkowe 11.388.512,84 zł

3 Przychody 7.427.974,00 zł

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Maksymczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie