Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 grudnia 2014 14:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

UCHWAŁA NR II/10/14 z dnia 18 grudnia 2014r.

w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR II/10/14
RADY GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ
z dnia 18 grudnia 2014 r.


w sprawie wysokości opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o. o.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) oraz art.7 ust 1 w zw. z art.9 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Ustala się wysokość opłat za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie
Sp. z o. o. określoną w załączniku do uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2015 r.


Przewodniczący Rady
Adam Maksymczyk


Załącznik do Uchwały Nr II/10/14
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 18 grudnia 2014 r.


Cennik usług świadczonych przez ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. od 01.01.2015 roku
Lp. Usługa - Kod odpadu - Jedn. - Cena netto


Usługi w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
1 Przywrócenie dostawy wody - otworzenie zasuwy lub nawiertki na przyłączu po uprzednim odcięciu z powodu nie regulowania opłat szt. 50,00
2 Przywrócenie dostawy wody poprzez wykonanie wykopu (przyłącze) po uprzednim odcięciu z powodu nie regulowania opłat szt. 250,00
3 Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji (przyłącze) godz. 150,00
4 Wypompowanie i czyszczenie nieczystości (ścieki bytowe) zbiorniki bezodpływowe m³ 33,00
5 Opróżnianie i czyszczenie separatorów tłuszczu wraz z utylizacja odpadu m³ 250,00
6 Odbiór ścieków własnym transportem i oczyszczanie m³ 25,00
7 Oczyszczanie odcieków m³ 3,51
8 Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „Sędzimirów” m³ 10,22
9 Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „LSSE” m³ 10,22
10 Wymiana podlicznika odbiorcy (wodomierz zleceniodawcy) szt. 60,00
11 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy klienta -w tym wodomierz i oplombowanie szt. 120,00
12 Oplombowanie podlicznika szt. 30,00
13 Oplombowanie wodomierza głównego ( w przypadku jego przeniesienia lub prac remontowych) szt. 30,00
14 Wydawanie warunków technicznych dla przyłączy wod-kan szt. 65,00
15 Odbiór techniczny przyłączy wod-kan szt. 70,00
16 Oplombowanie podlicznika w tym nakładka, montaż, oprogramowanie nakładki szt. 96,00
17 Oplombowanie podlicznika w tym nakładka i wodomierz, montaż, oprogramowanie nakładki szt. 164,00
Usługi w zakresie gospodarki odpadowej
18 Dzierżawa kontenerów na gruz i odpady z budowy i remontów o pojemności 1,0 m3 szt./
dobę 4,68
19 Zagospodarowanie – produkty spożywcze nie przydatne do spożycia z terenów niezamieszkałych 16 03 80 Mg 300,00
20 Odbiór i transport odpadów z betonu oraz gruzu betonowego z terenów niezamieszkałych 17 01 01 Mg 50,00
21 Zagospodarowanie odpadów z betonu oraz gruzu betonowego z terenów niezamieszkałych 17 01 01 Mg 100,00
22 Odbiór i transport odpadów z gruzu ceglanego z terenów niezamieszkałych 17 01 02 Mg 50,00
23 Zagospodarowanie odpadów z gruzu ceglanego z terenów niezamieszkałych 17 01 02 Mg 100,00
24 Odbiór i transport odpadów - zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego z terenów niezamieszkałych i zamieszkałych 17 01 07 Mg 50,00
25 Zagospodarowanie odpadów - zmieszane odpady z betonu i gruzu ceglanego z terenów niezamieszkałych i zamieszkałych 17 01 07 Mg 100,00
26 Odbiór i transport odpadów z remontów i przebudowy dróg z terenów niezamieszkałych 17 01 81 Mg 50,00
27 Zagospodarowanie odpadów z remontów i przebudowy dróg z terenów niezamieszkałych 17 01 81 Mg 100,00
28 Odbiór i transport odpadów - odpadowa papa z terenów niezamieszkałych i zamieszkałych 17 03 80 Mg 50,00
29 Zagospodarowanie odpadów - odpadowa papa z terenów niezamieszkałych i zamieszkałych 17 03 80 Mg 300,00
30 Zagospodarowanie - odpady wielkogabarytowe z terenów niezamieszkałych 20 03 07 Mg 300,00
31 Odbiór i transport - odpady wielkogabarytowe z terenów niezamieszkałych 20 03 07 Mg 50,00
32 Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych Mg 300,00
33 Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110l z terenów niezamieszkałych, częstotliwość zgodnie z umową m-c 20,00
34 Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 110l z terenów niezamieszkałych m-c 25,00
35 Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240l z terenów niezamieszkałych, częstotliwość zgodnie z umową m-c 40,00
36 Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 240l z terenów niezamieszkałych m-c 50,00
37 Odbiór i transport zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100l z terenów niezamieszkałych, częstotliwość zgodnie z umową m-c 200,00
38 Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych z pojemnika o pojemności 1100l z terenów niezamieszkałych m-c 250,00
39 Odbiór i transport odpadów zbieranych i gromadzonych w sposób selektywny z pojemnika o pojemności 110l z terenów niezamieszkałych, częstotliwość zgodnie z umową m-c 20,00
40 Zagospodarowanie odpadów zbieranych i gromadzonych w sposób selektywny z pojemnika o pojemności 110l z terenów niezamieszkałych m-c 20,00
41 Odbiór i transport odpadów zbieranych i gromadzonych w sposób selektywny z pojemnika o pojemności 240l z terenów niezamieszkałych, częstotliwość zgodnie z umową m-c 40,00
42 Zagospodarowanie odpadów zbieranych i gromadzonych w sposób selektywny z pojemnika o pojemności 240l z terenów niezamieszkałych m-c 40,00
43 Odbiór i transport odpadów zbieranych i gromadzonych w sposób selektywny z pojemnika o pojemności 1100l z terenów niezamieszkałych, częstotliwość zgodnie z umową m-c 200,00
44 Zagospodarowanie odpadów zbieranych i gromadzonych w sposób selektywny z pojemnika o pojemności 1100l z terenów niezamieszkałych m-c 200,00


Usługi pozostałe
45 Zimowe utrzymanie dróg, placów, parkingów m2 0,03
46 Letnie utrzymanie dróg (koszenie) mb 0,01
47 Utrzymanie terenów zielonych (koszenie) m2 0,01
48 Remont żwirowo-tłuczniowych dróg wewnętrznych gminy, innych powierzchni nieutwardzonych m2 9,00
Uwaga:
1) Preferencyjna stawka podatku VAT 8% ma zastosowanie m.in.dla usług związanych z zaopatrzeniem w wodę, oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków na urządzeniach wod-kan będących własnością bądź zarządzanych przez ZGK w Lubkowie Sp. z o.o.
2) Cennik nie obejmuje opłat taryfowych
3) Do cen netto doliczany jest odpowiednio podatek VAT

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie