Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 grudnia 2014 10:47 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr I/5/14 z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowychUCHWAŁA NR I/5/14
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia 28 listopada 2014 r.


w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.


Na podstawie art. 25 ust.4-9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. Nr 66, poz. 800 ze zmianami) i rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz.271 ze zmianami) RADA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ uchwala, co następuje:

§1.


1. Przewodniczącemu Rady Gminy przysługuje dieta zryczałtowana płatna miesięcznie w kwocie 1.324,00zł.
2. Wiceprzewodniczącym Rady oraz Przewodniczącym Komisji stałych Rady przysługuje dieta zryczałtowana płatna miesięcznie w kwocie 1,000,00zł.
3. Pozostałym radnym przysługuje dieta zryczałtowana płatna miesięcznie w kwocie 900,00zł.


§2.


1. Podstawą do wypłacenia diety wymienionej w §1 pkt 2 jest złożenie podpisu na liście obecności, potwierdzającego udział radnego w posiedzeniu, w którym był obowiązany uczestniczyć.
2. Wysokość diety zryczałtowanej ulega pomniejszeniu w następujących przypadkach:
a) za każdą nieobecność na sesji Rady lub na posiedzeniu komisji Rady - o 10%,
b) za okres przerwy wakacyjnej w obradach Rady i jej komisji trwający więcej niż dwa pełne miesiące kalendarzowe – o 50% za drugi miesiąc,
c) za okres długotrwałej nieobecności radnego w miejscu jego zamieszkania (np. pobyt w szpitalu, wyjazd za granicę), powodującej niemożność wykonywania przez radnego obowiązków statutowych minimum przez okres dwóch miesięcy – o 90% licząc od drugiego miesiąca nieobecności.
3. W przypadku wygaszenia mandatu radnego na podstawie uchwały Rady Gminy lub ustaw szczególnych, także przed rozpoczęciem i zakończeniem kadencji, wysokość diety ulega przeliczeniu wg zasad za każdy dzień 1/30 kwoty diety zryczałtowanej, wymienionej w §1.
4. Diety za dany miesiąc wypłaca się do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego.


§3.


1. Radnym przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.
2. Polecenie wyjazdu służbowego Przewodniczącemu Rady Gminy podpisuje jeden z Wiceprzewodniczących.


3. Przewodniczący Rady Gminy może zezwolić radnemu na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością gminy wg stawek za 1 km przebiegu wyliczonych na podstawie §2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy.


§4.


Traci moc uchwała nr III/11/10 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych.

§5.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do kadencji 2014-2018.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie