Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lipca 2017 13:40 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

STUDIUM KIERUNKÓW I ROZWOJU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

uchwalony w dniu 14 marca 2011r. uchwałą Nr VI/31/11 Rady Gminy Warta Bolesławiecka ze zmianą dokonaną w dniu 27 czerwca 2017r. uchwałą nr XXVII/200/17 zawierającą tekst ujednolicony Studium

Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka, objęto obszar o powierzchni ok. 7,3 ha. Obszar objęty zmianą Studium znajduje się we wsi Wartowice, w południowej części sołectwa. Są to tereny kopalni odkrywkowej, na których dokonywana jest eksploatacja piaskowców. Sąsiedztwo obszaru stanowią również tereny eksploatacji surowców piaskowcowych a także duże połacie terenów rolnych oraz tereny leśne. W niedalekim sąsiedztwie znajduje się zbiornik poflotacyjny kopalni ZG Konrad.
Podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany studium gminy miało na celu wprowadzenie zmian i uzupełnień do polityki przestrzennej przedmiotowego obszaru. Dokładnym celem sporządzenia niniejszej zmiany studium było dopuszczenia eksploatacji piaskowca oraz umożliwienie wykorzystania inwestycyjnego złoża, w obszarze objętym zmianą Studium (na działkach nr: 423/545, 121/1, 122/1, 407/5, 415, 407/9, 407/10 (częściowo), 407/11, 416), w związku z udokumentowaniem nowych złóż piaskowca w kamieniołomie „Wartowice”. Ponadto Wójt Gminy jest zobowiązany wprowadzić obszar udokumentowanego złoża kopaliny do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, co wynika z dyspozycji art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131 – tekst jedn. z późn. zm.). Pozostałe kierunki zagospodarowania obszaru zostają zachowane, natomiast w związku ze zmianą Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonano analizy i prognozy demograficzne oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, analizując cały obszar gminy.
Projektowane zmiany w części tekstowej wyróżniono czcionką w kolorze niebieskim, zaś na rysunku Studium miejsca dokonywanych zmian oznaczono niebieską obwiednią (granicą opracowania zmiany).

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie