Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 marca 2015 08:59 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

STATUT URZĘDU GMINY

uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/180/06 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 19 września 2006r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/180/06
Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
z dnia 19 września 2006 roku

w sprawie Statutu Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 Dz.U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz.242 i Nr 146, poz.1055) oraz art. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz.708) Rada Gminy Warcie Bolesławieckiej uchwala:


STATUT URZĘDU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

§ 1. Urząd Gminy Warta Bolesławiecka, zwany dalej „Urzędem”, działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, niniejszego statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego.

§ 2.1. Nazwa jednostki brzmi: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka.
2. Siedzibą Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka jest miejscowość Warta Bolesławiecka, budynek 40 c.
3. Urząd jest samorządową jednostką organizacyjną Gminy Warta Bolesławiecka, działającą w formie jednostki budżetowej, nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzącą gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych.
4. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Warta Bolesławiecka.

§ 3.1. Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy jednostki budżetowej.
2. Urząd rozlicza się z budżetem Gminy Warta Bolesławiecka zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla jednostek budżetowych.

§ 4.1. Urząd jest pracodawcą dla osób w nim zatrudnionych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. Czynności z zakresu prawa pracy w imieniu Urzędu wykonuje Wójt Gminy Warta Bolesławiecka lub osoba przez niego upoważniona.
2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa regulamin pracy.

§ 5.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.
2. Zmiany Statutu Urzędu dokonywane są w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Maksymczyk

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie