Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 maja 2016 15:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 18 załączników 18

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015

Dochody gminy wyniosły 28.937.925,12 zł, Wydatki budżetowe wykonane zostały na koniec roku, w wysokości 26.908.598,85 zł, w tym wydatki bieżące wynosiły 23.640.802,51 zł i wydatki majątkowe 3.267.796,34 zł.

Na 2015 rok gmina nie posiadała zadłużeń.

Osiągnięta nadwyżka operacyjna w 2015 roku w kwocie 4.449.206,91 zł

Budżet gminy na rok 2015 określał wysokość dochodów w kwocie 23.563.992,00 zł i wydatków w kwocie 23.563.992,00 zł.

W okresie sprawozdawczym - zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, uchwałami Rady Gmin i zarządzeniami Wójta Gminy - plan dochodów zwiększono o kwotę 3.753.656,91 zł.
W efekcie wprowadzenia zmian, plan dochodów budżetu gminy na dzień
31.12.2015 r. zamknął się kwotą 27.317.649,91 zł.


Dochody faktycznie zrealizowane ukształtowały się w wysokości 28.937.925,12 zł, co w stosunku do zaplanowanych po zmianach stanowi 105,93 % planowanej wielkości .

Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 28.090.009,42 zł tj; 105,10 % planu stanowiącego kwotę 26.727.206,11 zł, natomiast dochodów majątkowych 847.915,70 zł czyli 143,6 % planowanej kwoty 590.443,80 zł.


Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej w wysokości 23.563.992,00 zł, a w ciągu roku 2015 został zwiększony o kwotę 5.634.656,91 zł. Wydatki budżetowe wykonane zostały na koniec roku, w wysokości 26.908.598,85 zł, w tym wydatki bieżące wynosiły 23.640.802,51 zł i wydatki majątkowe 3.267.796,34 zł. W stosunku do planowanych wielkości, wykonane wydatki stanowiły 92,16 % planu w wysokości 29.198.648,91 zł, wydatki majątkowe 89,56 % planu wynoszącego 3.648.631,66 zł


Wykonanie budżetu za rok 2015 zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.029.326,27 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 1.881.000,00 zł.


Przychody budżetu planowano w kwocie 1.881.000,00 zł, pochodzącej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszącej 5.872.665,89zł. Rozchodów budżetu nie planowano ze względu na fakt, że gmina nie posiadała zobowiązań długoterminowych. Na 2015 rok gmina nie posiadała zadłużeń.


Osiągnięta nadwyżka operacyjna w 2015 roku w kwocie 4.449.206,91 zł, liczona jako różnica miedzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi oznacza, że zachowany został wymóg art.242 ust.2 u. f. p zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powie koszone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki


Zobowiązania długoterminowe oraz wymagalne na 31 grudnia 2015 r. nie wystąpiły.


Wydatki majątkowe w 2015 roku stanowiły 12,14 % wydatków ogółem przy planowanym wskaźniku 12,50 %. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 3.648.631,66 zł, którą zrealizowano w 89,56 % tj. w kwocie 3.267.796,34 zł. Niepełny stopień realizacji planu inwestycyjnego miał miejsce w wyniku oszczędności powstałych na wskutek prowadzonych postępowań o zamówieniach publicznych


Na realizację wydatków i zakupów inwestycyjnych gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego oraz środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 105.583,18 zł.


W roku 2015 zrealizowano również zadania remontowe, na które z budżetu gminy przeznaczono łączne środki w kwocie 1.034.583,19 zł


W ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. zrealizowano również przedsięwzięcia w wysokości 200.259,99 zł w stosunku do zaplanowanych w kwocie 256.899,14 zł co stanowiły 77,95 %

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie