Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 kwietnia 2015 10:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2014

Dochody gminy wyniosły 30.419.187,10 zł, w tym dochody bieżące 27.011.227,03 zł.

Przychody budżetu wyniosły 7.435.208,91 zł

Wydatki budżetowe wyniosły 31.981.730.12 zł, w tym bieżące 21.256.974,37 zł i wydatki majątkowe (inwestycyjne) 10.724.755,75 zł. i stanowiły 33,53 % wydatków ogółem

Deficyt wyniósł 1.562.543,02

Nadwyżka operacyjna wyniosła 5.754.252,66 zł.

Na 2014 rok gmina nie posiadała zadłużeń

Sprawozdanie zostało przyjęte Zarządzeniem Nr SOG.Z.17.2015 Wójta Gminy z dnia 19 marca 2015r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.


Budżet gminy na rok 2014 określał wysokość dochodów w kwocie 23.723.443,00 zł i wydatków w kwocie 23.723.443,00 zł.

W okresie sprawozdawczym - zgodnie z decyzjami Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, uchwałami Rady Gmin i zarządzeniami Wójta Gminy - plan dochodów zwiększono o kwotę; dochody 3.117.705,49 zł.
W efekcie wprowadzenia zmian, plan dochodów budżetu gminy na dzień 31.12.2014 r. zamknął się kwotą 26.841.148,49 zł.


Dochody faktycznie zrealizowane ukształtowały się w wysokości 30.419.187,10 zł, co w stosunku do zaplanowanych po zmianach stanowi 113,3 %. Wykonanie dochodów bieżących wynosiło 27.011.227,03 zł tj; 104,96 % planu stanowiącego kwotę 25.735.994,43 zł, natomiast dochodów majątkowych 3.407.960,07 zł czyli 308,4% planowanej kwoty 1.105.154,06 zł.


Plan wydatków budżetowych określony w uchwale budżetowej w wysokości 23.723.443,00 zł, a w ciągu roku 2014 został zwiększony o kwotę 10.545.679,49 zł. Wydatki budżetowe wykonane zostały na koniec roku, w wysokości 31.981.730.12 zł, w tym wydatki bieżące wynosiły 21.256.974,37 zł i wydatki majątkowe 10.724.755,75 zł. W stosunku do planowanych wielkości, wykonane wydatki stanowiły 93,3 % planu w wysokości 34.269.122,49 zł, wydatki majątkowe 94,2 % planu wynoszącego 11.724.755,75 zł


Wykonanie budżetu za rok 2014 zamknęło się deficytem w wysokości 1.562.543,02 zł, przy zaplanowanym deficycie w wysokości 7.427.974,00 zł.


Przychody budżetu planowano w kwocie 7.427.974,00 zł, pochodzącej z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wynoszącej 7.435.208,91 zł. Rozchodów budżetu nie planowano ze względu na fakt, że gmina nie posiadała zobowiązań długoterminowych. Na 2014 rok gmina nie posiadała zadłużeń


Na koniec okresu sprawozdawczego – po rozliczeniu przychodów i rozchodów budżetu uzyskano nadwyżkę operacyjną w kwocie ogółem 5.754.252,66 zł. Oznacza to, że zachowany został wymóg art.242 ust.2 u. f. p zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powie koszone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki


Zobowiązania długoterminowe oraz wymagalne na 31 grudnia 2014 r. nie wystąpiły.


Wydatki majątkowe w 2014 roku stanowiły 33,53 % wydatków ogółem przy planowanym wskaźniku 33,24 %. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 11.389.782,84 zł, którą zrealizowano w 94,2 % tj. w kwocie 10.724.755,75 zł. Niepełny stopień realizacji planu inwestycyjnego miał miejsce w wyniku oszczędności powstałych na wskutek prowadzonych postępowań o zamówieniach publicznych


Na realizację wydatków i zakupów inwestycyjnych gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu samorządu województwa dolnośląskiego oraz środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 1.054.494,00 zł.


W roku 2014 zrealizowano również zadania remontowe, na które z budżetu gminy przeznaczono łączne środki w kwocie 685.602,00 zł


W ramach funduszu sołeckiego w 2014 r. zrealizowano również przedsięwzięcia w wysokości 182.920,81 zł w stosunku do zaplanowanych w kwocie 229.108,06 zł co stanowiły 79,8 %


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie