Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 października 2016 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 36 załączników 36

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku

Zarządzenie nr SOG.Z. 32/2016 Wójta Gminy z dnia 25 sierpnia 2016r. w spawie: informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.

Budżet Gminy Warta Bolesławiecka został przyjęty uchwałą Nr XI/105/2015 Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2015 roku w wysokości:

dochody budżetu gminy 24.432.561,67.-zł
w tym: dochody majątkowe gminy 40.000,00 zł
wydatki budżetu gminy 24.432.561,67.-zł
w tym wydatki majątkowe 986.953,36,-zł
deficyt budżetu 0,00 zł


W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę :
- dochody - 4.953.463,97 zł.
- przychody – 2.090,000,00 zł
- wydatki – 7.043.463,97 zł


Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych . Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.


W wyniku wprowadzenia zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na 30.06.2016 r. ukształtowały się następująco:
Dochody budżetu gminy 29.386.025,64 zł
w tym:
dochody majątkowe gminy 46.000,00 zł
dochody bieżące 29.340.025,64 zł
Wydatki budżetu gminy 31.476.025,64 zł
w tym:
wydatki majątkowe 3.027.359,36 zł
wydatki bieżące 28.448.666,28zł
Przychody budżetu gminy 2.090.000,00 zł
Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 2.090.000,00 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.


Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 16.436.130,50 zł, co stanowi 55,9 % zakładanego planu rocznego.
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 13.717.008,56 zł co stanowi 43,6 % zakładanego planu.
Deficyt zakładano w kwocie 2.090.000,00 zł. W I półroczu 2016 r. osiągnięto nadwyżkę w kwocie 2.719.121,94 zł.


ZARZĄDZENIE Nr SOG.Z.32/2016

WÓJTA GMINY W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ

z dnia 25 sierpnia 2016 roku


w spawie: informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.


Na podstawie art.266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ) Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej zarządza, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bol. za I półrocze 2016 roku, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r., informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Warcie Bol. za I półrocze 2016 roku.

§ 2.1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bol. za I półrocze 2016 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 r. stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury w Warcie Bol. za I półrocze 2016 r. stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku przedkłada się Radzie Gminy w Warcie Bolesławieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Legnicy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie