Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 lutego 2011 12:52 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

REGULAMIN przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów i budynków stanowiących własność gminy

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr SOG.Z-00732010 z dnia 8 listopada 2010r.

§1.

Niniejszy regulamin reguluje przeprowadzanie przetargów w formie publicznego przetargu ustnego (licytacji), mających na celu uzyskanie najwyższej ceny.

§2.

Przetarg ogłasza Wójt Gminy. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i na terenie gminy oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy lub dodatkowo przez zamieszczenie w prasie, na co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

§3.

Cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jest wartością oszacowaną przez biegłego.

§4.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości oraz w wyznaczonym terminie. Za datę wniesienia wadium z tytułu udziału w przetargu uważa się datę uznania rachunku Urzędu Gminy.

§5.

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym.

§6.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje wyższą minimum o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

§7.

Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg podając do wiadomości uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu oraz imiona i nazwiska osób lub nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu.

§8.

Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§9.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie, kolejne wyższe ceny nieruchomości dopóty, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszego postąpienia.

§10.

Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

§11.

Po ustalaniu dalszych postąpień prowadzący przetarg uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych cen dalsze postąpienia nie będą przyjęte, po czym wywołuje trzykrotnie tą cenę, zamyka przetarg i ogłasza zwycięzcę przetargu.

§12.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości, względnie podstawę ustalenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania jeżeli przedmiotem przetargu jest oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości.

§13.

Jeżeli do przetargu wykazano kilka nieruchomości, uczestnik przetargu może po przegraniu przetargu na jedną z nieruchomości wziąść udział w przetargu na kolejną nieruchomość, pod warunkiem wpłacenia wadium, wymaganego w tym przetargu dla tej nieruchomości.

§14.

Uczestnik może przystąpić do przetargu w celu nabycia kilku nieruchomości pod warunkiem wpłacenia wadium w wysokości sumy kwot wadiów na te nieruchomości.

§15.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia lub pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

§16.

Uczestnikom przetargu, którzy przetarg przegrali, wpłacone wadium wypłaca się niezwłocznie.

§17.

Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał jest związany ofertą do upływu wyznaczonego terminu zawarcia umowy notarialnej.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie