Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 listopada 2018 12:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PROTOKÓŁ NR XLIII/18 z sesji Rady Gminy

z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 16 października 2018r.

PROTOKÓŁ NR XLIII/18
z sesji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
odbytej w dniu 16 października 2018r.
w sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej


Na stan ustawowy 15 radnych 1 mandat wygaszony, obecnych 13 radnych ( lista obecności w załączeniu do protokołu).


Nieobecny usprawiedliwiony radny Stanisław Borucki


Ponadto w sesji uczestniczyli:

- Sołtysi (lista obecności w załączeniu do protokołu)
- Wójt Gminy pan Mirosław Haniszewski
- Sekretarz Gminy pani Małgorzata Kwiatkowska,
- Protokolant Lidia Rozdolska.


Czas trwania sesji: od godz. 9:00 do godz. 10:25


Sesji Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Adam Maksymczyk.


Przewodniczący obrad otworzył sesję Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, powitał wszystkich jej uczestników i na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podjęcia uchwał.


Wobec braku wniosków do porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że sesja odbędzie się zgodnie z porządkiem obrad ustalonym w zawiadomieniu o zwołaniu sesji.


Porządek obrad sesji:

1. Podjęcie uchwał:
- w sprawie Statutu Gminy Warta Bolesławiecka;
- w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XLII.
3. Uroczyste zakończenie VII kadencji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej.


Przebieg sesji:


Do pkt 1. Podjęcie uchwał:


1) UCHWAŁA w sprawie Statutu Gminy Warta Bolesławiecka


Przewodniczący Rady przypomniał, że w dniu 11 stycznia 2018r. została uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 130). Ustawa ta zobowiązała gminy do wprowadzenia nowych regulacji do statutu, które będą obowiązywać od nowej kadencji rad gmin. Projekt nowego Statutu Gminy został opracowany przez Komisję Statutową, która została powołana w dniu 28 czerwca 2018r. uchwałą nr XXXIX/314/18.


Przewodniczący poinformował, że przed sesją Radni otrzymali nowy egzemplarz projektu Statutu zawierający autokorektę paragrafu 17, który został ustalony przez Komisję Statutową w innym brzmieniu niż w przekazanym Radnym projekcie na sesji w dniu 2 października 2018r. Przewodniczący odczytał treść „§ 17 Obecność radnego na posiedzeniach Rady jest potwierdzana podpisem na liście obecności i udziałem w głosowaniu nad uchwałami” i oddał głos Przewodniczącemu Komisji Statutowej.


Przewodniczący Komisji Statutowej pan Robert Kubusiak na wstępie podziękował Radnym – członkom Komisji Statutowej i pracownikom Urzędu Gminy za współpracę. Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Statutowa spotkała się 6-krotnie. Po burzliwych dyskusjach Komisja doszła do konsensusu w postaci treści nowego Statutu Gminy. Projekt Statutu został przyjęty przez Komisję Statutową a następnie zweryfikowany przez Panią Inspektor Wydziału Nadzoru Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, która zgłosiła tylko kilka poprawek do tak obszernego dokumentu. Przewodniczący Komisji przekazał, że większość członków Komisji po raz pierwszy nad tym dokumentem więc praca nad Statutem Gminy była dla Radnych ogromnym wyzwaniem.
Przewodniczący Komisji Radny Robert Kubusiak zarekomendował projekt Statutu Gminy pod głosowanie Rady Gminy z poprawką zapisu §17.


Wójt Gminy poinformował, że wg niego Rada Gminy powinna dokonać aktu głosowania rozszerzonego zapisu §17 a dopiero później całego Statutu Gminy. Wójt wyjaśnił, że Komisja Statutowa nie była jednomyślna w przypadku treści tego paragrafu.


Przewodniczący Komisji Statutowej Radny Robert Kubusiak poinformował, że zapis §17 został przegłosowany przez Komisję stosunkiem głosów 3 „za” do 2 „przeciw”. Przewodniczący Komisji poinformował również, że Insp. Nadzoru DUW również nie miała zastrzeżeń do zapisu §17.
Na prośbę Przewodniczącego Rady Przewodniczący Komisji wyjaśnił różnicę między poprzednim zapisem §17 a rozszerzonym. Pan Kubusiak poinformował, że zapis §17 wg wersji przekazanej przez pracownika biura Rady brzmi następująco „Obecność radnego na posiedzeniach Rady jest potwierdzana podpisem na liście obecności”. Podczas posiedzeń Komisji Radni zwracali uwagę na potrzebę rozszerzenia tego zapisu o wyrazy „i udziałem w głosowaniu nad uchwałami”. Członkowie Komisji Statutowej uważali bowiem, że każdy Radny powinien być obecny w czasie głosowań nad uchwałami, które przecież są aktami prawa lokalnego.


Wobec braku pytań lub uwag do przedmiotu autokorekty §17 Przewodniczący poddał jego zapis pod głosowanie i stwierdził, że treść paragrafu jw. została przyjęta większością głosów (12 radnych głosowało za, jeden wstrzymał się od głosowania).


Radny Tadeusz Hałuza spytał o konsekwencje wyjścia Radnego na chwilę w trakcie głosowań nad uchwałami.


Przewodniczący Komisji Statutowej Radny Robert Kubusiak wyjaśnił, że każdy Radny ma prawo wystąpienia do Przewodniczącego obrad o ogłoszenie przerwy w obradach.


Przewodniczący wyjaśnił, że Rada następnej kadencji będzie mogła uregulować szczegółowo uchwałą w sprawie diet radnych uzasadnione przypadki opuszczenia sesji w trakcie jej trwania.


Wobec wyczerpania pytań Przewodniczący poddał Statut Gminy pod głosowanie i stwierdził, że Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLIII/342/18 w sprawie Statutu Gminy Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


2) UCHWAŁA w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej


Przewodniczący Rady poinformował, że Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła prawo wnoszenia przez mieszkańców danej jednostki samorządu terytorialnego obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, czyli konkretnego projektu uchwały, do właściwego organu stanowiąco-kontrolnego. Ustawodawca przewidział konieczność podjęcia przez rady gminy, rady powiatowe i sejmiki wojewódzkie uchwały określającej szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty.
Wójt Gminy poinformował, że obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jest nowym elementem wprowadzanym w nowej kadencji rad gmin. Uchwała, którą Radni otrzymali jest potrzebna do wprowadzenia pewnych reguł tworzenia komitetów obywatelskich i procedur zgłaszania inicjatyw uchwałodawczych. Wójt Gminy przekazał, że w projekcie uchwały znalazły się wszystkie wymagane ustawą procedury.


Przewodniczący Rady spytał, czy w projekcie, który otrzymali Radni, dokonano autokorekt przed sesją? Po zaprzeczeniu Wójta Przewodniczący zwrócił się do Radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag lub pytań.


Wobec braku uwag i pytań Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLIII/343/18 w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


Do pkt 2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XLII


W związku ze zgłoszonym przez niektórych Radnych brakiem możliwości zapoznanie się z protokołem z poprzedniej sesji Przewodniczący zarządził w tym celu przerwę.
Po przerwie spożytkowanej na zapoznanie się Radnych z treścią protokołu Przewodniczący poprosił o zgłaszanie ewentualnych uwag.


Wobec braku uwag Przewodniczący poddał protokół pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokół nr XLII z dnia 2 października 2018r.


Do pkt 3. Uroczyste zakończenie VII kadencji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej.


Wójt Gminy podsumował VII kadencję Rady Gminy i Wójta Gminy Warta Bolesławiecka. Wójt przypomniał, że wybory do Rady VII kadencji odbyły się 16 listopada 2014r. Obecnie Gmina jest w przededniu kolejnych wyborów, które odbędą się 21 października 2018r.
Wójt przekazał, że 4 lata kadencji to z jednej strony czas krótki ale w niektórych przypadkach można go określić jako również długi. Wójt poinformował, że w mijającej VII kadencji Rada Gminy, ale także Sołtysi i urzędnicy dobrze wypełniali swoje funkcje samorządowe. Jak wiadomo Rada Gminy Warta Bolesławiecka składa się z 15 Radnych i niestety pół roku temu odszedł od nas Józef Słobodzian – wspaniały, zaangażowany Radny, przedstawiciel osiedla w Tomaszowie Bolesławieckim. Wójt dodał, że był on bardzo dobrym człowiekiem, oddanym środowisku, którego dzisiaj na zakończeniu kadencji zabrakło. Wójt poprosił o uczczenie go minutą ciszy.
Po uczczeniu pamięci radnego Józefa Słobodziana Wójt przekazał, że VII kadencja nie była łatwą dla samorządu Warty Bolesławieckiej pod względem dochodów budżetowych. Staw osadowy nr 1 został zlikwidowany (zrekultywowany) i zniknął z mapy dochodów gminy. Ponadto dokonano rozbiórki Wydziału przeróbki miedzi po Zakładach Górniczych „Konrad” a 2 lata temu podjęto decyzję o zamknięciu kopalni anhydrytu i gipsu Nowy Ląd w Lubkowie. Te działania skończyły się spadkiem dochodów gminy o kwotę 1.700 tys.zł w skali jednego roku. Również na terenie gminy Warta Bolesławiecka 2 firmy miały problemy z płatnościami podatków, co miało również wpływ na kondycję finansową gminy.
Następnie Wójt poinformował, że w mijającej kadencji bardzo trudnym do zrealizowania była reforma oświatowa, polegająca na likwidacji gimnazjum i wydłużeniu czasu nauki w szkołach podstawowych. Wójt dodał, że poprzedni system opierający się na gimnazjach i sześcioletnich szkołach podstawowych przy spadku liczby dzieci pozwalał na utrzymanie oświaty w sposób tak nieobciążający ekonomicznie jako obecnie. Transformacja ta spowodowała przyrost wydatków na oświatę, pochodzących z budżetu gminy aż do kwoty 5 mln zł przy subwencji oświatowej na poziomie 7 mln zł. Reasumując wydatki na oświatę wynoszą obecnie 12 mln zł, z czego 5 mln zł musi dopłacić gmina z własnych środków. Wójt stwierdził, że dla kogoś może to być błaha i nieistotna sprawa ale umiejętność zarządzania przez Radę Gminy, Wójta i Skarbnika Gminy budżetem spowodowały, że mimo tych ubytków w dochodach budżetowych równowaga budżetowa została zachowana i do dnia dzisiejszego sytuacja w dochodach bieżących jest wyższa niż w wydatkach bieżących. Rozważna polityka finansowa w gminie Warta Bolesławiecka pokazała, że jesteśmy jedną z niewielu gmin w Polsce, która nie ma żadnego zadłużenia oprócz tej pożyczki z WFOŚ na wymianę pieców na ekologiczne.
Wójt poinformował, że ciszy go nie tylko to, że gmina jest jedną z niewielu gmin niezadłużonych ale jest jedną z niewielu gmin, która wypracowuje nadwyżkę budżetową rok rocznie – tak dzieje się od roku 1990. Co roku gmina pozyskuje środki z zewnątrz na zadania, które najpierw są finansowane przez gminę w całości a później refundowane, co powoduje powstawanie nadwyżek budżetowych. Wójt podkreślił, że gmina Warta Bolesławiecka ma dobrą kondycję finansową i na dzień zakończenia kadencji posiada 8 mln zł na lokatach bankowych. Jest to ogromna zasługa również Rady, bo realizowane inwestycje rok rocznie osiągają 12-15 % budżetu gminy. Gmina pozyskuje środki zewnętrzne, które w tej kadencji wyniosły kwotę ponad 4 mln zł. Można powiedzieć, że jest to kropla w morzu potrzeb. Gdybyśmy byli gminą, która buduje kanalizację i inną podstawową infrastrukturę, to wskaźniki pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz byłyby oczywiście większe, ponieważ środki UE w pierwszej kolejności wpływają na tego typu zadania. Gmina w ostatnich latach wykonywała infrastrukturę sportową i rekreacyjną, na które pozyskała kwotę ponad 4 mln zł. Reasumując Rada Gminy i Wójt Gminy nie powinni wstydzić się podejmowanych działań inwestycyjnych w tej kadencji. W tej kadencji zostało wykonanych i zmodernizowanych wiele dróg asfaltowych i co ważne w każdej miejscowości. Drogi wykonane w latach 90-tych ubiegłego stulecia były systematycznie rozbudowywane pod katem nowych wymagań wytrzymałościowych, z zakładaniem specjalnych siatek wzmacniających nawierzchnię. Na inwestycje drogowe Gmina wydała w tej kadencji kwotę ok. 10 mln zł. 3.200 tys.zł zostało wydane na nowe oświetlenia uliczne, które zostało wykonywane od podstaw w Jurkowie, Wartowicach, Lubkowie, Tomaszowie Bol., Wilczym Lesie, Szczytnicy, Warcie Bolesławieckiej, Raciborowicach. W Raciborowicach Dolnych zostało wymienionych 25 lamp sodowych na ledowe, gdzie Gmina uzyskała duże oszczędności w energii a wieś zyskała lepsze natężenie światła od piekarni do parku. W tej kadencji wybudowane zostały także 2 przedszkola – jedno w Tomaszowie Bol. i jedno w Warcie Bol. Wybudowane zostały kolejne 2 boiska wielofunkcyjne dla osiedla w Szczytnicy i osiedla w Tomaszowie Bol. W celu poprawy warunków rekreacji zostały wybudowane następne place zabaw w Tomaszowie Bol. na osiedlu i w Szczytnicy na osiedlu oraz w Wilczym Lesie. Zostały wybudowane także kolejne siłownie zewnętrzne w Tomaszowie Bol., Iwinach i Raciborowicach Dolnych. Na te zadania została przeznaczona kwota 1,5 mln zł. Najbardziej pozytywnie odbieraną inwestycją przez mieszkańców gminy jest ścieżka rowerowa. Gdyby nie to, że jest szansa pozyskania dużych pieniędzy z zewnątrz na wykonanie ścieżki to ścieżka od granicy z Kruszynem do Raciborowic byłaby wykonana już w zeszłym roku. Jednakże na to zadanie możemy otrzymać 1,5 mln zł z Programu UE Interreg. Wójt przekazał, że o godz. 11.oo w Kruszynie odbędzie się w tej sprawie spotkanie 4 gmin: Osiecznicy, Warty Bol., gminy wiejskiej Bolesławiec, miasta Bolesławiec i gminy niemieckiej, na którym zostanie podpisane porozumienie dotyczące sfinansowania projektu budowy ścieżek rowerowych. Projekt przewiduje zakończenie budowy ścieżki rowerowej na naszym terenie do maja przyszłego roku na odcinku od kamionki w Raciborowicach Dolnych do granicy z Kruszynem w Warcie Bol. Będzie to super element bezpiecznej rekreacji dla mieszkańców, zwłaszcza dzieci. Wójt przypomniał, że wykonywanie dróg w ramach transportu rolniczego, było realizowane z zamiarem utworzenia sieci połączeń z tą właśnie ścieżką rowerową tak, by i Raciborowice Górne, Iwiny osiedle II, Lubków, Tomaszów Bol. i Szczytnica były włączone w sieć ścieżki rowerowej z Kruszyna do Raciborowic Dolnych. Reasumując VII kadencję lat 2014-2018 można uznać za udaną pod względem wykonanych inwestycji, na które została wydatkowana kwota 23 mln zł. Jest to wielkość jednego budżetu rocznego. Zdaniem Wójta należy cieszyć się, że gmina bardzo dużo inwestuje i szybko się rozwija i przy tym jest gminą niezadłużoną a posiadającą nadwyżkę budżetową. Również w sprawach gospodarczych gmina jest otwarta dla inwestorów. Gmina posiada tereny inwestycyjne od 8 lat: 100ha na terenie Szczytnicy i mniejsze działki na terenie Wilczego Lasu. Tereny te są uzbrojone w kanalizację i wodociągi oraz niezbędną sieć drogową. Natomiast potencjalny inwestor kupując areał np. 20 czy 40ha sam określa potrzebne parametry z lokalizacją dojazdów i wyjazdów lub innej infrastruktury. Dopiero na etapie konkretnych umów są określane potrzeby infrastrukturalne inwestorów. Wójt przypomniał, że inwestorzy są zainteresowani zainwestowaniem w tereny w Szczytnicy i Wilczego Lasu i sytuacja tych terenów stała się już klarowna.
Kończąc Wójt Gminy bardzo serdecznie podziękował Radnym za wspaniałą współpracę, przeprosił za swoje wady i niedomagania. Wójt wyjaśnił, że ma świadomość swoich wad i zdaje sobie sprawę z tego, że popełnia błędy. Czasem były sprawy stawiane na ostrzu i zdarzało się pokłócić ale to był element wzajemnego porozumienia; raz Wójt zrobił krok do tyłu, innym razem Rada. Czasami argumenty Radnych były niepodważalne i to one podczas dyskusji decydowały o kierunku działań gminy. Wójt złożył Radnym życzenia, by wszyscy ponownie mogli się spotkać po 21 października w nowej kadencji i mogli nadal służyć mieszkańcom. Wójt podziękował także Sołtysom, Sekretarzowi Gminy i urzędnikom. Wójt przypomniał tu o śmierci Sołtysa Szczytnicy i poprosił o minutę ciszy dla jego uczczenia.


Przewodniczący Rady poinformował, że jest mu niezmiernie miło, że mógł współpracować z Radnymi przez ostatnie 4 lata. Przewodniczący powiedział do Radnych, że są wspaniałymi ludźmi, wspaniałymi radnymi, którzy nigdy nie odmówili mieszkańcom wysłuchania i pomocy. Przewodniczący powiadomił, że nigdy nie dotarła do niego żadna wiadomość o braku kontaktu z Radnym lub niezadawalającym potraktowaniu. Przewodniczący podziękował również pracownikowi biura Rady Gminy za kolejne cztery lata współpracy. Przewodniczący Rady poprosił Radnych, którzy zostaną wybrani na nową kadencję, zwłaszcza gdy on sam nie otrzyma ponownie mandatu od swoich wyborców, by przy podejmowaniu decyzji nie zapominali o ludziach starszych. Wg Przewodniczącego gmina powinna zająć się inwestycjami dla tej grupy społecznej np. przygotowaniem domu dziennego pobytu dla seniorów. Kolejną kwestią jest sprawa budynku poczty w Raciborowicach Górnych. Przewodniczący wyraził nadzieję, że problem tego budynku (pustostanu) zostanie rozwiązany w nowej kadencji. Nadto Przewodniczący stwierdził, że musi przypomnieć już po raz kolejny o sprawie uruchomienia ośrodka rehabilitacyjnego. Przewodniczący stwierdził, że taki ośrodek powinien być w każdej gminie, bo na rehabilitację czeka się już ponad rok. Jest wiele ludzi, których nie stać na prywatne zabiegi rehabilitacyjne i wielu ludzi nie ma czym dojechać na rehabilitację do miasta.
Przewodniczący złożył życzenia i podziękowania także Wójtowi Gminy. Zwłaszcza życzył wielu inwestorów dla gminy Warta Bolesławiecka. Przewodniczący złożył także podziękowania Sołtysom i urzędnikom.


Następnie Przewodniczący i Wójt Gminy wręczyli Radnym pamiątkowe imienne podziękowania.


Wobec wyczerpania porządku obrad ostatniej w kadencji 2014-2018 sesji Przewodniczący zamknął 43 sesję Rady Gminy.


PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Maksymczyk


Protokołowała:

Lidia Rozdolska


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie