Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 października 2018 12:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

PROTOKÓŁ NR XLII/18 z sesji Rady Gminy

odbytej w dniu 2 października 2018r.

PROTOKÓŁ NR XLII/18
z sesji Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej
odbytej w dniu 2 października 2018r.
w sali narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej


Na stan ustawowy 15 radnych 1 mandat wygaszony, obecnych 13 radnych ( lista obecności w załączeniu do protokołu).


Nieobecny usprawiedliwiony radny Stanisław Borucki


Ponadto w sesji uczestniczyli:

- Sołtysi (lista obecności w załączeniu do protokołu)
- Wójt Gminy pan Mirosław Haniszewski
- Skarbnik Gminy pani Ewa Tambur,
- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Elżbieta Żerdzińska
- Protokolant Lidia Rozdolska.


Czas trwania sesji: od godz. 10:00 do godz. 11:25


Sesji Rady Gminy przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Adam Maksymczyk.


Przewodniczący obrad otworzył sesję Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej, powitał wszystkich jej uczestników i na podstawie listy obecności stwierdził quorum niezbędne do podjęcia uchwał.


Wobec braku wniosków do porządku obrad Przewodniczący stwierdził, że sesja odbędzie się zgodnie z porządkiem obrad ustalonym w zawiadomieniu o zwołaniu sesji.


Porządek obrad sesji:

1. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las;
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice;
- w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Szczytnicy;
- o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych w gminie Warta Bolesławiecka;
- o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
- o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej;
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warta Bolesławiecka;
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok;

2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
3. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XLI.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i sprawy różne.


Przebieg sesji:


Do pkt1.Podjęcie uchwał:


1) UCHWAŁA w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka


Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Gminy.


Wójt Gminy poinformował, że od pewnego czasu, praktycznie od roku, na terenie gminy Warta Bolesławiecka pojawiały się wnioski od mieszkańców o zmianę w planach przestrzennego zagospodarowania, związane z poszerzeniem terenu pod budownictwo mieszkaniowe. W związku z tymi wnioskami, których było ok. 40-50, a także z pojawieniem się w ostatnim półroczu 2 wniosków z firmy GOODMAN i jednej z firm amerykańskich, które chcą uruchomienia działalności gospodarczej na terenie jednego z większych rolników w pobliżu autostrady, Wójt postanowił o przystąpieniu do zmian miejscowych planów zagospodarowania. Aby przystąpić do sporządzenia nowych planów konieczne było przygotowanie i uchwalenie przez Radę Analizy planów i Studium, które zostało sfinalizowane na sesji wrześniowej. Wójt przypomniał, że sprawa nowych planów i studium była przez niego omawiana na posiedzeniach komisji stałych ale chciał przybliżyć temat sołtysom. Wójt przekazał, że sprawa składania wniosków o zmiany w planie przez mieszkańców dopiero jest otwarta i każdy, kto będzie miał propozycję zagospodarowania swoich terenów. Jeżeli jednak ktoś będzie proponował przekształcanie działek 1km, czy 2km od obecnej zabudowy we wsi, to musi mieć świadomość, że takie wnioski będą szczegółowo analizowane pod kątem możliwości wybudowania przez gminę infrastruktury.


Wobec braku uwag Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/333/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


2) UCHWAŁA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las


Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Gminy.


Wójt Gminy stwierdził, że ta uchwała, jak również następna, jest niezbędna z uwagi na zainteresowanie firm terenem w Szczytnicy pod prowadzenie działalności gospodarczej. Wójt wyjaśnił, że w poprawniej kadencji Rady w 2011 – 2012 roku Minister Rolnictwa ograniczył Gminie zakres powierzchni terenu rolnego pod działalność gospodarczą na terenie Wilczego Lasu i Szczytnicy o pow. 100ha. Minister Rolnictwa stwierdził, że planowany pod działalność kolejny teren na gruntach rolnych będzie możliwy do realizacji dopiero po skonsumowaniu już zabezpieczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W związku z tym, że pojawiły się firmy, które chcą perspektywicznie myśleć o halach wielkopowierzchniowych, potrzebna jest korekta planów w obrębie Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las. Także z uwagi na realizowany Projekt „E-urząd”, który wprowadził bardzo szczegółowe pomiary działek, w związku z czym obecne plany oraz Tomaszowa Bolesławieckiego, Szczytnicy i Wilczego Lasu oraz Warty Bolesławieckiej i Wartowic wymagają korekty granic niektórych działek. Chodzi o to, że mapy planów nie pokrywają się z mapami wykonanymi przez czułe i dokładne urządzenia. 1mm różnicy na mapach daje w rzeczywistości kilka metrów w terenie.


Radny Zenon Lisiewicz spytał, czy Wójtowi chodzi o ograniczenie 50ha przez Ministra Rolnictwa, które wchodziły w planowaną pod działalność powierzchnię 100ha w latach 2011-2012?


Wójt Gminy potwierdził i dodał, że powierzchnia ta została zaplanowana w całości w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwalonego przez Radę Gminy w roku 2011, co umożliwia Gminie przystąpienie do sporządzenia nowego planu dla tych terenów.


Wobec braku innych pytań lub uwag Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/334/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica i Wilczy Las (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


3) UCHWAŁA w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice


Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Gminy i przedstawiony w punkcie jw.


Wobec braku pytań lub uwag Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/335/18 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


4) UCHWAŁA w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Szczytnicy


Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Gminy.


Przewodniczący poinformował, że jest pozytywna Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu (Decyzja nr 593/18 z dnia 28 września 2018r. w załączeniu do niniejszego protokołu).


Wobec braku pytań lub uwag Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/336/18 w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Szczytnicy (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


5) UCHWAŁA o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych w gminie Warta Bolesławiecka


Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Gminy.


Wobec braku pytań lub uwag Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/337/18 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych w gminie Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


6) UCHWAŁA o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania


Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Gminy. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego konieczna jest korekta uzupełniająca uchwałę podjętą 4 września br.


Kierownik GOPS pani Elżbieta Żerdzińska wyjaśniła, że w poprzedniej uchwale dot. odpłatności za usługi opiekuńcze zostały określone stawki godzinowe i dochód w rodzinie będący podstawą do przyznania usług opiekuńczych, natomiast nie został określony sposób pobierania opłat. Projekt uchwały dotyczy właśnie tej zmiany, zgodnie z uwagami Nadzoru Wojewody Dolnośląskiego. W projekcie uchwały określono, że opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jest uiszczana raz w miesiącu w sposób następujący: za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w oparciu o pisemne potwierdzenie przez usługobiorcę, w „Karcie pracy” opiekuna, wykonania tych usług. W przypadku niemożności – z uwagi na stan zdrowia usługobiorcy – powyższego potwierdzenia, fakt wykonania usług, potwierdza członek rodziny lub osoba świadcząca te usługi. Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, wpłaca się na konto GOPS w terminie do 15-tego dnia miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.


Wobec braku pytań lub uwag do uchwały Przewodniczący poddał ją pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/338/18o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


7) UCHWAŁA o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej


Projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji stałych Rady Gminy. W związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego konieczna jest korekta uzupełniająca uchwałę podjętą 4 września br. o delegacje służbowe poza teren gminy.


Wobec braku pytań lub uwag do uchwały Przewodniczący poddał ją pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/339/18 o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


8) UCHWAŁA w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warta Bolesławiecka


Skarbnik Gminy pani Ewa Tambur wyjaśniła, że zmiany w WPF polegają na dostosowaniu limitu środków przeznaczonych w budżecie gminy. WPF musi odzwierciedlać wielkości środków przyjęte w uchwale zmieniającej budżet, w tym przypadku chodzi o przeniesienie środków z cmentarza w Szczytnicy na cmentarz w Raciborowicach Górnych.


Wobec braku pytań lub uwag do uchwały Przewodniczący poddał ją pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/340/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warta Bolesławiecka (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


9) UCHWAŁA w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok


Skarbnik Gminy pani Ewa Tambur przedstawiła autokorektę do projektu uchwały polegającej na wprowadzeniu dodatkowych środków finansowych na straże pożarne w wysokości 6 tys.zł na zakupy i przesunięciu środków finansowych w Szkole Podstawowej w Tomaszowie Bol. z działu 801 na 854 „świetlice”.


Radny Robert Kubusiak spytał o zapis § 3. ust. 2, w którym zapisane jest, że źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka i nadwyżka z lat ubiegłych. Pan Kubusiak spytał, czy jest to stały zapis dotyczący pożyczki na dofinansowanie wymiany pieców?
Pani Skarbnik potwierdziła, że § 3 jest stałym zapisem w uchwałach zmieniających budżet gminy.


Wobec braku innych pytań lub uwag Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie i stwierdził, że Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr XLII/341/18 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok (uchwała w załączeniu do niniejszego protokołu).


Do pkt 2. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.


Wójt Gminy poinformował, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. jest pozytywna (uchwała nr IX/38/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 14 września 2018r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za pierwsze półrocze 2018 roku w załączeniu do niniejszego protokołu). Wójt przypomniał, że I półrocze roku budżetowego charakteryzuje się tym, że inwestycje są realizowane ale fakturowanie następuje dopiero w II półroczu. Tak więc wizualnie sprawozdanie to wygląda jakby nie było realizacji inwestycji w I półroczu a ona przebiega sprawnie.


Wobec braku pytań lub uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r. i stwierdził jego przyjęcie do akceptującej wiadomości.


Do pkt 3. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami


Wójt Gminy przedstawił informację z pracy za okres między sesjami tj. od 4 września 2018r. do dnia tej sesji. W tym okresie Wójt Gminy zajmowała się m.in. pojawieniem się firmy spod Warszawy, która jest zainteresowana zakupem terenu po ZG „Konrad” – dawny budynek laboratoryjny z placami, nie będący już własnością KGHM ale w planie zagospodarowania przestrzennego określony jako teren przemysłowo-produkcyjny. Wójt poinformował, że każdy inwestor w gminie Warta Bol. jest mile widziany i zachęcany do zainwestowania ale z różną skutecznością, bo jak wszyscy pamiętają jedna z firm chciała w roku 2010 wybudować wiatraki; wówczas Rada Gminy błyskawicznie uchwaliła nowe plany i zablokowała możliwość budowy siłowni wiatrowych na terenie całej gminy zgodnie z życzeniem mieszkańców przeciwnych stawianiu wiatraków. Wójt wyjaśnił, że wspomniał o tym przypadku, gdyż nie wie jeszcze jaką działalność gospodarczą chce prowadzić ta firma, i jakie będzie miała skutki oddziaływania na otoczenie, bo teren zlokalizowany jest blisko osiedla II i świetlicy wiejskiej. Wójt Gminy zakłada bardzo dużą ostrożność w zakresie propozycji inwestora i zapewnia, że zgodzi się jedynie na działalność w kierunku bezpiecznej dla otoczenia produkcji. Więcej informacji Wójt uzyska po spotkaniu z przedstawicielem tej firmy, z którym jest umówiony na spotkanie.


Radna Ewa Kulig przekazała, że jako przedstawiciel osiedla w Iwinach prosi Wójta o ostrożność w podejmowaniu decyzji z uwagi na bliskość budynków mieszkalnych. Pani Kulig przypomniała, że dużo się mówi o firmach z kapitałem zagranicznym, które otwierają działalność gospodarczą w naszym kraju, ponieważ jest ona zabroniona w kraju, w którym mają swoją siedzibę.


Wójt przekazał, że nie będzie zgadzał się na tego typu działalność i poinformował, że pół roku temu zgłosiła się do Gminy firma, która nie powiedziała o jaką działalność jej chodzi. Wójt przekazał im krańcowe wymagania odnośnie oddziaływania na środowisko i firma wyjechała.
Kontynuując działalność międzysesyjną, jak już wcześniej Wójt mówił, firma Goodman i amerykańska firma Panattoni Europe są zainteresowane gruntem jednego z największych rolników na terenie Szczytnicy i Wilczego Lasu. Firmy te chcą na gruntach IV klasy wybudować hale wielkopowierzchniowe.


Następną sprawą, którą Wójt zajmował się w okresie między sesjami to sprawy związane z tegoroczną suszą. Wójt przekazał, że pod presją rolników zrezygnował z wypełniania przez nich oświadczeń majątkowych. Wójt poinformował, że będzie podejmował decyzje o umorzeniu III raty podatku i później również IV raty, na podstawie ogólnego protokołu szacowania szkód, sporządzonego przez Gminną Komisję Szacowania Szkód.


W omawianym okresie Wójt Gminy zajmował się również:
- realizacją i odbiorem chodnika na cmentarzu w Raciborowicach Górnych – w odbiorze chodnika brały udział obie panie Sołtyski, a także Radni, którzy nie wnosili większych uwag do wykonania; zlecono posypanie chodnika piaskiem dla uszczelnieniem szczelin między kostkami;
- realizacją nowego oświetlenia ulicznego w Tomaszowie Bol., Lubkowie i Wilczym Lesie – oświetlenie zostało uruchomione w ubiegłym tygodniu, obecnie trwają rozmowy z TAURON-em nt. odcinania starego oświetlenia; inwestycja ta nie kończy się i będzie realizowana na odcinkach do nowo budowanych domów; w pierwszej kolejności nowe oświetlenie ledowe było wykonywane w ciągu dróg głównych, oprócz drogi krajowej, gdzie rygory dokumentacyjne są bardzo restrykcyjne ze strony Zarządu Dróg Krajowych;
- podziałem środków z Funduszu Sołeckiego przez Zebrania Wiejskie – Wójt brał udział w tych zebraniach;
- planami budowy gazociągu w Warcie Bolesławieckiej – Wójt przekazał, że do dnia wczorajszego liczba złożonych przez mieszkańców Warty Bol. wniosków o przyłącze gazowe wzrosła do 40; od ostatniej informacji Wójta liczba wniosków wzrosła o 10; Wójt rozmawiał z Kierownikiem Gazowni i będą analizować je pod kątem opłacalności budowy gazociągu;
- zakupieniem nowego pieca co na Eko groszek do Urzędu Gminy;
- na 77 osób ujętych w Programie wymiany pieców na ekologiczne o wartości 548.125 zł ilość inwestycji zrealizowanych wynosi 16 a ilość realizowanych i przygotowanych do odbioru wynosi 22, co daje mniej więcej połowę zrealizowanych inwestycji; w związku z tym Wójt wystąpił z pismem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przedłużenie o 2 miesiące termin rozliczenia się właścicieli nieruchomości z kosztów wymiany pieców; Wójt przekazał również, że ostatnio 2 osoby zrezygnowały z inwestycji, stawiając Gminę w złej sytuacji, bo gdy Gmina nie osiągnie wymaganych umową wskaźników zmniejszenia emisji CO2, zostanie pozbawiona dofinansowania.


Do pkt 4. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XLI.


Wobec braku uwag do protokołu Przewodniczący poddał go pod głosowanie i stwierdził, że protokół z sesji nr XLI z dnia 4 września 2018r. został przyjęty większością głosów (10 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się).


Do pkt 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.


Przewodniczący stwierdził, że przed sesją nie wpłynęły Interpelacje lub zapytania radnych do Wójta Gminy.


Do pkt.6. Wolne wnioski i Sprawy różne


1) Odpowiedź Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na Apel wystosowany przez Radę Gminy na sesji w dniu 4 września 2018r. w sprawie przystąpienia do realizacji robót konserwacyjnych w korycie rzeki Bobrzyca (wykoszenie koryta rzeki) na terenie gminy Warta Bolesławiecka w miejscowościach Tomaszów Bolesławiecki, Iwiny, Raciborowice Dolne i Górne.


Przewodniczący odczytał pismo PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, Nadzór Wodny Bolesławiec z dnia 12 września 2018r. (pismo w załączeniu do niniejszego protokołu). W odpowiedzi na Apel Rady Gminy Zarząd Zlewni poinformował, że od kilku lat na cieku Bobrzycy corocznie wykonywane były prace utrzymaniowe i konserwacyjne przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Oddział w Lwówku Śląskim, którego kompetencje z dniem 1 stycznia 2018r. przejęło PGW Wody Polskie. Na ciekach przepływających przez gminę Warta Bolesławiecka przeprowadzane były także wycinki drzew rosnących w korytach cieków zagrażających bezpieczeństwu. Zarząd Zlewni stwierdza m.in. , że (cyt.) „nałożenie na właściciela wód ustawowego obowiązku obowiązku zapewnienia utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych nie oznacza obowiązku zapobiegania wszelkim występowaniom wód poza koryto. Zapewnienie ochrony przed powodzią lub usuwanie skutków powodzi jest najczęstszym uzasadnieniem dla podjęcia prac utrzymaniowych. Zgodnie z Prawem wodnym powodzią jest czasowe pokrycie przez wodę terenu, który normalnie nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbrane wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbrane wody w systemach kanalizacyjnych. Powodzią nie jest więc pokrycie terenu wodą np. zdarzające się cyklicznie (np. wiosenne zalewy w dolinie rzecznej są zazwyczaj zjawiskiem normalnym i naturalnym). W świetle ww. obowiązujących przepisów prace utrzymaniowe można uznać za celowe i zasadne, jeżeli służą realizacji celów utrzymania wód przy jednoczesnym możliwym osiągnięciu celów środowiskowych. Drzewa, roślinność wodna, żwir rzeczny stanowią elementy niezbędne do dobrego funkcjonowania ekosystemu cieków wodnych. Sama obecność roślinności w korycie rzeki jest zjawiskiem naturalnym pożądanym z ekologicznego punktu widzenia. Roślinność prądolubna nie ogranicza znacząco przepływu wód i nie powinna być identyfikowana jako zagrożenie. Ponadto rośliny pływające i korzeniące się w dnie rzek należy usuwać, gdy zarośnięta jest cała szerokość dna. Zalecane jest usuwanie roślinności co 2-3 lata i tylko z części koryta tak aby zostawić 50% określonego w przedmiarze porostu. Ma to na celu zachowanie bioróżnorodności wód, ponieważ cykle życiowe roślin i bezkręgowców obejmują przeważnie kilka sezonów wegetacyjnych. Częstsze wykonywanie prac w ciekach prowadzić będzie do istotnego zmniejszenia różnorodności biologicznej. Jednocześnie pragniemy poinformować, że ze względu na konieczność przeprowadzania postepowań przetargowych mających na celu wyłonienie wykonawców robót wg unijnych procedur, mimo usilnych starań tut. Zarządu nie jesteśmy w stanie wykonać prac na wszystkich ciekach będących w naszym władaniu” (koniec cyt.)


Wójt Gminy odnosząc się do odpowiedzi Wód Polskich stwierdził, że gdyby Samorząd Gminy Warta Bolesławiecka tak pracował, czekając na pewne wytyczne w sprawie przeprowadzenia przetargu, nie byłoby realizacji inwestycji. Wójt przypomniał, że Urząd Gminy przygotowuje przetargi już w grudniu i styczniu następnego roku budżetowego. Wójt przypomniał ile razy były powtarzane przetargi na wykonanie alejki na cmentarzu w Raciborowicach Górnych, na bieżnie sportowe przy szkołach podstawowych ale w końcu udało się te zadania zrealizować. Wójt podał też przykład mieszkańca gminy, który chciał skorzystać z Programu Czyste Powietrze i wymienić ogrzewanie na gazowe. Mieszkaniec ten zlikwidował piec węglowy, wykonał całą instalację w swoim domu i nie może podłączyć się do gazu. Gazownia wysłała mu aneks do umowy, że wykona przyłącze gazowe do 30 kwietnia 2019r. Wójt poinformował, że rozmawiał z Gazownią w sprawie tego mieszkańca i okazuje się, że przyczyną wydłużenia terminu realizacji przyłącza aż do 30 kwietnia 2019r. jest to, że firmy, które zgłosiły się w przetargu PGNiG na wykonanie przyłączy do budynków mieszkalnych, zaoferowały zaporową, kilkunastokrotną cenę. Prezes Spółki PGNiG rozmawiał z firmami, które dotychczas wykonywały takie usługi, by zdopingować je do logicznego podejścia do kosztów wykonania przyłączy ale czym to się skończy nie wiadomo. Wójt Gminy wyjaśnił, że wiedząc o problemach braku firm na rynku, nie można czekać do ostatniej chwili z wykonawstwem zadań. Wójt dodał, że o braku firm na rynku wiadomo jest już od roku i to był bodziec do szybkiego działania w stronę zapewnienia sobie wykonawców dużo wcześniej.


Wracając do odpowiedzi Wód Polskich Wójt przyjął ją z ubolewaniem. Jeśli ktoś pisze do Rady Gminy, że woda ma się rozlać to jeśli w pobliżu rzeki znajdują się domy lub choćby budynki gospodarcze, to jest to niszczenie majątku prywatnego i stwarzanie zagrożenia życia mieszkańców. Oczywiście nikt się nie utopi jeśli będzie to jakieś pół metra wody ale utrzymywanie się takiego stanu przez 2 tyg. Powoduje pewne zniszczenia na majątku. Porównywanie odcinka rzeki Bobrzycy z terenem gminy Warta Bolesławiecka i terenem gminy wiejskiej Bolesławiec tj. od Tomaszowa Bol. do Kraśnika jest pewnym błędem, bo napływy wód - przy braku pompowania z kopalni jak kiedyś – w okresie letnim nie było użyteczne; koryto było nasiąknięte wilgocią, która spowodowała silny wzrost roślinności. Dzisiaj trzeba się dokładnie przyjrzeć, by zobaczyć koryto rzeki. Tego właśnie należy się obawiać, bo brak przetargu nie powinno być usprawiedliwieniem nie wykonania zadania. Wójt dodał, że jedyna nadzieją w tej sytuacji będzie brak opadów jesienią, zimą i wiosną. Z drugiej strony, jak nie będzie opadów, nic na polach nie wyrośnie i rolnicy „pójdą z torbami”.


Reasumując Wójt zaproponował, by przesłać prośbę do Prezesa Wód Polskich do Warszawy, gdyż odpowiedź Zarządu jest dla Rady niezadowalająca. Wójt stwierdził, że potrzebne będzie wystąpienie do Prezesa z propozycją zastosowania zleceń na koszenie traw w korytach rzek (zlecenie z wolnej ręki) tj. bez uruchamiania procedury przetargowej.


Radny Michał Warchoł stwierdził, że popiera stanowisko Wójta Gminy i uważa, że Rada Gminy kategorycznie powinna wysłać sprzeciw na podejście do problemu przez Zarząd Zlewni. Pan Warchoł uważa, że są przecież także inne skutki choćby walory estetyczne – rzeka tak zarosła, że praktycznie jej nie widać, pomijając fakt wystąpienia zagrożenia jej wylaniem. Pozostając przy głosie pan Warchoł przekazał, by na przyszłość zadbać o estetykę naszych dróg gminnych, bo w niektórych miejscach pobocze są nie koszono. Tak więc na przyszłość Gmina powinna znaleźć środki finansowe na systematyczne koszenie terenów gminy, na co zwracają uwagę również mieszkańcy.


Radny Roman Dziedziczak przypomniał, że Gmina zawsze daje pieniądze na czyszczenie koryta rzeki Bobrzyca i nie rozumie na jakich zasadach czyszczone jest rok rocznie odcinek koryta Bobrzycy po stronie sąsiedniej gminy, co widać na przykładzie Sędzimirowa.


Przewodniczący Rady zauważył, że w piśmie do Prezesa Wód Polskich powinien się pojawić zapis mówiący o przypadkach ewentualnych strat w mieniu z powodu zaniedbań w czyszczeniu koryta i w związku z tym zakładaniem spraw sądowych o odszkodowanie.


Wójt Gminy zaproponował, że przygotuje pismo o pomoc do Pana Prezesa Zarządu PGW Wody Polskie. Wójt prosił Radę o upoważnienie Przewodniczącego Rady do podpisania takiego pisma z uwagi na to, że jego podpis i pieczątka może mieć mniejsze znaczenie niż podpis Przewodniczącego Rady z upoważnienia Rady Gminy.


Przewodniczący uzyskał zgodę Radnych na podpisanie prośby do Prezesa PGW Wody Polskie.


2) Ostatnia sesja Rady Gminy – Przewodniczący zaproponował, by ostatnia sesja (uroczysta) odbyła się we wtorek 16 października br. Przewodniczący poddał pod głosowanie dwie propozycje dotyczące godziny odbycia sesji: godz. 9:00 i godz. 14:00. Przewodniczący stwierdził, że większością głosów sesja odbędzie się 16 października br. o godz. 9:00.


3) Sołtys Raciborowic Górnych pani Józefa Dziedziczak przekazała prośbę Rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Raciborowice o umożliwienie ich dzieciom dojazdu do szkoły. Rodzice przekazali, że ich dzieci nie są wpuszczane go Gimbusa, który wiezie uczniów klas gimnazjalnych do Iwin, mimo iż wsiada do niego tylko jedna uczennica.


Wójt Gminy wyraził swoje zdziwienie tą sytuacją i przekazał, że będzie interweniował u Dyrektora ZSP. Wójt prosił panią Sołtys o przekazanie Rodzicom, by ich dzieci czekały na Gimbusa i wsiadały do niego.


Przewodniczący podziękował Wójtowi za interwencję w PKS-ie w sprawie kursu autobusowego z i do Jurkowa. Przewodniczący przekazał, że autobus PKS jeździ już regularnie. Przewodniczący również podziękował za interwencję Wójta w sprawie studzienki na drodze powiatowej w Raciborowicach Dolnych przy posesji 78. Studzienka została już naprawiona i zniknął denerwujący hałas i drgania pobliskiego budynku


Radna Ewa Kulig również podziękowała Wójtowi za pomoc w rozmowach z PKS-em w sprawie kursu dla osiedla II do Bolesławca. Pani Kulig przekazała, że mieszkańcy są wdzięczni za ten kurs i będą nim jeździć.


4) Radny Robert Kubusiak zgłosił, że autobus PKS w pierwszym tygodniu września nie kursował z Jurkowa i uczniowie z Jurkowa nie mieli czym dojechać do szkół w Bolesławcu, także dwukrotnie nie odwiózł uczniów do Jurkowa. W kolejnym tygodniu natomiast autobus do Jurkowa jechał przez Iwiny, Olszanicę, Nową Wieś, Sędzimirów i dzieci z Jurkowa jechały aż godzinę do domu. Rodzice zgłosili mu, że takich połączonych kursów było 3 lub 4. Pan Kubusiak poinformował, że zgłaszał do Prezesa PKS ten problem zaraz po sesji Rady i otrzymał odpowiedź, że tylko raz zdarzył się ten połączony kurs. Drugą sprawą jest wysyłanie przez PKS dużego autobusu do Jurkowa a jeździ nim tylko 8-10 osób. Wg pana Kubusiaka to pomyłka PKS-u w Bolesławcu i dodał, że bilet miesięczny, który sprzedają dzieciom jest tożsame z zawarciem umowy na wykonywanie usługi. Pan Kubusiak przekazał, że problemem dojazdu dzieci z Jurkowa zainteresowała się Komisja Rady Powiatu ds. oświaty ale była też prośba, by Wójt również się włączył.


Wójt Gminy przekazał, że o wszystkich wspomnianych przez pana Kubusiaka problemów z kursem do Jurkowa wie i poinformował, że tego kursu miało w ogóle nie być już. Wójt poinformował, że podejmował w tej sprawie zdecydowane rozmowy ze Starostą Bolesławieckim i Prezesem PKS. Pan Prezes tłumaczył, że miał 4 czy 5 kierowców na zwolnieniach L-4 i nie był w stanie zapewnić dojazdów do Jurkowa. Po 17 września kursuje już normalnie bez wycieczek przez inne miejscowości.


5) Radny Robert Kubusiak zgłosił, że pracownik biura Rady rozdał radnym projekt Statutu Gminy z błędnym zapisem § 17. Pan Kubusiak jako Przewodniczący Komisji Statutowej wyjaśnił, że były inne ustalenia na posiedzeniu Komisji.


Wójt poinformował, że błąd zostanie poprawiony przez pracownika biura Rady.


Pani Natalia Fekete i pan Marcin Kowal – członkowie Komisji Statutowej poprosili Radnych o dokładne zapoznanie się z projektem Statutu, który jest bardzo ważnym dokumentem.
Czy ktoś chce zabrać głos w sprawach różnych i wnioskach?


6) Radny Krzysztof Boluk zgłosił, że po wykonanych przepustach pod drogą gminną w Warcie Bolesławieckiej w dwóch miejscach zapada się asfalt.


Wójt Gminy odnotował wskazane przez pana Boluka miejsca zapadnięć i zajmie się problemem.


7) Radny Tadeusz Hałuza podziękował Wójtowi za szybką reakcję i rozpoczęcie remontu wejścia do Klubu Sportowego w Iwinach.


8) Radny Józef Bram podziękował w imieniu mieszkańców Tomaszowa Bol. za nowe oświetlenie uliczne i dodał, że nie spełnia jeszcze ono pełnych oczekiwań. Ponadto nowe lampy dublują się ze starymi i jest bardzo jasno w tych miejscach.


Wójt wyjaśnił, że budowa oświetlenia na kolejnych odcinkach będzie wykonywana sukcesywnie, o czym mówił już na poprzedniej sesji. Odnosząc się do podwójnego oświetlenia w niektórych miejscach Wójt przekazał, że jest to chwilowe, bo miał do wyboru wyłączenie w pierwszej kolejności starego oświetlenie, co mogło trwać sporo czasu, nawet tydzień, z uwagi na konieczność odcinania pojedynczych punktów oświetlenia (brak możliwości odłączenia całego ciągu starych lamp na raz tj. w jeden dzień) lub włączenie nowego oświetlenia obok istniejącego, by nie pozostawić ludzi bez żadnego oświetlenia przez czas jakiś. Wójt prowadzi rozmowy z TAURON-em o intensyfikację robót od łączeniowych stare lampy. Niestety TAURON przekazał, że boryka się z problemami kadrowymi i nie jest w stanie w krótkim czasie wykonać tego zadania. Wójt poprosił Radnych i Sołtysów o zgłaszanie przypadków odcinania lamp w miejscach, w których nie zostało jeszcze wykonane nowe oświetlenie. Takie przypadki należy zgłosić do pracownika UG pana Mariusza Piróg lub bezpośrednio do Wójta.


9) Radny Józef Bram zgłosił potrzebę wycięcia krzaków przy nowo postawionych lampach.


Wójt Gminy poinformował, że wykonawca oświetlenia ma zadanie podcięcia gałęzi zapisane w umowie i nie otrzyma 400 tys.zł dopóki wszystkie zadania zrealizują. Wójt przekazał, że takich miejsc do podcięcia gałęzi jest więcej, także w Lubkowie. Przy parku w Tomaszowie Bol. na górce TAURON usuwał awarię i uszkodził kable ziemne więc 2 lampy przestały świecić. TAURON musi naprawić tą szkodę.


10) Radny Józef Bram spytał o rozbudowę stacji gazowej w Tomaszowie Bol.


Wójt poinformował, że rozbudowa stacji gazowej nie jest gminną inwestycją, jest wykonywana nadto na gruntach prywatnych i drodze powiatowej. Wójt przekazał, że z Gminą była uzgadniana jedynie komunikacja zastępcze po drodze gminnej.


11) Radna Danuta Kowalewska przekazała, że na drodze w kierunku Rancza jest spora wyrwa.


Wójt Gminy poinformował, że droga należy do Nadleśnictwa i porozmawia z Nadleśnictwem w tej sprawie.


12) Radna Danuta Kowalewska zgłosiła, że nie można porozumieć się z właścicielem kamieniołomu w sprawie drogi, którą użytkują mieszkańcy. Droga jest w złym stanie, sprzedają dużo kamienia i to wstyd, że nie mają czym naprawić drogi.


Wójt wyjaśnił, że jest to droga kamieniołomu i również nie ma wpływu na właściciela terenu w tej sprawie. Wójt przekazał nadto, że firma zamierza tą drogę zamknąć dla mieszkańców.


13) Radna Natalia Fekete podziękowała za nowe oświetlenie w kierunku autostrady ale na jednym odcinku przy dojeździe do osiedla potrzebna jest dodatkowa lampa, bo jest zbyt ciemno.


Wójt przyznał rację pani Fekete i stwierdził, że jest potrzeba dostawienia lampy w pobliżu przystanku autobusowego. Wójt dodał także, że serce go boli jak widzi co się dzieje z nowym przystankiem na osiedlu w Szczytnicy. Przystanek jest pooklejany ogłoszeniami prywatnymi i firmowymi. Wójt stwierdził, że nie wie już jak z takimi przypadkami niszczenia mienia gminnego walczyć.


14) Radna Natalia Fekete zgłosiła, że oświetlenie uliczne na dwóch osiedlach włączają się w różnym czasie, jedne szybciej inne zbyt późno.


Wójt poprosiła panią Feketę, by zgłosiła ten problem panu Mariuszowi Piróg, który zgłosi tą sytuację do TAURON-a.


15) Sołtys Tomaszowa Bolesławieckiego Franciszek Osip spytał o garby na drodze w Tomaszowie Bol. i koło budynku Szkoły.


Wójt Gminy wyjaśnił, że Sołtysowi chodzi o garby na drodze powiatowej i dodał, że kolejny będzie koło szkoły. Wójt Gminy przekazał, że jeden z motocyklistów miał do niego pretensje o garb w Tomaszowie Bol. , bo mało się nie wywrócił. Jakby jechał przepisowo 20km na godzinę nic by mu się nie stało. Przed garbem sto znak ograniczający prędkość do 20km.


16) Sołtys Franciszek Osip zwrócił uwagę na wypadki drogowe na odcinku drogi z oczyszczalni ścieków w kierunku Szczytnicy i zaproponował postawienie znaku STOP, bo kierowcy nie zwracają uwagi na znak z pierwszeństwem przejazdu.


Radny Zenon Lisiewicz dodał, że na tym odcinku jest słaba widoczność z uwagi na krzaki przy drodze i kierowcy nawzajem się nie widzą na tyle wcześniej, by móc się wyminąć. Pan Lisiewicz wyjaśnił, że Zarząd kosi tylko trawę przy tej drodze a największym problemem tej drogi są właśnie krzaki.


Wójt Gminy poinformował, że przekaże problem z krzakami i dodatkowym znakiem do rozwiązania Zarządowi Dróg Powiatowych. Jednakże Wójt obawia się, że kierowcy i tego znaku STOP nie będą respektować.


17) Sołtys Wilczego Lasu pan Andrzej Białowąs spytał, czy już coś wiadomo w sprawie wysypiska śmieci koło Okmian?


Wójt poinformował, że wysłał pismo w tej sprawie do Starostwa Bolesławieckiego i przyszła już odpowiedź, którą otrzyma do wiadomości. Wójt przekazał, że Starostwo wydało zezwolenie na składowanie odpadów.


18) Sołtys Lubkowa pan Eugeniusz Rudzik zadał pytanie odnośnie mostu w Lubkowie. Pan Sołtys przekazał, że nie jest wykonywana naprawa i z tego powodu jest tam niebezpiecznie.


Wójt poinformował, że przekazał Kierownikowi Zarządu Dróg Powiatowych problem. Okazuje się, że poprzesuwały się przepusty i trzeba je przebudować. Został ogłoszony przetarg i mają to zadanie zrealizować.


Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął XLII sesję Rady Gminy i podziękował wszystkim za uczestnictwo w obradach.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Maksymczyk


Protokołowała:

Lidia RozdolskaBiuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie