Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

12 grudnia 2016 16:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020

Zarządzenie nr SOG.Z.45.2016 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 14 listopada 2016r.

Projekt

Uchwała Nr

Rady Gminy Warta Bolesławiecka

z dnia 15 grudnia 2016


w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446 i 1579 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2016 roku poz.1870 ) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017 – 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3.Upoważnia się Wójta Gminy Warta Bolesławiecka do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2) w 2017 roku z tytułu zawartych umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 pkt.1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/104/15 z dnia 10 grudnia 2015 ze zmianami, w spawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warta Bolesławiecka.

§ 5. Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.


Objaśnienie

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warta Bolesławiecka na rok 2017 –2020


Ze względu na trudne oszacowanie wielkości dla prognozy na lata 2017 – 2020 przyjęto, że wydatki na 2017 r. wzrosną o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %, a dochody oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r. oraz wykorzystano następuje informacje tj:
• Obwieszczenia Ministra Finansów z dna 28 lipca 2016 w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. ( M.P z 2016 poz.779 )

• Komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2016 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna , obliczonej według średnie ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku ( M.P z 2016 poz. 996 )

• Komunikatu Prezesa GUS z 19 października 2016. w sprawie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P.2016 poz.993

• Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 07 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. ( M.P.2016 poz.979 )

W przypadku prognozy na lata 2017 – 2020 przyjęto założenia makroekonomiczne zatwierdzone przez Radę Ministrów tj: średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 % dla każdego roku.

Dochody z tytułu sprzedaży mienia zaplanowano dla każdego roku na podstawie przyjętej prognozy sprzedaży i przewidywanego wykonania za rok 2016
.W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki działu 75022 – Rada Gminy i działu 75023 – Urząd Gminy związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego

Planuje się wzrost wydatków w wysokości 1,0 % w prognozie na lata 2017 – 2020
W załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy budżetu przedstawiono dane wynikające z projektu budżetu na rok 2017 praz prognozę na lata 2017 – 2020.
Przyjęte i zaprezentowane w załączniku nr do projektu uchwały przedsięwzięcia planuje się zrealizować do roku 2018.

Wydatki wskazane w wieloletniej prognozie finansowej w pozycji Wydatki objęte limitem art.226 must.3 pkt. 4 ustawy obejmują grupy;

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków śródków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 poz.885 z późn. zm. ), w tym;

- Wydatki bieżące dotyczące następujących projektów;

• „Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014 – 2020”.

- Wydatki majątkowe dotyczące następujących projektów;

• „Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014 – 2020”.

• Rozbudowa budynku szkoły podstawowej o przedszkole na dz.1003 w miejscowości Tomaszowie Bolesławiecki zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej na terenie gminy

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ( inne niż wymienione w pkt. 1, 1 i 1, 2 ) z tego;

- Wydatki majątkowe dotyczące następujących projektów;

• Przebudowa szatni sportowych świetlicy wiejskiej w Raciborowicach Górnych – podniesienie standardu infrastruktury sportowej

Zadaniem nowym jest wydatek bieżący i majątkowy dotyczący projektu „Budowa systemu informacji przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno – zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014 – 2020”., a pozostałe dwa zadania to zadania kontynuowane z roku 2016.
Pozostałe zadania to zadania inwestycyjne realizowane są w ciągu jednego roku z środków własnych gminy.

Gmina w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie posiada zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, poręczeń i gwarancji.

Gmina będzie również podejmować działania mające na celu pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, w tym środków unijnych. W przypadku ich uzyskania budżet gminy i Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie odpowiednio zmodyfikowana

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie