Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

18 listopada 2015 11:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 15 załączników 15

Projekt BUDŻETU GMINY NA ROK 2016

przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Warta Bolesławiecka Nr SOG.Z.83.2015 z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Warta Bolesławiecka na 2016 rok

PROJEKT

Uchwała Nr / /2015

Rady Gminy Warta Bolesławiecka

z dnia


w sprawie budżetu gminy na 2016 rokNa podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 , 214, 222 ust.1 i 2, 258 ust. 1 pkt. 1 i art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala co następuje:


§ 1.1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 24.432,561,67.-zł z tego:
1) dochody bieżące w 24.392.561,67.-zł
2) dochody majątkowe w wysokości 40.000,00.-zł
z tego:
- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 40.000.-zł

2. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów, rozdziałów i paragrafów, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych, według ich źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.


§ 2.1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 24.432.561,67.-zł, z tego:
1) wydatki bieżące w wysokości 23.445.608,31,- zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17.717.441,05.-zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9.423.893,47 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8.293.547,58,-zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 2.182.000,00.-zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.566.167,26.-zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości - -

2) wydatki majątkowe w wysokości 986.953,36,-zł

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 966.953,36, w tym na:
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w wysokości - -
b) rezerwa na zadania inwestycyjne – 20.000,00 zł


2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.


§ 3. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 50.000,00 zł


§ 4.1. Ustala się dochody w wysokości 90.000,00.-zł z tytułu opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
2. Ustala się wydatki w wysokości 90.000,00.-zł na realizację programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów w sprawie przeciwdziałania narkomani, zgodnie z załącznikiem nr 3


§ 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodni z załącznikiem 4a i 4b
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień i umów z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznik nr 5a, 5b


§ 6.1. Wyodrębnia się środki stanowiące fundusz sołecki w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm. ) w wysokości 250.566,55 zł
2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 6.


§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji: przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań gmin – zamieszczone zostało w załączniku nr 7 do uchwały.


§ 8. Zatwierdza się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji ujęty w załączniku nr 8 do uchwały.


§ 9.1. Ustala się dochody w wysokości 25.000,00 zł tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
2. Ustala się wydatki w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadań z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 9.


§10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2016 roku zgodnie z załączniku nr 10 do uchwały


§ 11.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 209.000,00 zł
2. Tworzy się rezerwy celowe na:
a) wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000,00 zł
b) realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 50 000,00 -zł
c) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71.000,00-zł


§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1. dokonywania zmian wydatków w ramach działu w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
2. dokonywania zmian wydatków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między zadaniami i rozdziałami w ramach działu.
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
4. dokonywania zmian miedzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w ramach rozdziałów danego działu


§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie