Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 maja 2016 09:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

dla gminy Warta Bolesławiecka, przyjęty uchwałą nr XIV/125/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Warta Bolesławiecka, jest dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny gminy Warta Bolesławiecka. Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych szczeblach administracyjnych. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.


Opracowanie planu jest zgodne z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r. Ponadto, pomoże w spełnieniu obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 55 1 z poźn. zm.), jak również daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w latach 2014-2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Treść i zakres Planu wynika z Regulaminu Konkursu nr 2/PO IiŚ/ 9.3/2013, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz z Załącznika nr 9 do Regulaminu zatytułowanego „Szczegółowe zalecenia dotyczące struktury planu gospodarki niskoemisyjnej”.


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, składa się z dwóch części:
1) Inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, która opiera się na danych dotyczących zużycia paliw
i energii na terenie gminy,
2) Planu działań, w którym wskazano propozycje działań przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej gminy oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także wskazującej źródła finansowania w ramach unijnej perspektywy budżetowej 2014-2020.


Brak planu ograniczyłby możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w latach 2014-2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Działania przedstawione w ww. dokumencie mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2, co przyczyni się do ogólnej poprawy stanu środowiska na terenie Gminy Warta Bolesławiecka.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://wartaboleslawiecka.bazaemisji.pl/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie