Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 listopada 2017 12:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE - Wyniki konsultacji

projektu „Wieloletniego programu współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025”.

OGŁOSZENIE – WYNIKI KONSULTACJI


Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, że zakończono konsultacje „Wieloletniego programu współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025”.


Konsultacje trwały w terminie od dnia 10.11.2017r. do dnia 24.11.2017 roku.


Uwagi do projektu „Programu” można składać na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii:

1) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,
2) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Raciborowice Górne
3) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ela.p@wartabol.pl


Projekt „Programu” oraz Formularz zgłaszania opinii został udostępniony są na stronie internetowej gminy pod adresem: www.wartaboleslawiecka.pl/ lub w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wartaboleslawiecka.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka.

Zgodnie z §7 Uchwały Nr XXXIX/246/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.


Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i opinii do zaproponowanego projektu Programu współpracy.


Zgodnie § 5 ust. 4 ww. uchwały nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie