Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

14 grudnia 2018 12:18 | wersja 2 | Ten dokument ma 8 załączników 8

Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. ze zmianami)

Ogłoszenie w BZP nr 657594-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn.: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, krajowy numer identyfikacyjny 39064811500000, ul. Warta Bolesławiecka , 59720 Raciborowice Górne, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 738 95 73, e-mail urzad@wartabol.pl, faks 075 738 95 23.
Adres strony internetowej (URL): www.wartaboleslawiecka.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.wartaboleslawiecka.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka; Warta Bolesławiecka 40c 59-720 Raciborowice Górne, I piętro, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obrębów na terenie gminy Warta Bolesławiecka oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka
Numer referencyjny: RZK-I.271.11.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wraz z opracowaniami towarzyszącymi : a. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów : Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las; b. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów : Warta Bolesławiecka, Wartowice; c. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka (suikzp) 2.Podstawą przystąpienia do opracowania przedmiotu zamówienia są odpowiednio: 1) Uchwała Nr XLII/334/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las; 2) Uchwała Nr XLII/335/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice; 3) Uchwała Nr XLII/333/18 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka. 3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z: 1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.).zwanej dalej uopizp, 2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587 ze zm.), 3) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.), 4) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). 5) pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia. 4.W przypadku, gdy w niniejszym opisie nie wymieniono czynności wymaganych lub niezbędnych do poprawnego opracowania i przyjęcia przedmiotu zamówienia, Wykonawca wykona je w ramach ceny określonej w złożonej ofercie. 5.Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia nastąpią zmiany przepisów prawa Wykonawca ma obowiązek bez dodatkowego wynagrodzenia dostosować wykonany przedmiot zamówienia lub sposób jego wykonania do tych zmian. 6.Realizacja przedmiotu zamówienia musi uwzględnić zapisy wytycznych "Standardy sporządzania, zapisu i przekazania dokumentów planistycznych", stanowiących załącznik nr 12 do SIWZ 7.Strukturę tekstów uchwał należy uzgodnić z Zamawiającym. 8.Zamawiający dostarczy Wykonawcy aktualne materiały geodezyjne i wyjściowe do projektowania zgodnie z zakresem opracowania, których spis stanowi załącznik nr 15 do SIWZ, w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. W razie konieczności skanowania i/lub kalibracji materiałów, Wykonawca wykona je na własny koszt i we własnym zakresie. 9.Skalibrowane podkłady materiałów geodezyjnych należy połączyć w pojedyncze pliki tiff i przekazać Zamawiającemu w trakcie pierwszej prezentacji projektu w taki sposób, aby każdy załącznik graficzny posiadał jeden skalibrowany plik podkładu mapowego. 10.Do czasu stwierdzenia przez Wojewodę zgodności przedmiotu zamówienia, z przepisami prawa, Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszystkich czynności związanych z jego sporządzeniem. 11.Zamawiający poniesie koszty operacyjne (opłaty pocztowe, koszty ogłoszeń prasowych) związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 12.Wykonawca zobowiązany jest do analizy wniosków do planu, które wpłynęły przed ogłoszeniem i obwieszczeniem o przystąpieniu do sporządzenia planu wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia. 13.Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie w celu ustalenia pełnego zakresu prac związanych z realizacją zamówienia. 14.Wykonawca zobowiązany jest do obsługi wyłożenia projektów miejscowych planów oraz studium uwarunkowań do publicznego wglądu w pełnym okresie ich wyłożenia, uczestnictwa w publicznych dyskusjach, cyklicznej prezentacji poszczególnych etapów pracy Wójtowi Gminy oraz Radzie Gminy, uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia, prezentacji projektu dokumentacji planistycznej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, sporządzenia protokołów z spotkań dotyczących przyjętych rozwiązań w projektach dokumentów planistycznych. 15.Wykonawca zobowiązany jest do współpracy na każdym etapie wykonywania przedmiotu zamówienia, przedstawiania Zamawiającemu do wstępnych akceptacji bieżących prac w zakresie sposobu i zakresu opracowania dokumentów planistycznych. 16.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyznaczania terminów i miejsc prezentacji przedmiotu zamówienia. O dacie i miejscu prezentacji Wykonawca zostanie powiadomiony co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem spotkania. 17.W przypadku zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego opracowania 10 opinii urbanistycznych w każdym roku obowiązywania poszczególnego planu oraz studium. 18. Zakres opracowania 1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, zgodnie z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym”, stanowiącym załącznik 13 do SIWZ , wszystkich czynności, wynikających z uopizp oraz przepisów odrębnych, niezbędnych w procedurze planistycznej, a w szczególności do: 1) Realizacji wymagań procedury planistycznej, opisanej w art. 11 oraz art. 17 uopizp. 2) Sporządzenia wszelkich analiz, prognoz oraz bilansów. 3) Przygotowania projektów wraz z rozdzielnikami: zawiadomień, ogłoszeń, obwieszczeń, rozstrzygnięć oraz wystąpień o wnioski, wystąpień o opinie i uzgodnienia dla poszczególnych opracowań, będących przedmiotem zamówienia, wraz z przygotowaną korespondencją tj. zaadresowanymi kopertami oraz zwrotnymi potwierdzeniami odbioru pism. 4) Przygotowania: a) wniosków w celu uzyskania decyzji o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i/lub leśnych na cele nie rolnicze i/lub nieleśne, b) prognoz finansowych, c) prognoz oddziaływania na środowisko, d) opracowań ekofizjograficznych, e) innych dokumentów i wniosków niezbędnych do realizacji zamówienia. 5) Uzyskania od Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pozytywnej opinii o projektach dokumentów planistycznych,; 6) Sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będących przedmiotem zamówienia, wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzasadnieniem do uchwały. Rysunki planu, które będą załącznikami uchwał należy wykonać jako kolejne załączniki tj., jeden załącznik dla jednego obrębu ewidencyjnego. 7) Sporządzenia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, będącego przedmiotem zamówienia, wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzasadnieniem do uchwały. 19.Wymagania dotyczące wykonania zamówienia. 1. Warunki techniczne tj. ilość, sposób i forma przekazania odrębnych opracowań planistycznych: 1) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty, związane z realizacją zamówienia w ilości odpowiadającej: a) ilości stron postępowania na etapie opiniowania i uzgadniania projektów mpzp oraz suikzp, b) potrzebom udostępniania dokumentacji planistycznej na etapie wyłożenia projektów mpzp oraz suikzp wraz z prognozami oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, c) potrzebom dokumentowania prac planistycznych i archiwizacji danych wynikających z przepisów prawa. 2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową, odrębnie dla każdego opracowania, na każdym etapie postępowania, wymienionym w „Harmonogramie rzeczowo-finansowym”, stanowiącym załącznik 13 do SIWZ w formie: a) dokumentów tekstowych w formie analogowej (w wymaganej ilości) oraz elektronicznej (forma edytowalna w standardowych programach tekstowych), b) załączników graficznych w formie analogowej (rysunki w kolorze) w wymaganej ilości oraz w formie elektronicznej w postaci plików *.jpg lub *.tiff, c) pliku projektowego programu QGiS wraz z przygotowaną i wypełnioną bazą danych (struktura bazy zgodna z przekazaną w załączniku 14 do SIWZ), 3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zrealizowany przedmiotu zamówienia, odrębnie dla każdego opracowania planistycznego, w postaci: a) 4 egzemplarzy wydruku tekstu uchwały, b) 4 egzemplarzy barwnego wydruku rysunków planów oraz rysunków studium w wymaganej przepisami prawa skali, w tym po jednym egzemplarzu rysunku przeskalowanego do formatu A0 wydrukowanego na papierze plakatowym, odpornym na warunki atmosferyczne o gramaturze min. 200g/m2, oprawionego w listwy i przystosowanego do zawieszenia na ścianie oraz po jednym egzemplarzu w postaci arkuszy złożonych w teczce do formatu A4, c) 4 egzemplarzy tekstu prognozy oddziaływania na środowisko i 4 egzemplarzy rysunku prognozy oddziaływania na środowisko; w teczce, w postaci arkuszy złożonych do formatu A4, d) zapisu ww. dokumentów na nośniku cyfrowym, w postaci: i. plików *.DOC (.docx) i *.PDF - dla dokumentów tekstowych, ii. plików *.JPG, *.TIFF - dla grafiki rastrowej (pliki *.TIFF z georeferencją do układu współrzędnych 1992 lub PUWG 2000 str.5) iii. pliku projektowego programu QGiS wraz z przygotowaną i wypełnioną bazą danych (struktura bazy zgodna z bazą przekazaną w załączniku 14 do SIWZ.). Opracowania powinny być wykonane w układzie współrzędnych PUWG – 1992 lub PUWG 2000, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1472 ze zm.). i aktów wykonawczych do tej ustawy, iv. plików *.DOC (.docx) i *.PDF dla pozostałych rodzajów dokumentów. 4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu skompletowaną dokumentację formalno-prawną prac planistycznych, obejmującą m.in.: a) oryginał dokumentacji planistycznej w formie książkowej, bindowanej, wraz ze wszystkimi załącznikami – celem przekazania jej do oceny przez Wojewodę, b) 1 kopię dokumentacji planistycznej w formie książkowej, bindowanej, wraz ze wszystkimi załącznikami.

II.5) Główny kod CPV: 71410000-5
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 24 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
24II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący kwalifikacji , zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na opracowaniu , uchwaleniu i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa co najmniej dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowaniu i uchwaleniu co najmniej jednego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy b)dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami: - co najmniej jedną osobą spełniającą jeden z warunków o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018, poz.1945 t.j. ze zm.), która posiada doświadczenie w zrealizowaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert co najmniej dwóch usług polegających na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub/i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego od uchwały o przystąpieniu do ich sporządzenia do ich opublikowania w dzienniku urzędowym województwa; - co najmniej jedną osobę posiadającą doświadczenie w tworzeniu dokumentów planistycznych w środowisku qgis. Osoba ta musi posiadać doświadczenie, jako specjalista ds. baz danych GIS przy realizacji co najmniej jednej usługi informatycznej lub teleinformatycznej polegającej na analizie danych przestrzennych, projektowaniu baz danych przestrzennych oraz tworzeniu systemów do przetwarzania i zarządzania danymi przestrzennymi, zrealizowanej w okresie ostatnich 5 lat (przed terminem składania ofert) i zakończonej przy jego udziale. - co najmniej jedną osobą do wykonania prognozy oddziaływania na środowisko, która spełnia jeden z warunków określonych wz art. 74a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018, poz.2018 t.j. ze zm ) i posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch prognoz oddziaływania na środowisko na potrzeby planu lub jego zmiany - co najmniej jedną osobą, która wykona opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch opracowań ekofizjograficznych na potrzeby projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian; - co najmniej jedną osobą, która wykona prognozę skutków finansowych uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego i posiada doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwóch takich opracowań dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmiany planu. Uwaga! Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane kwalifikacje i doświadczenie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3.Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i pkt 4 Pzp. 4.W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3) Oświadczenie Wykonawcy w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania-Załącznik nr 2 SIWZ 2.Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3. SIWZ: 1) ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4.Dokumenty, o których mowa w pkt 5.5. ppkt 1 SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5.5. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 5.6. SIWZ stosuje się. 6.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej określonego w pkt 4.3.3. SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy: a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty- Załącznik nr 9 do SIWZ– Doświadczenie zawodowe a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załączniki nr 10,10a, 10b, 10c, 10d do SIWZ – Potencjał kadrowy, doświadczenie zawodowe osób
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów przy realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ 2. formularz ofertowy- oferta wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 3.oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art.14 RODO wg załącznika nr 11 SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje: 1) Aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp. 2) Zmianę terminu realizacji zamówienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy w następujących przypadkach: a) opóźnień Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów wymaganych przepisami, do których przekazania był zobowiązany, b) nie uzyskania przez Wykonawcę, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia opinii i uzgodnień od instytucji, organów i osób nie będących stronami umowy w terminach umożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotowego zamówienia, c) zmiany warunków projektowania przez jednostki opiniujące, uzgadniające, d) przedłużenia terminu swoich czynności ponad przewidziane prawem terminy przez jednostki uzgadniające lub zatwierdzające, e) konieczności przeprowadzenia ponownego uzgadniania, opiniowania i wyłożenia do publicznego wglądu projektów planów zagospodarowania oraz SUiKZP, f) wstrzymania wykonania prac przez uprawnione organy, g) zmian prawa lub obowiązujących norm wywołujących konieczność zmiany zakresu lub harmonogramu pracy. 3) Zmianę osób przedstawionych w ofercie Wykonawca może dokonywać jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nową osobę na następujących warunkach: a) Wykonawca proponuje zmianę ww. osób w szczególności w razie: śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji tej osoby. b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osób, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić ww. osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. c) W przypadku zmiany ww. osób, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania dla pełnienia danej funkcji, określone dla osób wskazanych w ofercie. 4) Zmianę podwykonawcy, która możliwa będzie jedynie wtedy, jeżeli zakres realizowanych przez podwykonawcę usług nie ulegnie zmianie w stosunku do zakresu usług wskazanych w ofercie Wykonawcy, a które zaplanował on do realizacji przez podwykonawcę. Zmiana taka możliwa będzie jedynie na uzasadniony wniosek Wykonawcy, do którego winien załączyć projekt umowy z podwykonawcą, przy czym wymagana jest w tym przypadku pisemna zgoda Zamawiającego na zawarcie przez Wykonawcę umowy z innym podwykonawcą. 5) Zmiana dotyczy dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nie objętych zamówieniem podstawowym , a stały się niezbędne i: a) Zmiana Wykonawcy nie może nastąpić z powodów ekonomicznych lub technicznych; b) Zmiana Wykonawcy spowodowałyby zwiększenie kosztów dla Zamawiającego c) Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonej w umowie; 6) Zmiana umowa spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający nie mógł przewidzieć i wartość takiej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie 7) Zmiany , niezależnie od ich wartości , nie są istotne w rozumieniu ustawy –Prawo zamówień publicznych. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej, potwierdzonej przez każdą ze stron umowy, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przesłanki do wprowadzenia takiej zmiany. 3. W przedstawionych przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalają nowe terminy wykonania umowy, z tym, że okres przesunięcia terminu wykonania umowy równy będzie, co najmniej okresowi trwania przyczyny opóźnienia. 4. Zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie