Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 stycznia 2019 08:34 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

o przystąpieniu do sporządzenia:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las;

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka
w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Warcie Bolesławieckiej:

- uchwały Nr XLII/334/18 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Tomaszów Bolesławiecki, Szczytnica, Wilczy Las;

- uchwały Nr XLII/335/18 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie przystąpienia o sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w granicach ewidencyjnych obrębów: Warta Bolesławiecka i Wartowice.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,Warta Bolesławiecka 40C, 57-720 Raciborowice Górne w terminie do dnia 15 lutego 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust 1 pkt 1, art. 46 ust 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,Warta Bolesławiecka 40C, 57-720 Raciborowice Górne, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2019 r.


Wójt Gminy Warta Bolesławiecka

/Mirosław Haniszewski/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie