Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 listopada 2017 10:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza konsultacje „Wieloletniego programu współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025.


Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zm.), w sprawie przedmiotu konsultacji.


Konsultacje będą trwały w okresie od dnia 10.11.2017r. do dnia 24.11.2017r.


Uwagi do projektu „Programu” można składać na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii:

1) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,
2) przesłać drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Raciborowice Górne
3) przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ela.p@wartabol.pl


Projekt „Programu” oraz Formularz zgłaszania opinii dostępne są na stronie internetowej gminy pod adresem: www.wartaboleslawiecka.pl/ lub w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.wartaboleslawiecka.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka.


Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka lub na rzecz jej mieszkańców.


Formularze do pobrania:

- Projekt Uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025.

- Załącznik do projektu uchwały - Projekt „Wieloletniego programu współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025.

- Formularz opinii do „Programu”

Projekt
UCHWAŁA Nr ..........................
Rady Gminy Warta Bolesławiecka
z dnia ................................


w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025.


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) i art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 roku poz. 1817 ze zm.) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się „Wieloletni program współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2018-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warta Bolesławiecka.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXX/227/17 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025”.


Załącznik
do Uchwały Rady Gminy Warta Bolesławiecka
Nr ……… z dnia ………….ProjektWieloletni program współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018-2025Preambuła


Wieloletni program współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma służyć podnoszeniu, jakości życia mieszkańców Gminy, sprzyjać tworzeniu więzi społecznych i odpowiedzialności za swoje otoczenie.
Wyrazem dążenia Gminy Warta Bolesławiecka do wspierania tej działalności jest „Wieloletni program współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”, który określa cele, zakres, czas, wysokość środków oraz sposób tej współpracy.


Rozdział I
Postanowienia ogólne


Ilekroć w niniejszym „Wieloletnim programie współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. z 2016 roku poz. 1817 ze zm.),

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Warta Bolesławiecka,

3) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacja pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy,

4) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną prowadzoną przez podmioty programu w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy,

5) zadaniu publicznym – należy przez to rozumieć zadania, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy, o ile obejmują one zadania Gminy Warta Bolesławiecka,

6) konkursie - należy rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy.


Rozdział II
Cele programu


1. Głównym celem programu jest tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców, służącej pełniejszemu zaspokajaniu potrzeb mieszkańców gminy i podnoszenie, jakości życia mieszkańców.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) współpraca i integracja podmiotów realizujących zadania publiczne, szczególnie przez Gminę Warta Bolesławiecka i organizacje pozarządowe,

2) zwiększenie aktywności w realizacji zadań nieobjętych przez struktury samorządowe,

3) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedziałności za siebie, swoje otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

4) zaktywowanie mieszkańców do działań mających na celu rozwiązywanie lokalnych problemów.


Rozdział III
Zasady współpracy


Współpraca Gminy Warta Bolesłąwiecka z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach:

a) pomocniczości, co oznacza, że gmina wspiera realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,

b) suwerenności stron, pojegającej na podjęciu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi zachowując równocześnie wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,

c) partnerstwa realizowanego w ustaleniu zakresu współpracy poprzez określenie potrzeb i problemów mieszkańców, wypracowaniu najlepszych sposobów ich rozwiązywania zachowując jednocześnie w tym procesie równoprawność wszystkich podmiotów,

d) efektywności polegającej na wspólnym dążeniu wszystkich stron do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych

e) jawności i uczciwej konkurencji polegającej na jawnych i przejrzystych zasadach współpracy oraz równego dostępu do informacji wszystkim podmiotom realizującym zadanie publiczne
Rozdział IV
Zakres przedmiotowy


Przedmiotem współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

a) realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,
b) określenie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania
c) budowaniem partnerskich relacji między samorządem a organizacjami pozarządowymi.


Rozdział V
Formy współpracy


Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się w szczególności w niżej wymienionych formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:

a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności,

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia,
5) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,
6) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.).


Rozdział VI
Priorytetowe zadania publiczne


Na lata 2018-2025 ustala się zadania priorytetowe dotyczące:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
2) ochrony i promocji zdrowia


Rozdział VII
Okres realizacji programu


Okres realizacji „Wieloletniego programu obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.


Rozdział VIII
Sposób realizacji programu


1. Podstawą podjęcia współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

2. Zlecanie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa, jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

3. Wójt Gminy może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu, w trybie określonym w art. 19 a ustawy.


Rozdział IX
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu


1. Wysokość środków budżetowych przewidzianych na realizację zadań programowych, a w szczególności na zlecanie zadań gminy organizacjom określa uchwała budżetowa na dany rok.
2. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizacje pozarządowe przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok.
3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.
4. Organizacja pozarządowa otrzymująca środki finansowe zobowiązana jest do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu z budżetu gminy.


Rozdział X
Sposób oceny realizacji programu


1. Sposobem oceny realizacji programu współpracy w trakcie wykonywania zadania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 „Ustawy” jest kontrola prawidłowości wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.


2. W ramach kontroli upoważniony pracownik Urzędu może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez sprawdzającego. Prawo do kontroli przysługuje upoważnionemu pracownikowi Urzędu zarówno w siedzibach jednostek, którym w ramach konkursu czy też trybu małych zleceń wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań.


3. Urząd może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z „Ustawy”.


Rozdział XI
Informacja o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji


1. Głównymi podmiotami realizującymi program są:

a) Rada Gminy w Warcie Bolesławieckiej w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,

b) Wójt Gminy Warta Bolesławiecka w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy Warta Bolesławiecka,

c) Organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z gminą.

2. Przedmiotem konsultacji są:

a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej organizacjami pozarządowymi,
b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy
z organizacjami pozarządowymi.

3. Konsultacje mogą być prowadzone z wykorzystaniem, co najmniej jednej z niżej podanych form:
1) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych,
2) forum dyskusyjne z użyciem strony internetowej Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,
3) formularz, który można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka,
pisemnego wyrażenia opinii w danej kwestii, złożonego w Sekretariacie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka.


Rozdział XII
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert otwartych konkursów ofert


1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, w ramach ogłoszonych przez Gminę otwartych konkursów ofert.
2. Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Warta Bolesławiecka najpóźniej w ostatnim dniu składania ofert.
3. Komisja liczy od 3 do 5 członków.
4. Komisja konkursowa składa się, z co najmniej dwóch przedstawicieli Wójta Gminy Warta Bolesławiecka oraz co najmniej jednej osoby reprezentującej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
5. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.
6. Przewodniczącym komisji konkursowej jest przedstawiciel Wójta Gminy Warta Bolesławiecka.
7. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

a) wyznaczanie terminów posiedzeń Komisji,
b) przewodniczenie posiedzeniom Komisji,
c) rozdzielanie pomiędzy członków Komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
d) nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji otwartego konkursu ofert.
8. Komisja konkursowa ocenia oferty formalnie i merytorycznie.

9. Oferty niespełniające przynajmniej jednego z wymogów formalnych, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie, nie podlegają ocenie merytorycznej.

10. Ocena merytoryczna w szczególności polega na:
a) ocenie możliwości realizacji zadania przez oferenta,
b) ocenie spójności celu realizacji zadania określonego w ogłoszeniu oraz w ofercie z zakresem rzeczowym zadania, harmonogramem i kosztorysem,
c) sprawdzeniu oferty pod względem rachunkowym.

11. Komisja dokonuje oceny oferty w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zamknięcia konkursu.

12. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji.


Rozdział XIII
Postanowienia końcowe


1. Wójt Gminy Warta Bolesławiecka przedłoży Radzie Gminy Warta Bolesławiecka do dnia 31 maja następującego po każdym roku obowiązywania programu sprawozdanie z jego realizacji.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zawierać będzie informacje o:

1) liczbie organizacji pozarządowych, z którymi zawarto umowy na realizację zadania publicznego,

2) liczbie umów zawartych na realizację zadań publicznych,
3) formach współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie