Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 października 2010 11:46 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Konsultacje społeczne: OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI

OGŁOSZENIE -  WYNIKI  KONSULTACJI


Wójt Gminy w Warcie Bolesławieckiej informuje, że zakończono konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok".

Konsultacje trwały w terminie od 8 października do 22 października 2010 roku.

Swoje  uwagi i opinie można było złożyć na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii osobiście  w  sekretariacie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka nr 40 c, 59-720 Raciborowice Górne, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: ela.p@wartabol.pl.


Projekt Programu, jak również Formularz uwag został udostępniony na stronie internetowej pod adresem: http://www.wartaboleslawiecka.pl/  lub w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.wartaboleslawiecka.pl/

Zgodnie z § 7 Uchwały Nr XXXIX/246/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przedstawiony w uchwale.


Informujemy, że w wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, wniosków i opinii do zaproponowanego projektu Programu współpracy.
Zgodnie § 5 ust. 4 ww. uchwały nieprzedstawienie opinii  w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

Warta Bolesławiecka, 25.10.2010r.


Treść ogłoszenia (archiwalna)

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza konsultacje rocznego "Programu współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok"

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 200 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późń. zm.), w sprawie przedmiotu konsultacji.

Uwagi do projektu "Programu" można składać na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka nr 40 c, 59-720 Raciborowice Górne, przesłać pocztą lub elektronicznie na adres: ela.p@wartabol.pl, w terminie od dnia 8 października do 22 października 2010 roku.

Projekt "Programu" oraz Formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: http://www.wartaboleslawiecka.pl/  lub w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.wartaboleslawiecka.pl/

Konsultacje są skierowane do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Warta Bolesławiecka lub na rzecz jej mieszkańców.Z poniższego załącznika do pobrania:

-  Projekt Uchwały o przyjęciu Programu współpracy na 2011 rok

-    Załącznik do projektu uchwały - "Programu Współpracy Gminy Warta Bolesławiecka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"


-    Formularz uwag do Programu

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie