Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 lipca 2019 14:20 | wersja 4 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Klauzula w sprawie monitoringu wizyjnego obrad Rady Gminy Warta Bolesławiecka

OBRADY RADY GMINY
WARTA BOLESŁAWIECKA
OBJĘTE MONITORINGIEM WIZYJNYM


Realizując obowiązek wynikający z art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz w związku z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 201 r. poz. 506 ze zmianami)

I N F O R M U J Ę, Ż E:

1. W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji elektronicznej, papierowej iw prowadzonych zbiorach danych administratorem jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka z siedzibą w Urzędzie Gminy, 59-720 Warta Bolesławiecka 40C;tel. (+48) 75 7389 592.

2. Z administratorem – Wójtem Gminy Warta Bolesławiecka można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Administrator – Wójt Gminy Warta Bolesławiecka wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez adres email: iodo@amt24.biz,tel.(+48)76 3000140. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4. Pani / Pana dane osobowe/wizerunkowe będą przetwarzane w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego RODO w związku z art. 250 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

5. Zarejestrowany podczas obrad Rady Gminy Warta Bolesławiecka materiał zawierający dane osobowe/wizerunkowe zostanie upubliczniony przez administratora danych na jego stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://bip.wartaboleslawiecka.pl oraz na koncie założonym w serwisie YOUTUBE.

6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w czasie nie dłuższym niż 3 miesiące. W przypadku zaistnienia okoliczności tego wymagających, ma Pan/Pani prawo do złożenia pisemnego wniosku o zabezpieczenie nagrania z monitoringu, w celu zabezpieczenia go jako dowodu w prowadzonym postępowaniu przed właściwymi organami.

7. Dane wizerunkowe są gromadzone przez rejestratory systemu monitoringu Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka w związku z Państwa pobytem na terenie posesji /parkowanie pojazdów na terenie przyległym do budynku Urzędu i w związku z pobytem w budynku – siedzibie Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka – w celu załatwienia spraw oraz udziału w obradach Rady Gminy Warta Bolesławiecka

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do danych (do informacji o przetwarzanych przez Urząd danych oraz do uzyskania kopii tych danych), na zasadach określonych w art. 15 RODO,
  • sprostowania (poprawienia) danych osobowych, w przypadku gdy są niekompletne lub nieprawidłowe (art. 16 RODO),
  • żądania usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadkach przewidzianych w art. 17 RODO,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danychw przypadkach określonych w art. 18 RODO,

W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • przenoszenia danych w przypadkach określonych w art. 20 RODO.wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086

10. Administrator informuje, że Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

11. Pani/Pana dane mogą być transmitowane do państw spoza Unii Europejskiej poprzez konto w serwisie YOUTUBE


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie