Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 stycznia 2019 10:45 | wersja 4 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

HARMONOGRAM ZEBRAŃ WYBORCZYCH

Wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządu osiedla Iwiny

Urząd Gminy podaje do wiadomości mieszkańców HARMONOGRAM WYBORCZYCH ZEBRAŃ WIEJSKICH. Wybory sołtysów i członków rad sołeckich oraz zarządu osiedla Iwiny odbędą się na terenie gminy Warta Bolesławiecka w dniach od 10 stycznia do 18 stycznia 2019r. w następujących sołectwach:

1. Wilczy Las w dniu 10.01.2019r. (czwartek) o godz. 16:15 w świetlicy wiejskiej
2. Szczytnica w dniu 10.01.2019r. (czwartek) o godz. 17:45 w świetlicy wiejskiej

3. Lubków w dniu 11.01.2019r. (piątek) o godz. 16:15 w świetlicy wiejskiej
4. Tomaszów Bolesławiecki w dniu 11.01.2019r. (piątek) o godz. 17:45 w Domu Kultury


5. Raciborowice Dolne w dniu 14.01.2019r. (poniedziałek) o godz. 16:15 w kinie "Kujawy"

6. Warta Bolesławiecka w dniu 14.01.2019r. (poniedziałek) o godz. 17:45 w Domu Kultury


7. Wartowice w dniu 15.01.2019r. (wtorek) o godz. 16:45 w świetlicy wiejskiej


8. Raciborowice Górne w dniu 16.01.2019r. (środa) o godz. 16:45 w świetlicy wiejskiej


9. Jurków w dniu 17.01.2019r. (czwartek) o godz. 17:45 w świetlicy wiejskiej


10. Iwiny osiedla w dniu 18.01.2019r. (piątek) o godz. 15:45 w świetlicy osiedla II
11. Iwiny wieś w dniu 18.01.2019r. (piątek) o godz. 17:45 w świetlicy wiejskiejZASADY I TRYB PRZEPROWADZENIA WYBORÓW:


SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH

Wybory sołtysa i rady sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:
1) tajności,
2) bezpośredniości,
3) powszechności,
4) równości.

W celu przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej zebranie wiejskie powołuje komisję skrutacyjną w składzie 3 - 5 osób.

Do zadań komisji należy:
1) zarejestrowanie kandydatur na sołtysa i członków rady sołeckiej,
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne kandydatury,
3) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyniku głosowania i wyborów.

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Członkowie komisji nie mogą kandydować na stanowisko sołtysa, ani do rady sołeckiej.

Kandydatów na sołtysa i członka rady sołeckiej mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania wiejskiego spośród obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców.

Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w wyborach ustnie do protokołu zebrania.

Komisja zamyka listę kandydatów po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników zebrania.

Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, ustala sposób głosowania i poucza zebranych o warunkach uznania głosu za ważnie oddany.


ZARZĄDU OSIEDLA IWINY

Wybory zarządu osiedla przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:
1) tajności,
2) bezpośredniości,
3) powszechności,
4) równości.


W celu przeprowadzenia wyborów zarządu osiedla ogólne zebranie osiedla powołuje komisję skrutacyjną w składzie 3 - 5 osób.

Do zadań komisji należy:
1) zarejestrowanie kandydatów na przewodniczącego i członków zarządu osiedla,
2) obliczanie głosów oddanych na poszczególne kandydatury,
3) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania osiedla wyniku głosowania i wyborów,

Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.

Członkowie komisji nie mogą kandydować do zarządu osiedla.

Kandydatów na przewodniczącego lub członka zarządu osiedla mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy zebrania osiedla, spośród obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców.

Zgłoszony kandydat wyraża zgodę na kandydowanie w wyborach ustnie do protokołu zebrania.

Komisja zamyka listy kandydatów po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk zgłoszonych przez uczestników zebrania.

Głosowanie przeprowadza się za pomocą kart do głosowania.

Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, ustala sposób głosowania i poucza zebranych o warunkach uznania głosu za ważnie oddany.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie