Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 lutego 2019 11:17 | wersja 5 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej

dla uczniów szkół podstawowych

Regulamin
Gminnego Turnieju Wiedzy Pożarniczej


I. Cel Turnieju


1. Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.


II. Organizatorzy


1. Organizatorem GTWP jest Gmina Warta Bolesławiecka i Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.


III. Uczestnicy


1. W GTWP uczestniczy młodzież w dwóch grupach
I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy od 1 do 6
II grupa – uczniowie szkół gimnazjalnych oraz szkól podstawowych klasy 7-8


IV. Etapy eliminacji


1. Na szczeblu szkoły następuje wyłonienie w drodze eliminacji po sześciu zawodników z każdej grupy wiekowej do eliminacji szczebla gminnego.


2. Na szczeblu gminy następuje wyłonienie w drodze eliminacji po trzech zawodników z każdej grupy wiekowej do eliminacji szczebla powiatowego.


V. Jury


1. Jury na szczeblu gminy składa się z przedstawicieli Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza.


2. Zadania jury:
- ocena odpowiedzi i ustalenie wyników eliminacji – podanie prawidłowych odpowiedzi na pytania turniejowe
- sporządzenie protokołu zawierającego imienne wyniki eliminacji wg kolejności miejsc w danych grupach.
- W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez uczestników eliminacji od miejsca I do III , należy przeprowadzić dogrywkę w celu wyłonienia jednego zwycięzcy. Dogrywka organizowana jest w formie ustnej.
- Orzeczenia jury są ostateczne.


VI. Zasady punktacji


1. eliminacje pisemne (testowe) - 0 lub 1 punkt
2. eliminacje ustne – 0 lub 1 punkt


VII. Nagrody


1. Nagrody dla uczestników fundują organizatorzy Turnieju oraz sponsorzy.


VIII. Zakres tematyczny Turnieju

1. Tradycja i historia straży pożarnych
2. Umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa
3. Organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej
4. Organizacja i zadania OSP oraz ich Związku
5. Przyczyny i okoliczności powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów
6. Organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej
7. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
8. Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
9. Zabezpieczenia przeciwpożarowe:
a) budynków
b) lasów
c) zbiorów, transportu i składowa palnych płodów rolnych
d) substancji niebezpiecznych
10. Zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru
11. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej


IX. Dokumentacja

1. Protokół z posiedzenia jury jest dokumentem stwierdzającym fakt przeprowadzenia eliminacji zgodnie z regulaminem i wyłonienie zwycięzców do następnego etapu Turnieju. Jeden egzemplarz protokołu z dwóch wypełnionych i podpisanych przez przewodniczącego i członków jury) podlega przekazaniu do instancji wyższego szczebla organizacyjnego (zał. Nr1)
2. Karta uczestnictwa Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest zasadniczym dokumentem identyfikacyjnym o zakwalifikowaniu się uczestnika do następnego Turnieju. Jeden egzemplarz karty uczestnictwa (z dwóch wypełnionych dla szkoły podstawowej i gimnazjum, podpisanych przez członków Turnieju i zaopatrzonych odciskiem pieczęci) podlega przekazaniu do instancji wyższego szczebla organizacyjnego
3. Lista uczestników Turnieju (imię i nazwisko) oraz opiekuna (imię i nazwisko) oraz oświadczenie opiekuna grupy – nauczyciela.


X. Termin:
Konkurs odbędzie się w dniu 27 lutego.2019 r. o godz.10:00 w Wiejskim Domu Kultury w Warcie Bolesławieckiej


Konkurs odbywa się w godzinach zajęć szkolnych. Nauczyciel - opiekun uczestnika konkursu oświadcza, że posiada zgodę rodziców dzieci – uczestników konkursu na przetwarzanie danych osobowych, w tym danych wizerunkowych podopiecznego (dziecka) oraz ich umieszczenie w postaci zdjęć z przebiegu na stronie http://www.wartaboleslawiecka.pl lub www.gckwartabol.pl lub w innej formie wraz ze sprawozdaniem z przebiegu imprezy.
Potwierdzeniem powyższego jest dołączona do dokumentów lista uczestników oraz oświadczenie opiekuna grupy – nauczyciela.Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej w Warcie Bolesławieckiej
27 luty 2019 roku


Informuję, że udział dziecka w imprezie (wpis na listę udziału) jest potwierdzeniem zgody rodzica na przetwarzanie danych osobowych dziecka, w tym danych wizerunkowych oraz ich umieszczenie w postaci zdjęć z przebiegu oraz wykonanych prac na stronie www.wartaboleslawiecka.pl lub www.gckwartabol.pl lub w innej formie wraz ze sprawozdaniem z przebiegu imprezy


Ponadto informuję, że:

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, z siedzibą w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka; Warta Bolesławiecka 40C; 59-720 Raciborowice Górne.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka możliwy jest pod numerem tel. +48 768358801 lub adresem email iodo@nsi.net.pl.
3. Celem zbierania danych jest ich przetwarzanie wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych na warunkach wskazanych w art. 6 ust. 1 lit. a i c.
4. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych rodzice dziecka mają prawo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych,
2) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do treści złożonego wniosku),
3) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez Urząd danych oraz kopię tych danych),
4) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
5) usunięcia danych,
6) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.
5. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
7. Podanie danych (lista udziału w konkursie czytelniczym) jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania obowiązków prawnych administratora dla potrzeb dokumentujących realizację zadań statutowych Gminnego Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
9. Dane osobowe będą przechowywane okresach przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67 ze zmianami), licząc okres przechowywania od roku następującego po zakończeniu postępowania administracyjnegoADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie