Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 stycznia 2012 10:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Fundusz sołecki w roku 2010

Fundusz sołecki na rok 2010 został wyodrębniony na podstawie uchwały Nr XXVIII/184/09 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego został przedstawiony w budżecie gminy na rok 2010 zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich - Wykaz wydatków wg poszczególnych sołectw i przedsięwzięć znajduje się w załączniku jn.

Realizacja wydatków w ramach funduszy sołeckich w roku 2010 wg działów tematycznych przedstawia się następująco:

Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano łącznie 26.820,34 zł., w tym:

 •  Sołectwo Warta Bolesławiecka – 2.889,00 zł – zakup aparatu powietrznego dla OSP Warta Bol.,
 •  Sołectwo Tomaszów Bolesławiecki – 5.526,55 zł – zakup mundurów galowych i ubrań roboczych dla OSP Tomaszów Bol.,
 •  Sołectwo Raciborowice Górne – 18.404,79 zł – zakup materiałów i wykonanie dokumentacji technicznej do wykonania schodów w OSP Raciborowice Górne.


Na oświatę gminną – doposażenie szkół - 1.914,95  zł.:

 •  Sołectwo Warta Bolesławiecka – 1.914,95 zł – zakup szafek do szatni w szkole podstawowej w Warcie Bol.


Na bieżące utrzymanie świetlic i remonty wydatkowano łącznie 123.850,81 zł., w tym:

 • Sołectwo Lubków – 14.375,00 zł – wykonanie altanki przy świetlicy w Lubkowie,
 • Sołectwo Wilczy Las – 9.450,68 zł –zakup wyposażenia do świetlicy w Wilczym Lesie,
 • Sołectwo Wartowice – 12.465,37 zł - zakup wyposażenia do świetlicy w Wartowicach,
 • Sołectwo Raciborowice Dolne – 23.433,02 zł – zakup materiałów na remont i wykonanie remontu kina „Kujawy” ,
 • Sołectwo Iwiny – 19.840,90 zł zakup wyposażenia, montaż okien do świetlicy w Iwinach oraz zorganizowanie zabawy mikołajkowej do dzieci,
 • Sołectwo Warta Bolesławiecka - 10.257,30 zł – zorganizowanie festynu rodzinnego „Pożegnanie lata”  dla mieszkańców wsi, budowa domku grillowego przy świetlicy w Warcie Bol.,
 • Sołectwo Tomaszów Bolesławiecki – 8.911,40 zł – zakup wyposażenia do świetlicy w Tomaszowie Bol.,
 • Sołectwo Szczytnica – 25.117,14 zł – zakup wyposażenia do świetlicy w szczytnicy oraz wymiana instalacji elektrycznej w klubie osiedlowym w Szczytnica – osiedle.


Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy wydatkowano łącznie 15.914,58  zł., w tym:

- Sołectwo Warta Bolesławiecka - 4.000,00 zł – meble do szatni i wózek do malowani linii  dla klubu sportowego w Warcie Ból.,

- Sołectwo Jurków Jurków – 11.914,58 zł – ogrodzenie boiska sportowego w Jurkowie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie