Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

1 sierpnia 2019 11:13 | wersja 5 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – pomoc de minimis

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – pomoc de minimis


Pracodawcy zobowiązani są do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U.2014.232 j.t).

WYMAGANE DOKUMENTY do otrzymania dofinansowania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2. Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
• kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
• kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
• kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
• kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
• kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
• kopie dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły przez młodocianego pracownika,
• kopię dokumentów potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym, lub oryginał zaświadczenia z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego pracownika,
• kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS potwierdzającego prowadzenie przez pracodawcę działalności gospodarczej,
• kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
• kopię odpisu małżeństwa w przypadku zmiany nazwiska – jeżeli dokumenty świadczące o kwalifikacjach do nauczania praktycznej nauki zawodu były wydane na nazwisko panieńskie,
• wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
• Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.


W obecnie stosowanym formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis brak jest informacji mających na celu stwierdzenie, czy wnioskodawca łącznie z innymi podmiotami spełnia definicję tzw. pojedynczego przedsiębiorstwa oraz weryfikacji kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw. Aby ocenić warunki określone w nowym rozporządzeniem KE nr 1407/2013 należy złożyć stosowne oświadczenia:
• oświadczenie o powiązanych jednostkach gospodarczych,
• oświadczenie o kumulacji pomocy przy połączeniach, przejęciach i podziałach przedsiębiorstw.

WAŻNE
Kopie dokumentów przedłożone przez Pracodawcę do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem zgodnie z art.76a § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 z póżn. zm.)


Cytuję: „Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.”


Za zgodność z oryginałem może także potwierdzić ten podmiot, który wytworzył oryginał np. umowa z młodocianym pracownikiem może być potwierdzona przez pracodawcę, świadectwo ukończenia szkoły – przez szkołę, świadectwo czeladnicze – jeśli uczeń zdał w Izbie Rzemieślniczej – przez Izbę Rzemieślniczą.
Wnioski wraz z załącznikami, które będą potwierdzone za zgodność z oryginałem np. przez CECH lub inne osoby będą zwracane w całości Pracodawcom do uzupełnienia.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Po upływie tego terminu pracodawca traci prawo do dofinansowania. Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku Organ wszczyna postępowanie administracyjne i wydaje decyzję administracyjną.


Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

PODSUMOWANIE
Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługuje, jeżeli:
• Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
• Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.


W art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uregulowano że dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).
Powyższe rozporządzenie miało zastosowanie do dnia 30 czerwca 2014 roku.


W dniu 24 grudnia 2013r. w Dzienniku Urzędowym UE L nr 352 zostało opublikowane nowe rozporządzenia KE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. Obowiązuje ono od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2020r., przy czym w art. 7 ust. 4 przewidziano, iż po upływie okresu obowiązywania tego rozporządzenia wszystkie programy de minimis spełniające warunki w nim określone pozostaną objęte tym rozporządzeniem przez kolejne 6 miesięcy (a zatem do dnia 30 czerwca 2021 roku).

W porównaniu do dotychczasowego rozporządzenia KE nr 1998/2006 nowe rozporządzenie KE nr 1407/2013 wprowadza dość istotne zmiany (korzystne dla przedsiębiorców) tj.:

1. Brak konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy – co oznacza, iż nawet przedsiębiorca będący w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu Wytycznych na ratowanie i restrukturyzację od dnia 1 stycznia 2014r. może skorzystać z pomocy de minimis,
2. Zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego (ze 100tys. EUR do 200 tys. EUR),
3. Dopuszczenie pomocy de minimis dla sektora węglowego,
4. Doprecyzowanie zasad dotyczących kumulacji pomocy (w przypadku połączeń i przejęcia przedsiębiorstw, podziału przedsiębiorstwa na co najmniej dwa oddzielne podmioty, kumulacja pomocy w przypadku prowadzenia działalności w sektorach objętych różnymi limitami de minimis,
5. Wprowadzenie definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa tzw. pojedynczego organizmu gospodarczego.

W związku z nowym rozporządzeniem KE nr 1407/2013, które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2014r. UOKiK podjął prace nad nowelizacją rozporządzeń krajowych:
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311 ze zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.2007.53.354 ze zm.).
Jednak w związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w trakcie uzgodnień międzyresortowych, nie udało się zakończyć prac legislacyjnych w terminie umożliwiającym odpowiednio wczesne wejście w życie nowelizacji rozporządzeń.

Jednocześnie należy podkreślić, iż brak nowelizacji rozporządzeń krajowych nie stanowi przeszkody dla udzielania pomocy w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013.


Z dniem 1 lipca 2014r. zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 Pracodawca w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis nie jest zobowiązany do wypełniania części B dotyczącej oceny trudnej sytuacji ekonomicznej, ani także nie ma obowiązku przedstawiania sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, natomiast Pracodawca zobowiązany jest do wypełnienia części D (tabeli) jeżeli otrzymał pomoc inną niż pomoc de minimis (np. refundację z OHP na danego ucznia, na którego składa wniosek) i wykazania tych kwot. Jeżeli w tabeli Pracodawca wykazał otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, powinien dodatkowo wypełnić pkt 1-8 które znajdują się poniżej tabeli.


Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami.


Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.


Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługiwać będzie dofinansowanie w wysokości:
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
• w przypadku nauki zawodu - do 8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
• w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie