Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2018 08:53 | wersja 18 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zgłoszenie usunięcia drzew i krzewów

Adrian Kulesza- stanowisko ds. infrastruktury komunalnej

Urząd Gminy, pok. nr 3a (parter) tel. nr 738-95-92, 738-95-97 wew. 25

e-mail: adrian.k@wartabol.pl


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW w godzinach pracy Urzędu


PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka informuje, iż dnia 17 czerwca 2017r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2017r., poz. 1071).
Zmiana ustawy dot. m.in. drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
W przypadku, o którym mowa powyżej, osoby fizyczne - właściciel (współwłaściciele) nieruchomości od dnia 17 czerwca 2017r. obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Natomiast osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą i wspólnoty mieszkaniowe - zgodnie z nowymi przepisami, obowiązane są wystąpić z wnioskiem do właściwego organu o zezwolenie na usunięcie drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.


Zniesiono również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2.


Opłaty i kary.
Nowe przepisy umożliwią gminom określanie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Nie będą one mogły przekroczyć 500 zł za 1 centymetr obwodu pnia dla drzew oraz 200 zł za 1 m2 dla krzewów. Do czasu podjęcia uchwały przez Radę Gminy – obowiązują w/w stawki.
Administracyjną karę pieniężną wymierza wójt, burmistrz albo prezydent miasta za:
1) usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
2) usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
3) zniszczenie drzewa lub krzewu;
4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa;
ustala się ją w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu.
Wymagane dokumenty - wniosek (do pobrania w załączniku niżej), który powinien zawierać dane dotyczące gatunku drzewa, obwodu jego pnia, przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo, przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu.
Przy usuwaniu zieleni w związku z inwestycją, dodatkowo potrzebne są:
- kopia prawomocnej decyzji - pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót,
- do wglądu ocena oddziaływania na środowisko,
- projekt zieleni w fazie projektu budowlanego, zawierający inwentaryzację zieleni
z gospodarką zielenią,
- projekt zagospodarowania terenu zielenią; wniosek może złożyć wyłącznie osoba władająca gruntem (posiadająca tytuł prawny do gruntu), na którym rośnie drzewo wnioskowane do usunięcia; jeżeli nie jest się właścicielem lub użytkownikiem wieczystym gruntu, do wniosku dołącza się zgodę właściciela gruntu na usunięcie drzew.
Opłaty skarbowe: brak
Termin załatwienia sprawy - niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia podania (zwykle do 14 dni)
Termin odwoławczy - od decyzji stronom służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Podstawa prawna: - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz.2134 i poz. 2249)


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie