Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 kwietnia 2019 12:02 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W IWINACH

DYREKTOR Elżbieta Koryluk-Sowa

Adres: Iwiny 59-720 Raciborowice Górne tel. (075) 738-93-83

Zespół jest jednostką organizacyjną Gminy Warta Bolesławiecka.
Zespół nosi nazwę: "Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach" i używa skrótu ZSP w Iwinach.
Siedzibą Zespołu jest budynek nr 6 położony w Iwinach

W skład zespołu wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. "Pionierów Polskiej Miedzi" w Iwinach z klasami gimnazjalnymi,
2) Przedszkole Publiczne w Iwinach

Do obwodu Szkoły Podstawowej w Iwinach należą miejscowości: Iwiny i Lubków.

Do obwodu Przedszkola Publicznego w Iwinach należą miejscowości: Iwiny, Jurków, Lubków, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Wartowice i Wilczy Las.

Do obwodu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach należą miejscowości: Iwiny, Jurków, Lubków, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Wartowice i Wilczy Las.

Szkoła, przedszkole i gimnazjum, wchodzące w skład Zespołu używają odpowiednio nazw:
1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach Szkoła Podstawowa im. "Pionierów Polskiej Miedzi"
2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach Przedszkole Publiczne
3) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach

Zespół obejmuje wychowaniem i nauczaniem dzieci oraz młodzież w wieku od 3 lat do ukończenia klasy III gimnazjum.
Warunkiem podjęcia nauki w gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej.

DYREKTOR ZESPOŁU

Szczegółowe kompetencje dyrektora zespołu określa art. 39 ustawy o systemie oświaty.
Dyrektor Zespołu w szczególności:
1) kieruje placówką oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców,
4) przewodniczy radzie pedagogicznej,
5) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
6) sprawuje nadzór nad realizacją koncepcji pedagogicznej zespołu oraz planu pracy zespołu,
7) zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania,
8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę zespołu,
9) kontroluje realizację obowiązku szkolnego dzieci zamieszkujących w obwodzie zespołu,Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom zespołu,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników zespołu,
4) wewnętrznej organizacji pracy zespołu i jego bieżącego funkcjonowania,
5) dokonywania formalnej oceny pracy nauczyciela,
6) udzielania pracownikom urlopów (zgodnie z obowiązującymi przepisami),
7) wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom zespołu,
8) ustalania zakresu obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności dla podległych mu pracownikówDyrektor Zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom placówki,
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących zespół,
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków,
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,
6) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez zespół oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów zespołu,
7) celowe wykorzystanie środków przeznaczonych na działalność zespołu,
8) prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej zgodnie z odrębnymi przepisami,
9) bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.RADY PEDAGOGICZNERady Pedagogiczne są kolegialnymi organami Zespołu w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
W skład poszczególnych rad wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, przedszkolu i gimnazjum oraz Dyrektor Zespołu.
Przewodniczącym Rad Pedagogicznych jest Dyrektor Zespołu.
W zebraniach Rad Pedagogicznych mogą uczestniczyć z głosem doradczym, zaproszeni w imieniu rady przez przewodniczącego:
1) przedstawiciele organu prowadzącego,
2) przedstawiciele samorządu uczniowskiego oraz organizacji społecznych i związkowych działających na terenie zespołu,
3) przedstawiciele rady rodziców,
4) pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi zespołu.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, przedszkola i gimnazjum,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w zespole,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy uczniów.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola oraz organizację pracy szkoły i gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego szkoły, przedszkola i gimnazjum,
3) wnioski dyrektora zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt nowelizacji statutu oraz uchwala go.
Sposób działania rady pedagogicznej określa jej regulamin.RADY RODZICÓWW Zespole działają Rady Rodziców, stanowiące reprezentację rodziców dzieci i uczniów Zespołu – odrębnie dla przedszkola, szkoły i gimnazjum.
W skład Rad Rodziców wchodzą:
1) w szkole i gimnazjum – po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
2) w przedszkolu – co najmniej 5 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców wychowanków Przedszkola.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego ucznia (wychowanka) reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.Kompetencje rady rodziców określa art. 54 ustawy o systemie oświaty, w tym:
1) występowanie do dyrektora zespołu i innych organów, organu prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach zespołu,
2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego szkoły, przedszkola i gimnazjum oraz programów profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci oraz danego środowiska,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy działań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych szkoły, przedszkola i gimnazjum,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy.SAMORZĄDY UCZNIOWSKIEW Zespole działa:
1) Samorząd Uczniowski gimnazjum, który tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum,
2) Samorząd Uczniowski szkoły podstawowej, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły podstawowej
2. Organami pomocniczymi Samorządów szkolnych są samorządy klas, które pełnią rolę gospodarzy klas i współpracują z wychowawcami klas.Szczegółowe zasady wybierania oraz działania organów Samorządów określa Regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin Samorządów nie może być sprzeczny ze statutem gimnazjum.Samorządy ściśle współpracują z Radami Pedagogicznymi i Radami Rodziców.Poprzez swoją działalność Samorządy realizują następujące cele i zadania :
1) poznawanie zasad demokracji i samorządności,
2) uczenie się demokratycznych form współżycia społecznego,
3) kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,
4) uczenie się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi oraz za kształt życia społecznego gimnazjum, panujący w niej klimat i atmosferę,
5) rozwijanie tolerancji i postawy zrozumienia odmiennych poglądów i przekonań,
6) pomoc w planowaniu i organizowaniu życia społecznego szkoły,
7) pomoc w planowaniu i organizowaniu konstruktywnych form spędzania czasu wolnego przez uczniów,
8) obrona praw uczniowskich i czuwanie nad ich przestrzeganiem.Kompetencje Samorządu Uczniowskiego:
1) Samorządy mogą przedstawić dyrektorowi zespołu i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie w sprawach związanych z zespołem, a w szczególności dotyczące praw i obowiązków ucznia.
2) Samorząd ma prawo w szczególności do:
a) organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnej z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem zespołu,
b) opiniowania i współtworzenia obowiązujących w zespole dokumentów prawa wewnątrzszkolnego,
c) opiniowania Programu Wychowawczego,
d) opiniowania ustalonych przez dyrektora dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
e) prowadzenia własnej gabloty, gazetki ściennej,
f) redagowania i wydawania (w porozumieniu z opiekunem) gazetki szkolnej,
g) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji szkolnej i uczniowskiej,
h) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.Szczegółowe informacje w Statucie Zespołu stanowiącym załącznik do uchwały jn.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie