Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 kwietnia 2018 14:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu XXXVII sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady zawiadamia, że na dzień 10 maja 2018r. na godz. 10:00 zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy Warta Bolesławiecka z następującym porządkiem obrad:

1. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
4. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017,
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Warcie Bolesławieckiej za rok 2017,
- w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Warta Bolesławiecka za rok 2017,
- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok.
5. Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Warta Bolesławiecka za rok 2017.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
7. Informacja z pracy Wójta Gminy za okres między sesjami.
8. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy nr XXXVI.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.


MIEJSCE SESJI: sala narad Urzędu Gminy w Warcie Bolesławieckiej, II piętro

Materiały na sesję dostępne pod adresem:
http://bip.wartaboleslawiecka.pl/projekty-uchwal-na-xxxvii-sesje-rady-gminy


Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie