Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2019 08:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZARZĄDZENIE NR 94 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 11 marca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

ZARZĄDZENIE NR 94 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
z dnia 11 marca 2019 r.


w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka


Na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716, poz. 2540, z 2019 r. poz. 270) oraz art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, poz. 976, poz. 1566; z 2018 r., poz. 2340) zarządzam, co następuje:


§ 1. Wysokość bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie z dniem 1 stycznia 2019 r. prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, położonych na terenie Gminy Warta Bolesławiecka w prawo własności, stanowiących przed przekształceniem własność Skarbu Państwa, wynosi 95%.


§ 2. Bonifikata przysługuje osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, pod warunkiem braku zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, obowiązujących do dnia przekształcenia.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Dolnośląskiego.


Wojewoda Dolnośląski:
P. Hreniak


DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 11 marca 2019 r.
Poz. 1635

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie