Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 sierpnia 2019 15:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa 2 sztuk toalet przenośnych w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020


Warta Bolesławiecka 22.08.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy ZK.7013.3.2019


Nazwa zamówienia : Zakup i dostawa 2 sztuk toalet przenośnych w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (PLSN.01.01.00-02-0094/17)


1. 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
Tel/fax 75 738 95 73 / 75 738 95 23
e-mail: urzad@wartabol.pl; www.wartaboleslawiecka.pl


Osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego:

1. Maciej Marnicki- inspektor ds. zarządzania kryzysowego


Tryb udzielenia zamówienia :

Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych; Zarządzeniem Nr SOG.Z.24.2016 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień publicznych.


Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 2 sztuk toalet przenośnych spełniających niżej wymienione wymagania:

a. toaleta wykonana z: polietylenu/poliester, odporna na uszkodzenia, promieniowanie UV z trwałą i stabilną podstawą
b. dach umożliwiający wkorzystanie oświetlenia zewnętrznego
c. uchwyty zewnętrzne umożliwiające przestawianie/ przewożenie toalet
d. szczelny zbiornik na fekalia o pojemności min. 250 litrów z deską sedesową
e. umywalka ze zbiornikiem na czystą wodę
f. minimum dwa niezależne systemy wentylacji,
g. antypoślizgowa podłoga,
h. kabina przystosowana do opróżniania przez wóz asenizacyjny
i. kolor stonowany (niebieski/zielony),
j. wieszak/pojemnik na papier toaletowy,
k. wieszak na ubranie,
l. zamek zewnętrzny i wewnętrzny z możliwością zamykania
m. gwarancja min. 12 miesięcy.
Dostarczone toalety muszą być gotowe do użycia bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.


Wymagania ogólne Zamawiającego

1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty dopuszczające do użytkowania.
2. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, w terminie uzgodnionym z zamawiającym.


Termin wykonania zamówienia

Pożądany – do 27 września 2019r.


Kryteria Oceny Ofert

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę.
Kryterium - Cena - 100%
gdzie 1% to 1 punkt
2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego i zaproponuje najniższą cenę na całość zamówienia - projekt umowy stanowi załącznik nr 2
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.


Termin i forma składania ofert

1. Ofertę - należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferty - formularze ofertowe można złożyć w formie:
a)pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem " Zakup i dostawa toalet przenośnych " w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Raciborowice Górne, I piętro, sekretariat; lub
b) faksem - nr 75 738 95 23
c) e-mail : maciej.m@wartabol.pl - formularz ofertowy należy wypełnić i podpisać, zeskanować a następnie przesłać drogą e-mailową.
3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu ofert do Zmawiającego. Ofert złożone po terminie zostaną odrzucone.
4. Termin złożenia ofert - formularza ofertowego - do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godz. 9:00
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART.13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Warta Bolesławiecka, Warta Bolesławiecka 40c 59-720 Warta Bolesławiecka, Tel. 75 738 95 73; e-mail: urzad@wartabol.pl
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@amt24.biz; tel. 76 30 00 140
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zaproszenia do składania ofert w trybie zapytania cenowego na realizację zadania pn. Zakup i dostawa 2 sztuk toalet przenośnych w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (PLSN.01.01.00-02-0094/17)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zmianami), zwana dalej „ustawa PZP”.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.
6. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) sprostowania (poprawienia) danych,
2) ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do treści złożonego wniosku),
3) dostępu do danych (o informację o przetwarzanych przez Urząd danych oraz kopię tych danych),
4) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 WARSZAWA Tel. (+48) 228607086.
7. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
1) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO
2) usunięcia danych,
3) przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
9. Dane osobowe będą przechowywane okresach przewidzianych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. nr 14, poz. 67 ze zmianami), licząc okres przechowywania od roku następującego po zakończeniu postępowania administracyjnego


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie