Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 kwietnia 2019 09:57 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

ZAPYTANIE OFERTOWE

na zakup poręczy ochronnych – ścieżka rowerowa w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (PLSN.01.01.00-02-0094/17)

Warta Bolesławiecka 11.04.2019r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy ZK.7013.3.2019


Nazwa zamówienia : Zakup poręczy ochronnych – ścieżka rowerowa
w ramach realizacji projektu pn. Łużyce-Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 (PLSN.01.01.00-02-0094/17)


1. 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Warta Bolesławiecka
Warta Bolesławiecka 40c
59-720 Warta Bolesławiecka
Tel/fax 75 738 95 73 / 75 738 95 23
e-mail: urzad@wartabol.pl; www.wartaboleslawiecka.pl


Osoby do kontaktu po stronie Zamawiającego:


1. Maciej Marnicki- inspektor ds. zarządzania kryzysowego


Tryb udzielenia zamówienia :


Postępowanie w sprawie wyboru wykonawcy prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych; Zarządzeniem Nr SOG.Z.24.2016 Wójta Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo Zamówień publicznych.


Opis przedmiotu zamówienia


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa elementów bezpieczeństwa ruchu, w szczególności:

Poręcze ochronne, o nastepujących parametrach:
1. Ogrodzenie drogowe, tj. poręcze ochronne sztywne z pochwytem z rury ocynkowanej średnicy 60mm i przeciągiem z rury ocynkowanej średnicy 48 mm, do zabetonowania w podłożu
2. Rozstaw słupków 2m – bariery typu U-12a z poprzeczką
3. Ilość 78 sztuk ( tj. 156mb)
4. malowane na kolor biało-czerwony


Wymagania ogólne Zamawiającego


1. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz dostarczony w opakowaniach umożliwiających bezpieczny transport.
2. Artykuły będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności dopuszczające do użytkowania.
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do Urzędu Gminy Warta Bolesławiecka, w terminie uzgodnionym z zamawiającym.


Termin wykonania zamówienia


Pożądany - 30 dni od daty podpisania umowy.


Kryteria Oceny Ofert


1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o najniższą cenę.
Kryterium - Cena - 100%
gdzie 1% to 1 punkt
2. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełnia wymagania Zamawiającego i zaproponuje najniższą cenę na całość zamówienia - projekt umowy stanowi załącznik nr 2
3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź wycofania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.


Termin i forma składania ofert


1. Ofertę - należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Oferty - formularze ofertowe można złożyć w formie:
a)pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem "Zakup poręczy ochronnych – ścieżka rowerowa" w Urzędzie Gminy Warta Bolesławiecka 40C, 59-720 Raciborowice Górne, I piętro, sekretariat; lub
b) faksem - nr 75 738 95 23
c) e-mail : maciej.m@wartabol.pl - formularz ofertowy należy wypełnić i podpisać, zeskanować a następnie przesłać drogą e-mailową.
3. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu ofert do Zmawiającego. Ofert złożone po terminie zostaną odrzucone.
4. Termin złożenia ofert - formularza ofertowego - do dnia 17 kwietnia 2019 r. do godz. 9:00
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie