Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2017 11:14 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego lub ustanowienia lokalizacji inwestycji

REFERAT ROZWOJU I ZASOBÓW KOMUNALNYCH

Kamila Kunecka pok. nr 14, I piętro tel. (075) 738-91-12

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW: od godz. 7.3o do 15.3o (od poniedziałku do piątku)

Podstawa prawna: ustawa z dnia27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz.717 z późn.zm.)

Termin załatwienia sprawy - do miesiąca; w sprawach szczególnie skomplikowanych (przy inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko) do sześciu miesięcy.

Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy.

Uwaga: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

Opłata skarbowa za decyzję - 107,00zł

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Logowanie